Commit 1c104255 authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak Committed by Eugen Rochko

i18n: Update Polish translation (#7037)

* i18n: Update Polish translation
Signed-off-by: marcin mikołajczak's avatarMarcin Mikołajczak <me@m4sk.in>

* i18n: Update Polish translation
Signed-off-by: marcin mikołajczak's avatarMarcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
parent 7a810827
......@@ -4,6 +4,7 @@ pl:
about_hashtag_html: Znajdują się tu publiczne wpisy oznaczone hashtagiem <strong>#%{hashtag}</strong>. Możesz dołączyć do dyskusji, jeżeli posiadasz konto gdziekolwiek w Fediwersum.
about_mastodon_html: Mastodon jest wolną i otwartą siecią społecznościową, zdecentralizowaną alternatywą dla zamkniętych, komercyjnych platform.
about_this: O tej instancji
administered_by: 'Administrowana przez:'
closed_registrations: Rejestracja na tej instancji jest obecnie zamknięta. Możesz jednak zarejestrować się na innej instancji, uzyskując dostęp do tej samej sieci.
contact: Kontakt
contact_missing: Nie ustawiono
......@@ -60,6 +61,7 @@ pl:
destroyed_msg: Pomyślnie usunięto notatkę moderacyjną!
accounts:
are_you_sure: Jesteś tego pewien?
avatar: Awatar
by_domain: Domena
confirm: Potwierdź
confirmed: Potwierdzono
......@@ -108,6 +110,7 @@ pl:
public: Publiczne
push_subscription_expires: Subskrypcja PuSH wygasa
redownload: Odśwież awatar
remove_avatar: Usun awatar
reset: Resetuj
reset_password: Resetuj hasło
resubscribe: Ponów subskrypcję
......@@ -135,6 +138,7 @@ pl:
web: Sieć
action_logs:
actions:
assigned_to_self_report: "%{name} przypisał sobie zgłoszenie %{target}"
confirm_user: "%{name} potwierdził adres e-mail użytkownika %{target}"
create_custom_emoji: "%{name} dodał nowe emoji %{target}"
create_domain_block: "%{name} zablokował domenę %{target}"
......@@ -150,10 +154,13 @@ pl:
enable_user: "%{name} przywrócił możliwość logowania użytkownikowi %{target}"
memorialize_account: "%{name} nadał kontu %{target} status in memoriam"
promote_user: "%{name} podniósł uprawnienia użytkownikowi %{target}"
remove_avatar_user: "%{name} usunął awatar użytkownikowi %{target}"
reopen_report: "%{name} otworzył ponownie zgłoszenie %{target}"
reset_password_user: "%{name} przywrócił hasło użytkownikowi %{target}"
resolve_report: "%{name} odrzucił zgłoszenie %{target}"
resolve_report: "%{name} rozwiązał zgłoszenie %{target}"
silence_account: "%{name} wyciszył konto %{target}"
suspend_account: "%{name} zawiesił konto %{target}"
unassigned_report: "%{name} cofnął przypisanie zgłoszenia %{target}"
unsilence_account: "%{name} cofnął wyciszenie konta %{target}"
unsuspend_account: "%{name} cofnął zawieszenie konta %{target}"
update_custom_emoji: "%{name} zaktualizował emoji %{target}"
......@@ -240,15 +247,26 @@ pl:
expired: Wygasłe
title: Filtruj
title: Zaproszenia
report_notes:
created_msg: Pomyslnie utworzono notatkę moderacyjną.
destroyed_msg: Pomyślnie usunięto notatkę moderacyjną.
reports:
action_taken_by: Działanie podjęte przez
are_you_sure: Czy na pewno?
assign_to_self: Przypisz do siebie
assigned: Przypisany moderator
comment:
label: Komentarz
label: Komentarz do zgłoszenia
none: Brak
delete: Usuń
id: ID
mark_as_resolved: Oznacz jako rozwiązane
mark_as_unresolved: Oznacz jako nierozwiązane
notes:
create: Utwórz notatkę
create_and_resolve: Rozwiąż i pozostaw notatkę
delete: Usuń
label: Notatki
nsfw:
'false': Nie oznaczaj jako NSFW
'true': Oznaczaj jako NSFW
......@@ -257,12 +275,16 @@ pl:
reported_account: Zgłoszone konto
reported_by: Zgłaszający
resolved: Rozwiązane
resolved_msg: Pomyślnie rozwiązano zgłoszenie.
silence_account: Wycisz konto
status: Stan
statuses: Zgłoszone wpisy
suspend_account: Zawieś konto
target: Cel
title: Zgłoszenia
unassign: Cofnij przypisanie
unresolved: Nierozwiązane
updated_at: Zaktualizowano
view: Wyświetl
settings:
activity_api_enabled:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment