Commit 092adf98 authored by kaniini's avatar kaniini

Merge branch 'es-translate' into 'develop'

[i18n] Spanish update

Closes #383

See merge request pleroma/pleroma-fe!981
parents 74f5f168 28524ab4
......@@ -558,6 +558,8 @@
"unmute": "Isiltasuna kendu",
"unmute_progress": "Isiltasuna kentzen...",
"mute_progress": "Isiltzen...",
"hide_repeats": "Ezkutatu errepikapenak",
"show_repeats": "Erakutsi errpekiapenak",
"admin_menu": {
"moderation": "Moderazioa",
"grant_admin": "Administratzaile baimena",
......@@ -633,6 +635,8 @@
"return_home": "Itzuli hasierara",
"not_found": "Ezin izan dugu helbide elektroniko edo erabiltzaile hori aurkitu.",
"too_many_requests": "Saiakera gehiegi burutu ditzu, saiatu berriro geroxeago.",
"password_reset_disabled": "Pasahitza berrezartzea debekatuta dago. Mesedez, jarri harremanetan instantzia administratzailearekin."
"password_reset_disabled": "Pasahitza berrezartzea debekatuta dago. Mesedez, jarri harremanetan instantzia administratzailearekin.",
"password_reset_required": "Pasahitza berrezarri behar duzu saioa hasteko.",
"password_reset_required_but_mailer_is_disabled": "Pasahitza berrezarri behar duzu, baina pasahitza berrezartzeko aukera desgaituta dago. Mesedez, jarri harremanetan instantziaren administratzailearekin."
}
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment