Commit 929f58f1 authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak Committed by Eugen Rochko

i18n: Update Polish translation (#6985)

Signed-off-by: marcin mikołajczak's avatarMarcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
parent b7d633c1
......@@ -18,7 +18,7 @@
"account.mute_notifications": "Wycisz powiadomienia o @{name}",
"account.muted": "Wyciszony",
"account.posts": "Wpisy",
"account.posts_with_replies": "Wpisy z odpowiedziami",
"account.posts_with_replies": "Wpisy i odpowiedzi",
"account.report": "Zgłoś @{name}",
"account.requested": "Oczekująca prośba, kliknij aby anulować",
"account.share": "Udostępnij profil @{name}",
......@@ -40,7 +40,7 @@
"bundle_modal_error.retry": "Spróbuj ponownie",
"column.blocks": "Zablokowani użytkownicy",
"column.community": "Lokalna oś czasu",
"column.domain_blocks": "Hidden domains",
"column.domain_blocks": "Ukryte domeny",
"column.favourites": "Ulubione",
"column.follow_requests": "Prośby o śledzenie",
"column.home": "Strona główna",
......@@ -58,7 +58,7 @@
"column_header.unpin": "Cofnij przypięcie",
"column_subheading.navigation": "Nawigacja",
"column_subheading.settings": "Ustawienia",
"compose_form.direct_message_warning": "This toot will only be visible to all the mentioned users.",
"compose_form.direct_message_warning": "Ten wpis będzie widoczny tylko dla wszystkich wspomnianych użytkowników.",
"compose_form.hashtag_warning": "Ten wpis nie będzie widoczny pod podanymi hashtagami, ponieważ jest oznaczony jako niewidoczny. Tylko publiczne wpisy mogą zostać znalezione z użyciem hashtagów.",
"compose_form.lock_disclaimer": "Twoje konto nie jest {locked}. Każdy, kto Cię śledzi, może wyświetlać Twoje wpisy przeznaczone tylko dla śledzących.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "zablokowane",
......@@ -154,7 +154,7 @@
"mute_modal.hide_notifications": "Chcesz ukryć powiadomienia od tego użytkownika?",
"navigation_bar.blocks": "Zablokowani użytkownicy",
"navigation_bar.community_timeline": "Lokalna oś czasu",
"navigation_bar.domain_blocks": "Hidden domains",
"navigation_bar.domain_blocks": "Ukryte domeny",
"navigation_bar.edit_profile": "Edytuj profil",
"navigation_bar.favourites": "Ulubione",
"navigation_bar.follow_requests": "Prośby o śledzenie",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment