Unverified Commit f1867a73 authored by Eugen Rochko's avatar Eugen Rochko Committed by GitHub

Adjust privacy policy (#6666)

* Adjust privacy policy to be more specific to Mastodon

Fix #6613

* Change data retention of IP addresses from 5 years to 1 year

* Add even more information

* Remove all (now invalid) translations of the privacy policy

* Add information about archive takeout, remove pointless consent section

* Emphasis on DM privacy

* Improve wording

* Add line about data use for moderation purposes
parent 1c104255
......@@ -322,6 +322,11 @@ $small-breakpoint: 960px;
border: 0;
border-bottom: 1px solid rgba($ui-base-lighter-color, .6);
margin: 20px 0;
&.spacer {
height: 1px;
border: 0;
}
}
.container-alt {
......
......@@ -4,8 +4,10 @@ require 'sidekiq-scheduler'
class Scheduler::IpCleanupScheduler
include Sidekiq::Worker
RETENTION_PERIOD = 1.year
def perform
time_ago = 5.years.ago
time_ago = RETENTION_PERIOD.ago
SessionActivation.where('updated_at < ?', time_ago).destroy_all
User.where('last_sign_in_at < ?', time_ago).update_all(last_sign_in_ip: nil)
end
......
......@@ -665,74 +665,6 @@ ca:
reblogged: ha impulsat
sensitive_content: Contingut sensible
terms:
body_html: |
<h2>Política de privacitat</h2>
<h3 id="collect">Quina informació recollim?</h3>
<p>Recopilem informació teva quan et registres en aquesta instància i recopilem dades quan participes en el fòrum llegint, escrivint i avaluant el contingut aquí compartit.</p>
<p>En registrar-te en aquesta instància, se't pot demanar que introduexis el teu nom i l'adreça de correu electrònic. També pots visitar el nostre lloc sense registrar-te. La teva adreça de correu electrònic es verificarà mitjançant un correu electrònic que conté un enllaç únic. Si es visita aquest enllaç, sabem que controles l'adreça de correu electrònic.</p>
<p>Quan es registra i publica, registrem l'adreça IP de la qual es va originar la publicació. També podrem conservar els registres del servidor que inclouen l'adreça IP de cada sol·licitud al nostre servidor.</p>
<h3 id="use">Per a què utilitzem la teva informació?</h3>
<p>Qualsevol de la informació que recopilem de tu pot utilitzar-se d'una de les maneres següents:</p>
<ul>
<li>Per a personalitzar la teva experiència &mdash; la teva informació ens ajuda a respondre millor a les teves necessitats individuals.</li>
<li>Per millorar el nostre lloc &mdash; ens esforcem contínuament per millorar les nostres ofertes de llocs basats en la informació i els comentaris que rebem de tu.</li>
<li>Per millorar el servei al client &mdash; la teva informació ens ajuda a respondre més eficaçment a les teves sol·licituds de servei al client i a les necessitats de suport.</li>
<li>Per enviar correus electrònics periòdics &mdash; l'adreça electrònica que proporcionis es pot utilitzar per enviar-te informació, notificacions que sol·licitis sobre canvis en temes o en resposta al teu nom d'usuari, respondre a les consultes i/o altres sol·licituds o preguntes.</li>
</ul>
<h3 id="protect">Com protegim la teva informació?</h3>
<p>Implementem diverses mesures de seguretat per mantenir la seguretat de la teva informació personal quan introdueixes, envies o accedeixes a la teva informació personal.</p>
<h3 id="data-retention">Quina és la nostre política de retenció de dades?</h3>
<p>Farem un esforç de bona fe per a:</p>
<ul>
<li>Conserva els registres de servidor que continguin l'adreça IP de totes les sol·licituds a aquest servidor no més de 90 dies.</li>
<li>Conserva les adreces IP associades als usuaris registrats i les seves publicacions no més de 5 anys.</li>
</ul>
<h3 id="cookies">Utilitzem galetes?</h3>
<p>Sí. Les cookies són fitxers petits que un lloc o el proveïdor de serveis transfereix al disc dur del vostre ordinador a través del navegador web (si ho permet). Aquestes galetes permeten al lloc reconèixer el vostre navegador i, si teniu un compte registrat, associar-lo al vostre compte registrat.</p>
<p>Utilitzem cookies per comprendre i desar les vostres preferències per a futures visites i compilar dades agregades sobre el trànsit del lloc i la interacció del lloc, de manera que podrem oferir millors experiències i eines del lloc en el futur. Podem contractar amb proveïdors de serveis de tercers per ajudar-nos a comprendre millor els visitants del nostre lloc. Aquests proveïdors de serveis no estan autoritzats a utilitzar la informació recollida en nom nostre, excepte per ajudar-nos a dur a terme i millorar el nostre negoci.</p>
<h3 id="disclose">Publiquem informació al exterior?</h3>
<p>No venem, comercialitzem ni transmetem a tercers la vostra informació d'identificació personal. Això no inclou tercers de confiança que ens ajudin a operar el nostre lloc, a dur a terme el nostre negoci o a fer-ho, sempre que aquestes parts acceptin mantenir confidencial aquesta informació. També podem publicar la vostra informació quan creiem que l'alliberament és apropiat per complir amb la llei, fer complir les polítiques del nostre lloc o protegir els nostres drets o altres drets, propietat o seguretat. No obstant això, la informació de visitant que no sigui personalment identificable es pot proporcionar a altres parts per a la comercialització, la publicitat o altres usos.</p>
<h3 id="third-party">Vincles de tercers</h3>
<p>De tant en tant, segons el nostre criteri, podem incloure o oferir productes o serveis de tercers al nostre lloc. Aquests llocs de tercers tenen polítiques de privadesa separades i independents. Per tant, no tenim responsabilitat ni responsabilitat civil pel contingut i les activitats d'aquests llocs enllaçats. No obstant això, busquem protegir la integritat del nostre lloc i donem la benvinguda a qualsevol comentari sobre aquests llocs.</p>
<h3 id="coppa">Compliment de la Llei de protecció de la privacitat en línia dels nens</h3>
<p>El nostre lloc, productes i serveis estan dirigits a persones que tenen almenys 13 anys. Si aquest servidor es troba als EUA, i teniu menys de 13 anys, segons els requisits de COPPA (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Children's Online Privacy Protection Act</a>) no feu servir aquest lloc.</p>
<h3 id="online">Només la política de privacitat en línia</h3>
<p>Aquesta política de privacitat en línia només s'aplica a la informació recopilada a través del nostre lloc i no a la informació recopilada fora de línia.</p>
<h3 id="consent">El vostre consentiment</h3>
<p>En utilitzar el nostre lloc, accepta la política de privadesa del nostre lloc web.</p>
<h3 id="changes">Canvis a la nostra política de privacitat</h3>
<p>Si decidim canviar la nostra política de privadesa, publicarem aquests canvis en aquesta pàgina.</p>
<p>Aquest document és CC-BY-SA. Es va actualitzar per última vegada el 31 de maig de 2013.</p>
<p>Originalment adaptat a la <a href="https://github.com/discourse/discourse">política de privadesa del Discurs</a>.</p>
title: "%{instance} Condicions del servei i política de privadesa"
themes:
default: Mastodont
......
......@@ -691,70 +691,79 @@ en:
terms:
body_html: |
<h2>Privacy Policy</h2>
<h3 id="collect">What information do we collect?</h3>
<p>We collect information from you when you register on our site and gather data when you participate in the forum by reading, writing, and evaluating the content shared here.</p>
<p>When registering on our site, you may be asked to enter your name and e-mail address. You may, however, visit our site without registering. Your e-mail address will be verified by an email containing a unique link. If that link is visited, we know that you control the e-mail address.</p>
<ul>
<li><em>Basic account information</em>: If you register on this server, you may be asked to enter a username, an e-mail address and a password. You may also enter additional profile information such as a display name and biography, and upload a profile picture and header image. The username, display name, biography, profile picture and header image are always listed publicly.</li>
<li><em>Posts, following and other public information</em>: The list of people you follow is listed publicly, the same is true for your followers. When you submit a message, the date and time is stored as well as the application you submitted the message from. Messages may contain media attachments, such as pictures and videos. Public and unlisted posts are available publicly. When you feature a post on your profile, that is also publicly available information. Your posts are delivered to your followers, in some cases it means they are delivered to different servers and copies are stored there. When you delete posts, this is likewise delivered to your followers. The action of reblogging or favouriting another post is always public.</li>
<li><em>Direct and followers-only posts</em>: All posts are stored and processed on the server. Followers-only posts are delivered to your followers and users who are mentioned in them, and direct posts are delivered only to users mentioned in them. In some cases it means they are delivered to different servers and copies are stored there. We make a good faith effort to limit the access to those posts only to authorized persons, but other servers may fail to do so. Therefore it's important to review servers your followers belong to. You may toggle an option to approve and reject new followers manually in the settings. <em>Please keep in mind that the operators of the server and any receiving server may view such messages</em>, and that recipients may screenshot, copy or otherwise re-share them. <em>Do not share any dangerous information over Mastodon.</em></li>
<li><em>IPs and other metadata</em>: When you log in, we record the IP address you log in from, as well as the name of your browser application. All the logged in sessions are available for your review and revocation in the settings. The latest IP address used is stored for up to 12 months. We also may retain server logs which include the IP address of every request to our server.</li>
</ul>
<p>When registered and posting, we record the IP address that the post originated from. We also may retain server logs which include the IP address of every request to our server.</p>
<hr class="spacer" />
<h3 id="use">What do we use your information for?</h3>
<p>Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:</p>
<p>Any of the information we collect from you may be used in the following ways:</p>
<ul>
<li>To personalize your experience &mdash; your information helps us to better respond to your individual needs.</li>
<li>To improve our site &mdash; we continually strive to improve our site offerings based on the information and feedback we receive from you.</li>
<li>To improve customer service &mdash; your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs.</li>
<li>To send periodic emails &mdash; The email address you provide may be used to send you information, notifications that you request about changes to topics or in response to your user name, respond to inquiries, and/or other requests or questions.</li>
<li>To provide the core functionality of Mastodon. You can only interact with other people's content and post your own content when you are logged in. For example, you may follow other people to view their combined posts in your own personalized home timeline.</li>
<li>To aid moderation of the community, for example comparing your IP address with other known ones to determine ban evasion or other violations.</li>
<li>The email address you provide may be used to send you information, notifications about other people interacting with your content or sending you messages, and to respond to inquiries, and/or other requests or questions.</li>
</ul>
<hr class="spacer" />
<h3 id="protect">How do we protect your information?</h3>
<p>We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you enter, submit, or access your personal information.</p>
<p>We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you enter, submit, or access your personal information. Among other things, your browser session, as well as the traffic between your applications and the API, are secured with SSL, and your password is hashed using a strong one-way algorithm. You may enable two-factor authentication to further secure access to your account.</p>
<hr class="spacer" />
<h3 id="data-retention">What is your data retention policy?</h3>
<h3 id="data-retention">What is our data retention policy?</h3>
<p>We will make a good faith effort to:</p>
<ul>
<li>Retain server logs containing the IP address of all requests to this server no more than 90 days.</li>
<li>Retain the IP addresses associated with registered users and their posts no more than 5 years.</li>
<li>Retain server logs containing the IP address of all requests to this server, in so far as such logs are kept, no more than 90 days.</li>
<li>Retain the IP addresses associated with registered users no more than 12 months.</li>
</ul>
<p>You can request and download an archive of your content, including your posts, media attachments, profile picture, and header image.</p>
<p>You may irreversibly delete your account at any time.</p>
<hr class="spacer"/>
<h3 id="cookies">Do we use cookies?</h3>
<p>Yes. Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computer's hard drive through your Web browser (if you allow). These cookies enable the site to recognize your browser and, if you have a registered account, associate it with your registered account.</p>
<p>We use cookies to understand and save your preferences for future visits and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business.</p>
<p>We use cookies to understand and save your preferences for future visits.</p>
<hr class="spacer" />
<h3 id="disclose">Do we disclose any information to outside parties?</h3>
<p>We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our site, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.</p>
<p>We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our site, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety.</p>
<p>Your public content may be downloaded by other servers in the network. Your public and followers-only posts are delivered to the servers where your followers reside, and direct messages are delivered to the servers of the recipients, in so far as those followers or recipients reside on a different server than this.</p>
<h3 id="third-party">Third party links</h3>
<p>When you authorize an application to use your account, depending on the scope of permissions you approve, it may access your public profile information, your following list, your followers, your lists, all your posts, and your favourites. Applications can never access your e-mail address or password.</p>
<p>Occasionally, at our discretion, we may include or offer third party products or services on our site. These third party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our site and welcome any feedback about these sites.</p>
<hr class="spacer" />
<h3 id="coppa">Children's Online Privacy Protection Act Compliance</h3>
<p>Our site, products and services are all directed to people who are at least 13 years old. If this server is in the USA, and you are under the age of 13, per the requirements of COPPA (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Children's Online Privacy Protection Act</a>) do not use this site.</p>
<h3 id="online">Online Privacy Policy Only</h3>
<p>This online privacy policy applies only to information collected through our site and not to information collected offline.</p>
<h3 id="consent">Your Consent</h3>
<p>By using our site, you consent to our web site privacy policy.</p>
<hr class="spacer" />
<h3 id="changes">Changes to our Privacy Policy</h3>
<p>If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.</p>
<p>This document is CC-BY-SA. It was last updated May 31, 2013.</p>
<p>This document is CC-BY-SA. It was last updated March 7, 2018.</p>
<p>Originally adapted from the <a href="https://github.com/discourse/discourse">Discourse privacy policy</a>.</p>
title: "%{instance} Terms of Service and Privacy Policy"
......
......@@ -667,74 +667,6 @@ eo:
reblogged: diskonigita
sensitive_content: Tikla enhavo
terms:
body_html: |
<h2>Privateca politiko</h2>
<h3 id="collect">Kiujn informojn ni kolektas?</h3>
<p>Ni kolektas informojn de vi, kiam vi registriĝas en nia retejo aŭ partoprenas en la forumo per legado, skribado, kaj traktado de la enhavo diskonigita ĉi tie.</p>
<p>En registriĝo, ni povas peti al vi vian nomon kaj retadreson. Vi tamen povas viziti nian retejon sen registriĝo. Via retadreso estos validigita per retmesaĝo, kiu enhavos unikan ligilon. Se tiu ligilo estas vizitita, ni scios ke vi regas la retadreson.</p>
<p>Post registriĝo, ni registras la IP-adreson de tiu, kiu kreas mesaĝon. Ni ankaŭ povas konservi servilan historion, en kiu troviĝas la IP-adreso de ĉiu peto al nia servilo.</p>
<h3 id="use">Por kio ni uzas viajn informojn?</h3>
<p>Ajna informo, kiun ni kolektas povas esti uzata por unu el tiuj celoj:</p>
<ul>
<li>Proprigi vian sperton &mdash; viaj informoj helpas nin pli bone respondi al viaj propraj bezonoj.</li>
<li>Plibonigi nian retejon &mdash; ni daŭre klopodas por plibonigi nian retejon uzante la informojn kaj komentojn, kiujn ni ricevas de vi.</li>
<li>Plibonigi nian helpon al klientoj &mdash; viaj informoj helpas nin pli bone respondi al klientaj petoj kaj al subtenaj bezonoj.</li>
<li>Sendi periodajn retmesaĝojn &mdash; La retadreso, kiun vi donas al ni, povas esti uzata por sendi al vi informojn kaj sciigojn, kiujn vi volas ricevi pri ŝanĝoj rilate al apartaj temoj, aŭ responde al via uzantnomo, al petoj kaj al demandoj.</li>
</ul>
<h3 id="protect">Kiel ni protektas viajn informojn?</h3>
<p>Ni realigis diversajn sekurigajn procedojn por konservi la sekurecon de viaj personaj informoj kiam vi enmetas, sendas, aŭ aliras viajn personajn informojn.</p>
<h3 id="data-retention">Kio estas nia politiko pri konservado de datumoj?</h3>
<p>Ni honeste klopodas:</p>
<ul>
<li>Ne konservi servilan historion, kiu enhavas la IP-adresojn de ĉiuj petoj, dum pli ol 90 tagoj.</li>
<li>Ne konservi la IP-adresojn de registritaj uzantoj kaj de iliaj mesaĝoj dum pli ol 5 jaroj.</li>
</ul>
<h3 id="cookies">Ĉu ni uzas kuketojn?</h3>
<p>Jes. Kuketoj estas etaj dosieroj, kiujn retejo aŭ ĝia servo donas al la memoro de via komputilo, per via retumilo (se vi permesas tion). Ĉi tiuj kuketoj ebligas al la retejo rekoni vian retumilon, kaj se vi havas registritan konton, ligas ĝin al via registrita konto.</p>
<p>Ni uzas kuketojn por kompreni kaj konservi viajn preferojn por postaj vizitoj, kaj kunmeti informojn pri reteja trafiko kaj interago, por ke ni povu doni pli bonan retejan sperton kaj pli bonajn ilojn estonte. Ni povas kontrakti kun eksteraj servoj por helpi nin pli bone kompreni la vizitantojn de la retejo. Ĉi tiuj eksteraj servoj ne rajtas uzi la informojn, kiujn ni kolektis, krom por helpi nin regi kaj plibonigi nian komercon.</p>
<h3 id="disclose">Ĉu ni disdonas informojn al eksteraj personoj?</h3>
<p>Ni ne vendas, interŝanĝas aŭ transdonas al eksteraj personoj viajn persone identigeblajn informojn. Ĉi tio ne inkludas la eksterajn servojn, kiujn ni fidas, kiuj helpas nin funkciigi nian retejon, regi nian komercon, aŭ servi vin, kiom longe tiuj personoj konsentas pri la sekura konservado de ĉi tiuj informoj. Ni ankaŭ povas disdoni viajn informojn, kiam ni pensas ke tio estas nepra por respekti leĝojn, por respektigi la politikojn de nia retejo, aŭ por protekti la rajtojn, posedaĵojn, kaj sekurecon de ni kaj de aliaj. Tamen, informoj de vizitantoj, kiuj ne identigas personojn, povas esti donitaj al eksteraj personoj por merkatado, reklamado, aŭ aliaj uzoj.</p>
<h3 id="third-party">Eksteraj ligiloj</h3>
<p>Foje, laŭ nia elekto, ni povas enmeti aŭ oferti eksterajn produktojn aŭ servojn en nia retejo. Ĉi tiuj eksteraj retejoj havas apartajn kaj sendependajn privatecajn politikojn. Tial, ni havas nek responsojn nek devigojn rilate al la enhavoj kaj agadoj de ĉi tiuj ligitaj retejoj. Tamen, ni celas protekti tiujn, kiuj uzas nian retejon, kaj bonvenigas ajnan komenton pri ĉi tiuj retejoj.</p>
<h3 id="coppa">Children's Online Privacy Protection Act Compliance</h3>
<p>Niaj retejo, produktoj kaj servoj estas por tiuj, kiuj havas almenaŭ 13 jarojn. Se ĉi tiu servilo estas en Usono, kaj vi havas malpli ol 13 jarojn, pro la postuloj de COPPA (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Children's Online Privacy Protection Act</a>) ne uzu ĉi tiun retejon.</p>
<h3 id="online">Privateca politiko nur rete</h3>
<p>Ĉi tiu privateca politiko validas nur por informoj kolektitaj per nia retejo kaj ne por informoj kolektitaj eksterrete.</p>
<h3 id="consent">Via konsento</h3>
<p>Per uzado de nia retejo, vi konsentas kun nia reta privateca politiko.</p>
<h3 id="changes">Ŝanĝoj al nia privateca politiko</h3>
<p>Se ni decidas ŝanĝi nian privatecan politikon, ni afiŝos tiujn ŝanĝojn en ĉi tiu paĝo.</p>
<p>Ĉi tiu dokumento estas laŭ permeso CC-BY-SA. Ĝi estis laste ĝisdatigita je 2018-02-27.</p>
<p>Originale adaptita el la <a href="https://github.com/discourse/discourse">privateca politiko de Discourse</a>.</p>
title: Uzkondiĉoj kaj privateca politiko de %{instance}
themes:
default: Mastodon
......
......@@ -656,74 +656,6 @@ es:
reblogged: retooteado
sensitive_content: Contenido sensible
terms:
body_html: |
<h2>Políticas de privacidad</h2>
<h3 id="collect">¿Qué información recolectamos?</h3>
<p>Recolectamos información tuya cuando te registras en nuestro sitio y adquirimos datos cuando participas en el foro leyendo, escribiendo, y evaluando el contenido compartido aquí.</p>
<p>Cuando te registras en nuestro sitio, puede que se te pida tu nombre y dirección de correo electrónico. De todas formas, puedes visitar nuestro sitio sin registrarte. Tu dirección de correo electrónico será verificada por un e-mail conteniendo un enlace único. Si ese enlace es visitado, sabemos que tú controlas esa dirección.</p>
<p>Cuando te registras y posteas, grabamos la IP de la que se origina esa acción. También puede que retengamos logs del servidor, que incluyen la dirección IP de todos los pedidos a nuestro servidor.</p>
<h3 id="use">¿Para qué usamos tu información?</h3>
<p>Toda la información que recolectamos de ti puede usarse en una de las siguientes maneras:</p>
<ul>
<li>Para personalizar tu experiencia &mdash; tu información nos ayuda a responder mejor tus necesidades individuales.</li>
<li>Para mejorar nuestro sitio &mdash; nos esforzamos continuamente en mejorar nuestras ofertas del sitio basándonos en la información y apoyo que recibimos de ti.</li>
<li>Para mejorar el servicio al cliente &mdash; tu información nos ayuda a responder más efectivamente al servicio al cliente y otras necesidades.</li>
<li>Para enviar e-mails periódicos &mdash; la dirección de e-mail que provees puede usarse para enviarte información, notificaciones que pides sobre cambios en tópicos o en respuesta a tu nombre de usuario, responder consultas, y/u otros pedidos o preguntas.</li>
</ul>
<h3 id="protect">¿Cómo protegemos tu información?</h3>
<p>Implementamos una variedad de medidas de seguridad para mantener a salvo tu información personal cuando entras, publicas, o accesas a ella.</p>
<h3 id="data-retention">¿Cuáles son sus políticas de retención de datos?</h3>
<p>Haremos un gran esfuerzo en:</p>
<ul>
<li>Retener logs del servidor conteniendo la dirección IP de todos los pedidos a este servidor en no más de 90 días.</li>
<li>Retener las direcciones IP asociadas con usuarios registrados y sus posts no más de 5 años.</li>
</ul>
<h3 id="cookies"¿Usamos cookies?</h3>
<p>Sí. Las cookies son pequeños archivos que un sitio web o su proveedor de servicio transfieren al disco duro de tu computadora a través de tu navegador web (si se le permite). Estas cookies permiten al sitio reconocer tu navegador y, si y tienes una cuenta registrada, asociarlo con ella.</p>
<p>Usamos cookies para entender y guardar tus preferencias para futuras visitas y agregar datos compilados sobre el tráfico del sitio e interacción para que podamos ofrecer una mejor experiencia y herramientas en el futuro. Puede que contratemos con proveedores de servicio de tercera mano para que nos asistan en el mejor entendimiento de nuestros visitantes del sitio. A estos proveedores de servicio no se les permite usar la información recolectada a nuestras espaldas excepto para ayudarnos a conducir y mejorar nuestro trabajo.</p>
<h3 id="disclose">¿Revelamos alguna información a terceras manos?</h3>
<p>No vendemos, intercambiamos, ni de ninguna otra manera transferimos tu información personal identificable a terceras partes. Esto no incluye las terceras manos que nos asisten en operar nuestro sitio, conducción o trabajo, o en servirte, tanto como que éstas acepten en mantener esta información confidencial. Puede que también liberemos tu información cuando creamos que es apropiado para cumplir con la ley, enforzar nuestras políticas del sitio, o proteger la nuestra u otros derechos, propiedad, o seguridad. De todas formas, la información del visitante autorizado no-personal puede proveerse a otras partes por marketing, publicidad, u otros usos.</p>
<h3 id="third-party">Enlaces de terceras partes</h3>
<p>Ocasionalmente, a nuestra discreción, puede que incluyamos u ofrezcamos productos de terceras partes o servicios en nuestro sitio. Estas terceras partes tienen políticas de privacidad separadas e independientes. Por lo tanto no tenemos responsabilidad u obligación por el contenido y actividades de estos sitios enlazados. Sin embargo, buscamos proteger la integridad de nuestro sitio y dar la bienvenida a cualquier ayuda sobre estos sitios.</p>
<h3 id="coppa">Children's Online Privacy Protection Act Compliance (Cumplimiento de la Ley de la Protección Privada en Línea del Niño)</h3>
<p>Nuestro sitio y todos nuestros productos y servicios están dirigidos a gente que tiene al menos 13 años de edad. Si el servidor está alojado en EE.UU, y tienes menos de 13 años, no uses este sitio por los requerimientos del COPPA (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Children's Online Privacy Protection Act</a>).</p>
<h3 id="online">Solo Políticas de Privacidad en Línea</h3>
<p>Estas políticas de privacidad aplican únicamente a la información recolectada a través de nuestro sitio y no a información recolectada <i>offline</i>.</p>
<h3 id="consent">Tu Consentimiento</h3>
<p>Al usar nuestro sitio, estás consentido a nuestras políticas de privacidad del sitio.</p>
<h3 id="changes">Cambios a nuestras Políticas de Privacidad</h3>
<p>Si decidimos cambiar nuestras políticas de privacidad, las publicaremos en esta página.</p>
<p>Este documento está publicado bajo la licencia CC-BY-SA. Última vez actualizado el 31 de Mayo del 2013.</p>
<p>Adaptado originalmente del <a href="https://github.com/discourse/discourse">discurso de las políticas de privacidad</a>.</p>
title: Términos del Servicio y Políticas de Privacidad de %{instance}
themes:
default: Mastodon
......
......@@ -613,74 +613,6 @@ fa:
reblogged: بازبوقید
sensitive_content: محتوای حساس
terms:
body_html: |
<h2>سیاست رازداری (Privacy Policy)</h2>
<h3 id="collect">ما چه اطلاعاتی را گردآوری می‌کنیم؟</h3>
<p>این سایت برخی از اطلاعات مربوط به شما را ثبت می‌کند. این موارد شامل اطلاعات ثبت‌نامی شماست، و نیز شامل نوشته‌هایی است که این‌جا می‌خوانید، می‌نویسید، یا واکنش‌هایی که به نوشته‌های دیگران نشان می‌دهید.</p>
<p>وقتی که در این سایت ثبت‌نام می‌کنید، ممکن است از شما بخواهیم که نام و نشانی ایمیل خود را وارد کنید. البته بدون ثبت‌نام نیز می‌توان از این سایت بازدید کرد. برای تأیید ایمیل شما، ما یک نشانی اینترنتی یکتا را به آن می‌فرستیم. اگر آن نشانی را کسی باز کند، ما می‌فهمیم که آن شما بوده‌اید و بنابراین نشانی ایمیل متعلق به شماست.</p>
<p>وقتی که عضو باشید و چیزی بنویسید، ما نشانی اینترنتی‌ای (IP) را که نوشته از آن آمده است ثبت می‌کنیم. سیاههٔ کاری (log) سرور شامل نشانی IP همهٔ درخواست‌ها به سرور است که ما شاید آن را هم ثبت کنیم.</p>
<h3 id="use">ما با اطلاعات شما چه کار می‌کنیم؟</h3>
<p>اطلاعاتی را که ما از شما ثبت می‌کنیم، ممکن است در موارد زیر به کار بروند:</p>
<ul>
<li>برای شخصی‌سازی تجربهٔ کاربری شما &mdash; ما به کمک اطلاعات شما بهتر می‌توانیم نیازهای شما را برآورده کنیم.</li>
<li>برای بهتر کردن سایت &mdash; ما پیوسته می‌کوشیم تا خدمات این سایت را به کمک اطلاعات و بازخوردی که از شما می‌گیریم بهتر کنیم.</li>
<li>برای بهتر کردن خدمات به کاربران &mdash; ما به کمک اطلاعات شما به طور مؤثرتری می‌توانیم به درخواست‌های پشتیبانی شما پاسخ دهیم.</li>
<li>برای فرستادن ایمیل‌های دوره‌ای &mdash; ما گاهی به نشانی ایمیلی که وارد کرده‌اید نامه می‌فرستیم تا به درخواست‌های شما پاسخ دهیم یا شما را در جریان پاسخ دیگران به شما قرار دهیم.</li>
</ul>
<h3 id="protect">ما چگونه از اطلاعات شما محافظت می‌کنیم؟</h3>
<p>ما روش‌های امنیتی گوناگونی را پیاده کرده‌ایم تا امنیت اطلاعات شخصی شما هنگام ثبت، فرستاده‌شدن، و بازیابی آن‌ها حفظ شود.</p>
<h3 id="data-retention">سیاست ما برای نگهداری اطلاعات شما چیست؟</h3>
<p>ما با حسن نیت تلاش می‌کنیم تا:</p>
<ul>
<li>سیاههٔ کاری سرور که شامل نشانی IP همهٔ درخواست‌ها به این سرور است را بیشتر از ۹۰ روز ذخیره نکنیم.</li>
<li>نشانی IP مربوط به کاربران ثبت‌نام‌شده را بیشتر از ۵ سال نگه نداریم.</li>
</ul>
<h3 id="cookies">آیا ما کوکی‌ها را به‌کار می‌بریم؟</h3>
<p>بله. کوکی‌ها پرونده‌های کوچکی هستند که یک سایت یا خدمات‌دهنده‌اش (اگر شما اجازه بدهید) از راه مرورگر در کامپیوتر شما ذخیره می‌کنند. به کمک این کوکی‌ها سایت می‌تواند مرورگر شما را بشناسد و اگر شما ثبت‌نام کرده باشید، حساب شما را به مرورگرتان مرتبط کند.</p>
<p>ما به کمک کوکی‌ها ترجیحات شما را برای بازدیدهای آینده می‌فهمیم و ذخیره می‌کنیم و داده‌های جامعی دربارهٔ بازدیدها از سایت و برهمکنش‌ها با آن را تهیه می‌کنیم. به این ترتیب می‌توانیم در آینده تجربهٔ کاربری سایت و ابزارهای مربوط به آن را بهتر کنیم. برای داشتن درک بهتری از بازدیدکنندگان این سایت، ما گاهی از خدمات‌دهنده‌های دیگر نیز کمک می‌گیریم. این خدمات‌دهنده‌ها اجازه ندارند تا از اطلاعاتی که به جای ما جمع می‌کنند برای کاری به جز بهترکردن کار ما استفاده کنند.</p>
<h3 id="disclose">آیا ما اطلاعاتی به نهادهای دیگر فاش می‌کنیم؟</h3>
<p>ما اطلاعاتی را که بتواند شما را شناسایی کند به نهادهای دیگر نمی‌فروشیم، معامله نمی‌کنیم، یا به هر روش دیگری منتقل نمی‌کنیم. این شامل نهادهای مورد اعتمادی نمی‌شود که به ما در گرداندن این سایت یا انجام کارهایمان کمک می‌کنند، یا به شما خدمات می‌رسانند، تا جایی که آن‌ها این داده‌ها را محرمانه نگه دارند. ما همچنین ممکن است اطلاعات شما را به حکم قانون یا برای اِعمال سیاست‌های سایت، یا به خاطر حفظ حقوق، دارایی‌ها، یا امنیت خودمان یا دیگران منتشر کنیم. ما ممکن است اطلاعات بازدیدکنندگان سایت را که با آن نمی‌توان شما را شناسایی کرد برای بازاریابی، تبلیغات، یا هدف‌های دیگر به نهادهای دیگر ارائه دهیم.</p>
<h3 id="third-party">پیوند (لینک) به صفحه‌های دیگران</h3>
<p>ما گاهی ممکن است به صلاحدید خودمان محصولات یا خدمات دیگران را در این سایت بگنجانیم یا پیشنهاد دهیم. سایت‌های مرتبط با این محصولات و خدمات دارای سیاست‌های رازداری جداگانه و مستقل خودشان هستند. بنابراین ما مسئولیتی دربارهٔ محتوا و کنش‌های این سایت‌ها به عهده نمی‌گیریم. با این وجود، ما تلاش می‌کنیم که این سایت به درستی کار کند و از بازخورد شما برای چنین محصولات و خدماتی استقبال می‌کنیم.</p>
<h3 id="coppa">پیروی از قانون پشتیبانی از حریم خصوصی آنلاین کودکان</h3>
<p>سایت ما، محصولات و خدماتش همه برای کسانی است که دست‌کم ۱۳ سال سن داشته باشند. اگر این سرور در خاک ایالات متحدهٔ امریکا قرار دارد و سن شما کمتر از ۱۳ سال است، به خاطر رعایت قانون COPPA (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Children's Online Privacy Protection Act</a>) لطفاً این سایت را به کار نبرید.</p>
<h3 id="online">تنها سیاست رازداری آنلاین</h3>
<p>این سیاست رازداری آنلاین تنها مربوط به اطلاعاتی است که از راه سایت ما گردآوری می‌شود و شامل اطلاعاتی که به طور آفلاین گردآوری شده نیست.</p>
<h3 id="consent">موافقت شما</h3>
<p>با استفاده از این سایت، شما موافقت خود را با سیاست رازداری ما اعلام می‌کنید.</p>
<h3 id="changes">تغییرات در سیاست رازداری ما</h3>
<p>اگر ما سیاست رازداری خود را تغییر دهیم، این تغییرات را در این صفحه خواهیم نوشت.</p>
<p>این نوشته تحت اجازه‌نامهٔ CC-BY-SA قرار دارد. تاریخ آخرین به‌روزرسانی آن ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ است.</p>
<p>این نوشته اقتباسی است از <a href="https://github.com/discourse/discourse">سیاست رازداری Discourse</a>.</p>
title: شرایط استفاده و سیاست رازداری %{instance}
themes:
default: ماستدون
......
......@@ -664,74 +664,6 @@ fr:
reblogged: a partagé
sensitive_content: Contenu sensible
terms:
body_html: |
<h2>Politique de confidentialité</h2>
<h3 id="collect">Quelles données collectons-nous ?</h3>
<p>Nous collectons des données lorsque vous vous enregistrez sur notre site et les récoltons lorsque vous participez dans le forum en lisant, écrivant, et évaluant le contenu partagé ici.</p>
<p>Lors de l’enregistrement sur notre site, il peut vous être demandé de renseigner votre nom et adresse électronique. Vous pouvez, cependant, visiter notre site sans inscription. Votre adresse électronique devra être vérifiée grâce à un courriel contenant un lien unique. Si ce lien est visité, nous savons que vous contrôlez cette adresse.</p>
<p>Lors de l’inscription et de la publication de statuts, nous enregistrons l’adresse IP de laquelle les statuts proviennent. Nous pouvons également conserver des historiques serveurs qui contiendront l’adresse IP de chaque requête adressée à notre serveur.</p>
<h3 id="use">Que faisons-nous avec vos données ?</h3>
<p>Toute information que nous collectons pourra être utilisée d’une des manières suivantes :</p>
<ul>
<li>Pour personnaliser votre expérience &mdash; vos données nous aident à mieux répondre à vos besoins individuels.</li>
<li>Pour améliorer notre site &mdash; nous faisons tout notre possible pour améliorer notre site en fonction des données, retours et suggestions que nous recevons.</li>
<li>Afin d’améliorer le support client &mdash; vos données nous aident à mieux répondre à vos requêtes et demandes de support.</li>
<li>Afin d’envoyer des courriels à intervalles réguliers &mdash; l’adresse électronique que vous renseignez peut être utilisée pour vous envoyer des données et notifications concernant des changements ou en réponse à votre nom d’utilisateur⋅ice, en réponse à vos demandes et/ou autres requêtes ou questions</li>
</ul>
<h3 id="protect">Comment protégeons-nous vos données ?</h3>
<p>Nous appliquons une multitude de mesures afin de maintenir la sécurité de vos données personnelles lorsque vous entrez, soumettez, ou accédez à ces dernières.</p>
<h3 id="data-retention">Quelle est notre politique de conservation des données ?</h3>
<p>Nous nous efforçons de :</p>
<ul>
<li>ne pas garder les historiques serveurs contenant l’adresse IP de chaque requête adressée à ce serveur plus de 90 jours ;</li>
<li>ne pas conserver les adresses IP associées aux utilisateur⋅trices et leur contenu plus de 5 ans.</li>
</ul>
<h3 id="cookies">Utilisons-nous des « cookies » ?</h3>
<p>Oui. Les cookies sont de petits fichiers qu’un site ou prestataires de services transfèrent sur le disque dur de votre ordinateur par le biais de votre navigateur Web (si ce dernier le permet). Ces cookies permettent au site de reconnaître votre navigateur et, si vous disposez d’un compte, de l’associer à celui-ci.</p>
<p>Nous utilisons les cookies pour enregistrer vos préférences pour de futures visites, compiler des données agrégées à propos du trafic et des interactions effectuées sur le site afin de proposer une meilleure expérience dans le futur. Nous pouvons contracter les services de tiers afin de nous aider à mieux comprendre les visiteurs de notre site. Ces tiers ont l’autorisation d’utiliser ces données seulement à des fins d’améliorations.</p>
<h3 id="disclose">Divulguons-nous des données à des tiers ?</h3>
<p>Nous n’échangeons pas, ne vendons pas ni effectuons de quelconques transferts avec des tiers d’informations permettant de vous identifier personnellement. Cela n’inclut pas les tiers de confiance qui nous aident à gérer notre entreprise et à vous servir tant que ces tiers s’accordent à garder lesdites informations confidentielles. Nous pouvons être amenés à délivrer vos informations lorsque jugé adéquat afin de respecter la loi, d’appliquer la politique de notre site, ou afin de protéger nos droits, ceux des autres, notre propriété ou sécurité. Cependant, aucune information permettant l’identification de nos visiteur⋅euse⋅s ne sera divulguée à des fins publicitaires, commerciales ou tout autre usage.</p>
<h3 id="third-party">Liens vers des tiers</h3>
<p>Nous pouvons être amenés à inclure ou offrir les services ou produits de tiers sur notre site. Ces tiers possèdent leur propre politique de confidentialité. Nous ne sommes donc pas responsables du contenu ou activités desdits tiers. Néanmoins, nous cherchons à protéger l’intégrité de notre site et sommes ouverts à toute remarque concernant ces tiers.</p>
<h3 id="coppa" lang="en">Children's Online Privacy Protection Act</h3>
<p>Notre site, nos produits et services sont tous destinés à l’usage de personnes âgées de 13 ans ou plus. Si ce serveur est hébergé aux États-Unis et que vous êtes âgé⋅e de moins de 13 ans, au vu du COPPA (<a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act"><i lang="en">Children's Online Privacy Protection Act</i></a>) n’utilisez pas ce site.</p>
<h3 id="online">Politique de confidentialité en ligne</h3>
<p>Cette politique de confidentialité en ligne s'applique uniquement aux informations collectées par le biais de notre site et non aux informations collectées hors ligne.</p>
<h3 id="consent">Votre consentement</h3>
<p>En utilisant notre site, vous consentez à la présente politique de confidentialité.</p>
<h3 id="changes">Changements de notre politique de confidentialité</h3>
<p>Si nous décidons d’apporter des changements à notre politique de confidentialité, nous les publierons sur cette page.</p>
<p>Ce document est distribué sous licence CC-BY-SA. Il a été mis à jour pour la dernière fois le 31 mai 2013. Il a été traduit en français en juillet 2017.</p>
<p>Originellement adapté à partir de la politique de confidentialité de <a href="https://github.com/discourse/discourse">Discourse</a>.</p>
title: "%{instance} Conditions d’utilisations et politique de confidentialité"
themes:
default: Mastodon
......
......@@ -665,74 +665,6 @@ gl:
reblogged: promocionada
sensitive_content: Contido sensible
terms:
body_html: |
<h2>Política de intimidade</h2>
<h3 id="collect">Qué información recollemos?</h3>
<p>Recollemos información sobre vostede cando se rexistra no noso sitio web e recollemos datos cando participa no foro lendo, escribindo e evaluando o contido compartido aquí. </p>
<p>Cando se rexistra no noso sitio, podería solicitarselle o seu nome e enderezo de correo electrónico. Vostede podería, porén, visitar o noso sitio sin rexistrarse. O seu enderezo de correo será verificado con un correo con unha ligazón única. Si esa ligazón é visitada, saberemos que vostede controla ese enderezo de correo.</p>
<p>Cando se rexistra e publica, almacenamos o enderezo IP desde onde publicou. Poderiamos tamén gardar rexistros do servidor que inclúan a IP de cada petición ao realizada ao servidor. </p>
<h3 id="use">Con qué fin utilizamos a súa información?</h3>
<p>Toda a información recollida de vostede podería ser utilizada dos seguintes xeitos:</p>
<ul>
<li>Para individualizar a súa experiencia &mdash; a súa información axúdanos a respostar mellor as súas necesidades individuais.</li>
<li>Para mellorar o noso sitio &mdash;esforzámonos en mellorar o que ofrece o noso sitio baseándonos na información e críticas que vostede nos proporciona.</li>
<li>Para mellorar o servizo ao cliente &mdash;a súa información axúdanos a respostar máis eficientemente as súas peticións de servizo ao cliente e axuda.</li>
<li>Para enviar correos electrónicos periodicamente &mdash; O enderezo de correo que nos proporciona podería ser utilizado para enviarlle información, notificacións que solicitou sobre cambios ou asuntos ou en resposta ao ser nome de usuaria, responder a enquisas, e/ou outras peticións ou cuestións.</li>
</ul>
<h3 id="protect">Cómo protexemos a súa información?</h3>
<p>Implementamos varias medidas de seguridade para manter a seguiridade da súa información personal cando introduce, envía ou accede a súa información personal.</p>
<h3 id="data-retention">Qué é a política de retención dos seus datos?</h3>
<p>Faremos un sincero esforzo para:</p>
<ul>
<li>Manter rexistros do sistema con enderezos IP de todas as peticións feitas a este servidor no seu nome non máis de 90 días.</li>
<li>Manter os enderezos IP asociados a usuarias rexistradas e as súas mensaxes non máis de 5 anos. </li>
</ul>
<h3 id="cookies">Utilizamos cookies?</h3>
<p>Si. As cookies son pequenos ficheiros que un sitio ou o seu proveedor de servizo transfire ao disco duro da súa computadora a través do navegador web (se vostede o permite). Estas cookies permiten ao sitio recoñer o seu navegador e, si ten unha conta rexistrada, asocialo coa súa conta.</p>
<p>Utilizamos cookies para comprender e gardar as súas preferencias para futuras visitas e compilar datos agregados sobre o tráfico do sitio e interacción co sitio de tal xeito que no futuro poidamos ofrecer unha mellor experiencia de uso do sitio e ferramentas. Poderiamos contratar servizos de terceiros para axudarnos a entender mellor as nosas visitantes. Estos proveedores de servizo non teñen permiso para utilizar a información recollida no noso nome excepto para axudarnos a xestionar e mellorar o noso negocio. </p>
<h3 id="disclose">Mostramos información a terceiros alleos?</h3>
<p>Non vendemos, nin negociamos con, ou transmitimos de outros xeitos a axentes terceiros alleos a información que a información que a identifica personalmente. Esto non inclúe terceiros de confianza que non axudan a operar o sitio, xestionar o negocio, ou servila, así estas partes se comprometan coa confidencialidade dos datos. Poderiamos revelar a súa información cando creamos que facelo así é axeitado para cumplir coa lei, cumplir coas normas do sitio ou protexer os nosos dereitos, propiedades ou seguridade e os de outras. Porén, non se proporcionará información identificable a terceiros para publicidade, márquetin ou outros usos.</p>
<h3 id="third-party">Ligazóns a terceiros</h3>
<p>De xeito ocasional, a nosa discreción, poderiamos incluír ofertas de productos e servizos de terceiros no noso sitio. Estos sitios de terceiros teñen políticas de intimidade propias. Polo tanto non temos responsabilidade ou obligacións polo contido e actividades de esos sitios. Con todo, procuramos protexer a integridade do noso sitio e agradecemos calquer opinión e crítica sobre estos sitios.</p>
<h3 id="coppa">Cumplimento coa Children's Online Privacy Protection Act</h3>
<p>O noso sitio, productos e servizos están dirixidos as personas con 13 anos como mínimo. Si este servidor está en USA e vostede ten menos de 13 anos, a requerimento da COPPA (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Children's Online Privacy Protection Act</a>) non utilice este sitio web.</p>
<h3 id="online">Política de intimidade só en liña</h3>
<p>Esta política de intimidade aplícase só a información recollida no noso sitio e non a información recollida fora de liña. </p>
<h3 id="consent">O seu consentimento</h3>
<p>Utilizando o noso sitio, vostede acepta esta política de intimidade.</p>
<h3 id="changes">Cambios na política de intimidade</h3>
<p>Si decidimos cambiar a nosa política de intimidade publicaremos esos cambios en esta páxina.</p>
<p>Este documento ten licenza CC-BY-SA. Foi actualizado o 31 de maio de 2013.</p>
<p>Adaptado do orixinal <a href="https://github.com/discourse/discourse">Discourse privacy policy</a>.</p>
title: "%{instance} Termos do Servizo e Política de Intimidade"
themes:
default: Mastodon
......
......@@ -633,76 +633,6 @@ hu:
reblogged: reblogolt
sensitive_content: Szenzitív tartalom
terms:
body_html: |
<h2>Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat</h2>
<h3 id="collect">Milyen információt gyűjtünk?</h3>
<p>Az oldalra történő regisztráció és a szolgáltatás használata - olvasás, tartalom létrehozása, tartalommegosztás - során információt gyűjtünk veled kapcsolatban.</p>
<p>A regisztráció során kérhetjük nevedet és e-mail címedet. Az oldalt természetesen regisztráció nélkül is felkeresheted. Az e-mail címed megerősítése egy egyedi információt tartalmazó link segítségével történik. Mondott linkre kattintva ellenőrizzük, hogy valóban te vagy a cím kezelője.</p>
<p>Regisztrált felhasználók esetében tülkök írásakor rögzítjük a felhasználó IP-címét. A szerver napjófájlja szintén tárolhatja ezt az IP-címet, valamint a szerverre érkező minden kérés küldő-oldali IP-címét.</p>
<h3 id="use">Mire használjuk a begyűjtött információt?</h3>
<p>Minden begyűjtött információt az alábbi okokból használhatunk fel:</p>
<ul>
<li>A felhasználói élmény személyre szabásához &mdash; a tőled gyűjtött információ segítségével biztosíthatjuk számodra az egyedi igényeknek történő megfelelést.</li>
<li>Szolgáltatásunk fejlesztéséhez &mdash; folyamatosan igyekszünk fejlődni és jobbá válni, és ezt a tőled kapott adatok és visszajelzések is nagyban segítik.</li>
<li>Az ügyféltámogatás fejlesztéséhez &mdash; a gyűjtött adatok segítségével hatékonyabban támogathatjuk felhasználóinkat, ha azok segítségre szorulnak.</li>
<li>E-mail értesítések küldéséhez &mdash; a megadott e-mail címedre küldjük ki az általad igényelt értesítéseket, a szolgáltatásra vonatkozó információkat és a válaszokat a tőled beérkező megkeresésekre.</li>
</ul>
<h3 id="protect">Hogyan védjük a tőled gyűjtött információt?</h3>