Commit 89a12df9 authored by Exilat's avatar Exilat

Update oc.js

parent 72953d1e
......@@ -5,8 +5,8 @@ export default {
documentation: 'Documentacion',
guide: 'Guida',
permission: 'Autorizacions',
pagePermission: 'Pagina d’’autorizacion',
directivePermission: 'Politica d’’autorizacion',
pagePermission: 'Pagina d’autorizacion',
directivePermission: 'Politica d’autorizacion',
icons: 'Icònas',
components: 'Compausants',
componentIndex: 'Introduccion',
......@@ -15,7 +15,7 @@ export default {
jsonEditor: 'JSON Editor',
dndList: 'Dnd List',
splitPane: 'SplitPane',
avatarUpload: 'Mandadís d’’avatar',
avatarUpload: 'Mandadís d’avatar',
dropzone: 'Dropzone',
sticky: 'Sticky',
countTo: 'CountTo',
......@@ -47,12 +47,12 @@ export default {
tab: 'Onglet',
form: 'Formulari',
createArticle: 'Crear un article',
editArticle: 'Modificar l’’article',
articleList: 'Lista d’’articles',
errorPages: 'Paginas d’’error',
editArticle: 'Modificar l’article',
articleList: 'Lista d’articles',
errorPages: 'Paginas d’error',
page401: '401',
page404: '404',
errorLog: 'Jornal d’’error',
errorLog: 'Jornal d’error',
excel: 'Excel',
exportExcel: 'Exportacion Excel',
selectExcel: 'Exportar los seleccionats',
......@@ -89,7 +89,7 @@ export default {
permission: {
roles: 'Vòstres ròtles',
switchRoles: 'Cambiar de ròtle',
tips: 'Dins qualques cases es pas de bon far d’’utilizar v-permission, coma element d’’onglet compausant, el-table-column o d’’autres renduts dom asincròns que pòdon pas que foncionar amb un parametratge manual de v-if.'
tips: 'Dins qualques cases es pas de bon far d’utilizar v-permission, coma element d’onglet compausant, el-table-column o d’autres renduts dom asincròns que pòdon pas que foncionar amb un parametratge manual de v-if.'
},
guide: {
description: 'La pagina de guida es utila pel monde que dintran dins lo projècte pel primièr còp. Podètz presentar en un mot las foncionalitats del projèctes. La demo es fondada sus ',
......@@ -132,7 +132,7 @@ export default {
},
errorLog: {
tips: 'Mercés de clicar l’’icòna del babau amont a man drecha',
description: 'Ara que lo sistèma de gestion es coma un spa, melhora l’’experiéncia dels utilizaire mas aumenta tanben lo risc de problèmas sus la pagina, una pichona negligéncia pòt menar a un blocatge complèt de la pagina. Urosament Vue fornís de manièras per gerir las excepcions, trobar las errors o senhalar las excepcions.',
description: 'Ara que lo sistèma de gestion es coma un spa, melhora l’experiéncia dels utilizaire mas aumenta tanben lo risc de problèmas sus la pagina, una pichona negligéncia pòt menar a un blocatge complèt de la pagina. Urosament Vue fornís de manièras per gerir las excepcions, trobar las errors o senhalar las excepcions.',
documentation: 'Presentacion del document'
},
excel: {
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment