Commit fed0b5ed authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak Committed by Yamagishi Kazutoshi

i18n: Update Polish translation (#7131)

Signed-off-by: marcin mikołajczak's avatarMarcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
parent 78ed4ab7
...@@ -1815,18 +1815,5 @@ ...@@ -1815,18 +1815,5 @@
} }
], ],
"path": "app/javascript/mastodon/features/video/index.json" "path": "app/javascript/mastodon/features/video/index.json"
},
{
"descriptors": [
{
"defaultMessage": "Oops!",
"id": "alert.unexpected.title"
},
{
"defaultMessage": "An unexpected error occurred.",
"id": "alert.unexpected.message"
}
],
"path": "app/javascript/mastodon/middleware/errors.json"
} }
] ]
\ No newline at end of file
...@@ -2,7 +2,7 @@ ...@@ -2,7 +2,7 @@
"account.block": "Blokuj @{name}", "account.block": "Blokuj @{name}",
"account.block_domain": "Blokuj wszystko z {domain}", "account.block_domain": "Blokuj wszystko z {domain}",
"account.blocked": "Zablokowany", "account.blocked": "Zablokowany",
"account.direct": "Direct Message @{name}", "account.direct": "Wyślij wiadomość bezpośrednią do @{name}",
"account.disclaimer_full": "Poniższe informacje mogą nie odwzorowywać bezbłędnie profilu użytkownika.", "account.disclaimer_full": "Poniższe informacje mogą nie odwzorowywać bezbłędnie profilu użytkownika.",
"account.domain_blocked": "Ukryto domenę", "account.domain_blocked": "Ukryto domenę",
"account.edit_profile": "Edytuj profil", "account.edit_profile": "Edytuj profil",
...@@ -240,6 +240,7 @@ ...@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Zablokuj @{name}", "status.block": "Zablokuj @{name}",
"status.cannot_reblog": "Ten wpis nie może zostać podbity", "status.cannot_reblog": "Ten wpis nie może zostać podbity",
"status.delete": "Usuń", "status.delete": "Usuń",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Osadź", "status.embed": "Osadź",
"status.favourite": "Ulubione", "status.favourite": "Ulubione",
"status.load_more": "Załaduj więcej", "status.load_more": "Załaduj więcej",
......
...@@ -283,6 +283,7 @@ en: ...@@ -283,6 +283,7 @@ en:
nsfw: nsfw:
'false': Unhide media attachments 'false': Unhide media attachments
'true': Hide media attachments 'true': Hide media attachments
reopen: Reopen Report
report: 'Report #%{id}' report: 'Report #%{id}'
report_contents: Contents report_contents: Contents
reported_account: Reported account reported_account: Reported account
...@@ -615,6 +616,10 @@ en: ...@@ -615,6 +616,10 @@ en:
missing_resource: Could not find the required redirect URL for your account missing_resource: Could not find the required redirect URL for your account
proceed: Proceed to follow proceed: Proceed to follow
prompt: 'You are going to follow:' prompt: 'You are going to follow:'
remote_unfollow:
error: Error
title: Title
unfollowed: Unfollowed
sessions: sessions:
activity: Last activity activity: Last activity
browser: Browser browser: Browser
......
...@@ -63,6 +63,13 @@ pl: ...@@ -63,6 +63,13 @@ pl:
are_you_sure: Jesteś tego pewien? are_you_sure: Jesteś tego pewien?
avatar: Awatar avatar: Awatar
by_domain: Domena by_domain: Domena
change_email:
changed_msg: Pomyślnie zmieniono adres e-mail konta!
current_email: Obecny adres e-mail
label: Zmień adres e-mail
new_email: Nowy adres e-mail
submit: Zmień adres e-mail
title: Zmień adres e-mail dla %{username}
confirm: Potwierdź confirm: Potwierdź
confirmed: Potwierdzono confirmed: Potwierdzono
demote: Degraduj demote: Degraduj
...@@ -131,6 +138,7 @@ pl: ...@@ -131,6 +138,7 @@ pl:
statuses: Wpisy statuses: Wpisy
subscribe: Subskrybuj subscribe: Subskrybuj
title: Konta title: Konta
unconfirmed_email: Niepotwierdzony adres e-mail
undo_silenced: Cofnij wyciszenie undo_silenced: Cofnij wyciszenie
undo_suspension: Cofnij zawieszenie undo_suspension: Cofnij zawieszenie
unsubscribe: Przestań subskrybować unsubscribe: Przestań subskrybować
...@@ -139,6 +147,7 @@ pl: ...@@ -139,6 +147,7 @@ pl:
action_logs: action_logs:
actions: actions:
assigned_to_self_report: "%{name} przypisał sobie zgłoszenie %{target}" assigned_to_self_report: "%{name} przypisał sobie zgłoszenie %{target}"
change_email_user: "%{name} zmienił adres-email użytkownika %{target}"
confirm_user: "%{name} potwierdził adres e-mail użytkownika %{target}" confirm_user: "%{name} potwierdził adres e-mail użytkownika %{target}"
create_custom_emoji: "%{name} dodał nowe emoji %{target}" create_custom_emoji: "%{name} dodał nowe emoji %{target}"
create_domain_block: "%{name} zablokował domenę %{target}" create_domain_block: "%{name} zablokował domenę %{target}"
...@@ -258,18 +267,24 @@ pl: ...@@ -258,18 +267,24 @@ pl:
comment: comment:
label: Komentarz do zgłoszenia label: Komentarz do zgłoszenia
none: Brak none: Brak
created_at: Zgłoszono
delete: Usuń delete: Usuń
history: Historia moderacji
id: ID id: ID
mark_as_resolved: Oznacz jako rozwiązane mark_as_resolved: Oznacz jako rozwiązane
mark_as_unresolved: Oznacz jako nierozwiązane mark_as_unresolved: Oznacz jako nierozwiązane
notes: notes:
create: Utwórz notatkę create: Utwórz notatkę
create_and_resolve: Rozwiąż i pozostaw notatkę create_and_resolve: Rozwiąż i pozostaw notatkę
create_and_unresolve: Cofnij rozwiązanie i pozostaw notatkę
delete: Usuń delete: Usuń
label: Notatki label: Notatki
new_label: Dodaj notatkę moderacyjną
placeholder: Opisz wykonane akcje i inne szczegóły dotyczące tego zgłoszenia…
nsfw: nsfw:
'false': Nie oznaczaj jako NSFW 'false': Nie oznaczaj jako NSFW
'true': Oznaczaj jako NSFW 'true': Oznaczaj jako NSFW
reopen: Otwórz ponownie
report: 'Zgłoszenie #%{id}' report: 'Zgłoszenie #%{id}'
report_contents: Zawartość report_contents: Zawartość
reported_account: Zgłoszone konto reported_account: Zgłoszone konto
...@@ -608,6 +623,10 @@ pl: ...@@ -608,6 +623,10 @@ pl:
missing_resource: Nie udało się znaleźć adresu przekierowania z Twojej domeny missing_resource: Nie udało się znaleźć adresu przekierowania z Twojej domeny
proceed: Śledź proceed: Śledź
prompt: 'Zamierzasz śledzić:' prompt: 'Zamierzasz śledzić:'
remote_unfollow:
error: Błąd
title: Tytuł
unfollowed: Przestałeś śledzić
sessions: sessions:
activity: Ostatnia aktywność activity: Ostatnia aktywność
browser: Przeglądarka browser: Przeglądarka
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment