Commit cb171100 authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak

i18n: Add Polish translation

parent 75182336
Pipeline #9667 failed with stages
in 31 seconds
export default {
route: {
dashboard: 'Panel',
introduction: 'Wprowadzenie',
documentation: 'Dokumentacja',
guide: 'Podręcznik',
permission: 'Uprawnienia',
pagePermission: 'Uprawnienia strony',
// directivePermission: 'Directive Permission',
icons: 'Ikony',
components: 'Komponenty',
componentIndex: 'Wprowadzenie',
tinymce: 'TinyMCE',
markdown: 'Markdown',
jsonEditor: 'Edytor JSON',
dndList: 'Lista Dnd',
// splitPane: 'SplitPane',
avatarUpload: 'Wysyłanie awatara',
dropzone: 'Miejsce do upuszczenia',
// sticky: 'Sticky',
// countTo: 'CountTo',
// componentMixin: 'Mixin',
// backToTop: 'BackToTop',
// dragDialog: 'Drag Dialog',
// dragSelect: 'Drag Select',
// dragKanban: 'Drag Kanban',
charts: 'Wykresy',
// keyboardChart: 'Keyboard Chart',
// lineChart: 'Line Chart',
// mixChart: 'Mix Chart',
example: 'Przykład',
// nested: 'Nested Routes',
menu1: 'Menu 1',
'menu1-1': 'Menu 1-1',
'menu1-2': 'Menu 1-2',
'menu1-2-1': 'Menu 1-2-1',
'menu1-2-2': 'Menu 1-2-2',
'menu1-3': 'Menu 1-3',
menu2: 'Menu 2',
Table: 'Tabela',
dynamicTable: 'Dynamiczna tabela',
// dragTable: 'Drag Table',
// inlineEditTable: 'Inline Edit',
complexTable: 'Rozbudowana tabela',
// treeTable: 'Tree Table',
// customTreeTable: 'Custom TreeTable',
tab: 'Karta',
form: 'Formularz',
createArticle: 'Utwórz artykuł',
editArticle: 'Edytuj artykuł',
articleList: 'Lista artykułów',
errorPages: 'Strony błędów',
page401: '401',
page404: '404',
errorLog: 'Dziennik błędów',
excel: 'Excel',
exportExcel: 'Eksportuj do Excela',
selectExcel: 'Eksportuj zaznaczone',
uploadExcel: 'Importuj z Excel',
zip: 'Zip',
pdf: 'PDF',
exportZip: 'Eksportuj Zip',
theme: 'Motyw',
clipboardDemo: 'Schowek',
i18n: 'I18n',
externalLink: 'Odnośnik zewnętrzny',
users: 'Użytkownicy'
},
navbar: {
logOut: 'Wyloguj się',
dashboard: 'Panel',
github: 'Github',
theme: 'Motyw',
size: 'Rozmiar globalny'
},
login: {
title: 'Formularz logowania',
logIn: 'Zaloguj się',
username: 'Nazwa@Host',
password: 'Hasło',
errorMessage: 'Nazwa użytkownika musi zawierać adres hosta, np. john@pleroma.social',
any: 'dowolna',
thirdparty: 'Lub połącz się używając',
thirdpartyTips: 'Nie można tego symulować lokalnie, więc użyj symulacji używanej technologii!'
},
documentation: {
documentation: 'Dokumentacja',
github: 'Repozytorium GitHub'
},
permission: {
roles: 'Twoje role',
switchRoles: 'Przełącz role',
tips: 'W niektórych przypadkach, takich jak element Tab, el-table-column i inne przypadki asynchronicznego renderowania DOM, użycie v-permission może nie być odpowiednie, można to osiągnąć jedynie dzięki ręcznemu ustawianiu v-if.'
},
guide: {
// description: 'The guide page is useful for some people who entered the project for the first time. You can briefly introduce the features of the project. Demo is based on ',
button: 'Pokaż przewodnik'
},
components: {
documentation: 'Dokumentacja',
// tinymceTips: 'Rich text editor is a core part of management system, but at the same time is a place with lots of problems. In the process of selecting rich texts, I also walked a lot of detours. The common rich text editors in the market are basically used, and the finally chose Tinymce. See documentation for more detailed rich text editor comparisons and introductions.',
// dropzoneTips: 'Because my business has special needs, and has to upload images to qiniu, so instead of a third party, I chose encapsulate it by myself. It is very simple, you can see the detail code in @/components/Dropzone.',
// stickyTips: 'when the page is scrolled to the preset position will be sticky on the top.',
// backToTopTips1: 'When the page is scrolled to the specified position, the Back to Top button appears in the lower right corner',
// backToTopTips2: 'You can customize the style of the button, show / hide, height of appearance, height of the return. If you need a text prompt, you can use element-ui el-tooltip elements externally',
// imageUploadTips: 'Since I was using only the vue@1 version, and it is not compatible with mockjs at the moment, I modified it myself, and if you are going to use it, it is better to use official version.'
},
table: {
// dynamicTips1: 'Fixed header, sorted by header order',
// dynamicTips2: 'Not fixed header, sorted by click order',
dragTips1: 'Domyślna kolejność',
dragTips2: 'Kolejność po przeciągnięciu',
title: 'Tytuł',
importance: 'Ważność',
type: 'Rodzaj',
remark: 'Remark',
search: 'Szukaj',
add: 'Dodaj',
export: 'Eksportuj',
reviewer: 'przeglądający',
id: 'ID',
date: 'Data',
author: 'Autor',
// readings: 'Readings',
status: 'Stan',
actions: 'Działania',
edit: 'Edytuj',
publish: 'Publikuj',
draft: 'Szkic',
delete: 'Usuń',
cancel: 'Anuluj',
confirm: 'Potwierdź'
},
errorLog: {
tips: 'Naciśnij ikonę robaka w prawym górnym rogu',
// description: 'Now the management system are basically the form of the spa, it enhances the user experience, but it also increases the possibility of page problems, a small negligence may lead to the entire page deadlock. Fortunately Vue provides a way to catch handling exceptions, where you can handle errors or report exceptions.',
documentation: 'Wprowadzenie do dokumentu'
},
excel: {
export: 'Eksportuj',
selectedExport: 'Eksportuj zaznaczone elementy',
placeholder: 'Wprowadź nazwę pliku (domyślnie excel-list)'
},
zip: {
export: 'Eksportuj',
placeholder: 'Wprowadź nazwę pliku (domyślnie file)'
},
pdf: {
tips: 'Używamy tutaj window.print() w celu implemetacji funkcji pobierania pdf.'
},
theme: {
change: 'Zmień motyw',
documentation: 'Dokumentacja motywu',
tips: 'Wskazówka: Ta opcja różni się od wyboru motywu na pasku nawigacyjnym, przeznaczone są one do innych scenariuszy. Odnieś się do dokumentacji, aby poznać szczegóły.'
},
tagsView: {
refresh: 'Odśwież',
close: 'Zamknij',
closeOthers: 'Zamknij pozostałe',
closeAll: 'Zamknij wszystkie'
},
users: {
users: 'Użytkownicy',
localUsersOnly: 'Tylko lokalni użytkownicy',
search: 'Szukaj',
id: 'ID',
name: 'Nazwa',
status: 'Stan',
local: 'lokalny',
external: 'zewnętrzny',
deactivated: 'zdezaktywowany',
active: 'aktywny',
actions: 'Działania',
activate: 'Aktywuj',
deactivate: 'Zdezaktywuj',
admin: 'administrator',
moderator: 'moderator',
moderation: 'Moderacja',
revokeAdmin: 'Odbierz uprawnienia administracyjne',
grantAdmin: 'Przydziel uprawnienia administracyjne',
revokeModerator: 'Odbierz uprawnienia moderacyjne',
grantModerator: 'Przydziel uprawnienia moderacyjne',
activateAccount: 'Aktywuj konto',
deactivateAccount: 'Dezaktywuj konto',
deleteAccount: 'Usuń konto',
forceNsfw: 'Wymuś oznaczenie postów jako NSFW',
stripMedia: 'Wymuś brak mediów w postach',
forceUnlisted: 'Wymuś ustawienie postów jako niewidocznych',
sandbox: 'Wymuś ustawienie postów jako tylko dla obserwujących',
disableRemoteSubscription: 'Zabroń obserwowania użytkownika przez zewnętrzne serwery',
disableAnySubscription: 'Zabroń obserwowania użytkownika'
},
usersFilter: {
inputPlaceholder: 'Wybierz filtr',
byUserType: 'Według rodzaju użytkownika',
local: 'Lokalni',
external: 'Zewnętrzni',
byStatus: 'Według stanu',
active: 'Aktywni',
deactivated: 'Zdezaktywowani'
}
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment