Commit 26c42484 authored by tarteka's avatar tarteka Committed by Weblate

Translated using Weblate (Basque)

Currently translated at 77.4% (513 of 662 strings)

Translation: Pleroma/Pleroma-FE
Translate-URL: https://translate.pleroma.social/projects/pleroma/pleroma-fe/eu/
parent 002cd613
......@@ -232,7 +232,7 @@
"default_vis": "Lehenetsitako ikusgaitasunak",
"delete_account": "Ezabatu kontua",
"discoverable": "Baimendu zure kontua kanpo bilaketa-emaitzetan eta bestelako zerbitzuetan agertzea",
"delete_account_description": "Betirako ezabatu zure kontua eta zure mezu guztiak",
"delete_account_description": "Betirako ezabatu zure datuak eta desaktibatu kontua.",
"pad_emoji": "Zuriuneak gehitu emoji bat aukeratzen denean",
"delete_account_error": "Arazo bat gertatu da zure kontua ezabatzerakoan. Arazoa jarraitu eskero, administratzailearekin harremanetan jarri.",
"delete_account_instructions": "Idatzi zure pasahitza kontua ezabatzeko.",
......@@ -630,5 +630,13 @@
"password_reset_disabled": "Pasahitza berrezartzea debekatuta dago. Mesedez, jarri harremanetan instantzia administratzailearekin.",
"password_reset_required": "Pasahitza berrezarri behar duzu saioa hasteko.",
"password_reset_required_but_mailer_is_disabled": "Pasahitza berrezarri behar duzu, baina pasahitza berrezartzeko aukera desgaituta dago. Mesedez, jarri harremanetan instantziaren administratzailearekin."
},
"about": {
"mrf": {
"keyword": {
"keyword_policies": "Gako-hitz politika"
},
"federation": "Federazioa"
}
}
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment