Commit 1d62b88f authored by Aditoo17's avatar Aditoo17 Committed by Eugen Rochko

I18n: Update Czech translation (#10419)

parent e5d79d16
......@@ -26,7 +26,7 @@
"account.posts": "Tooty",
"account.posts_with_replies": "Tooty a odpovědi",
"account.report": "Nahlásit uživatele @{name}",
"account.requested": "Požadavek čeká na schválení. Kliknutím zrušíte požadavek o sledování",
"account.requested": "Čekám na schválení. Kliknutím zrušíte požadavek o sledování",
"account.share": "Sdílet profil uživatele @{name}",
"account.show_reblogs": "Zobrazit boosty od uživatele @{name}",
"account.unblock": "Odblokovat uživatele @{name}",
......
......@@ -650,16 +650,19 @@ cs:
identity_proofs:
active: Aktivní
authorize: Ano, autorizovat
authorize_connection_prompt: Autorizovat tohle kryptografické spojení?
authorize_connection_prompt: Autorizovat toto kryptografické spojení?
errors:
failed: Kryptografické spojení selhalo. Prosím zkuste to znovu z %{provider}.
keybase:
invalid_token: Tokeny Keybase jsou hashe podpisů a musí být 66 znaků dlouhé
verification_failed: Keybase nerozpoznává tento token jako podpis uživatele %{kb_username} na Keybase. Prosím zkuste to znovu z Keybase.
wrong_user: Nelze vytvořit důkaz pro uživatele %{proving}, zatímco jste přihlášen/a jako %{current}. Přihlaste se jako %{proving} a zkuste to znovu.
explanation_html: Zde můžete kryptograficky připojit vaše ostatní identity, například profil Keybase. To dovolí jiným lidem vám posílat šifrované zprávy a důvěřovat obsahu, který jim pošlete.
i_am_html: Na %{service} jsem %{username}.
identity: Identita
inactive: Neaktivní
publicize_checkbox: 'A tootnout tohle:'
publicize_toot: 'Je to dokázáno! Na %{service} jsem %{username}: %{url}'
status: Stav ověření
view_proof: Zobrazit důkaz
imports:
......@@ -784,6 +787,8 @@ cs:
relationships:
activity: Aktivita účtu
dormant: Nečinné
last_active: Naposledy aktivní
most_recent: Nedávno přidaní
moved: Přesunuté
mutual: Vzájemné
primary: Primární
......@@ -1026,7 +1031,7 @@ cs:
recovery_codes_regenerated: Záložní kódy byly úspěšně znovu vygenerované
recovery_instructions_html: Ztratíte-li někdy přístup k vašemu telefonu, můžete k získání přístupu k účtu použít jeden ze záložních kódů. <strong>Uchovávejte tyto kódy v bezpečí</strong>. Můžete si je například vytisknout a uložit je mezi jiné důležité dokumenty.
setup: Nastavit
wrong_code: Zadaný kód byl neplatný! Je serverový čas a čas na zařízení správný?
wrong_code: Zadaný kód byl neplatný! Je čas na serveru a na zařízení správný?
user_mailer:
backup_ready:
explanation: Vyžádal/a jste si úplnou zálohu svého účtu Mastodon. Nyní je připravena ke stažení!
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment