Commit 01ba4a54 authored by Shpuld Shpludson's avatar Shpuld Shpludson

Merge branch 'develop' into 'develop'

Update polish translation

See merge request !1077
parents d5457c32 e4ded887
Pipeline #24212 failed with stages
in 9 minutes and 11 seconds
{
"about": {
"mrf": {
"federation": "Federacja",
"keyword": {
"keyword_policies": "Zasady słów kluczowych",
"ftl_removal": "Usunięcie z \"Całej znanej sieci\"",
"reject": "Odrzucanie",
"replace": "Zastąpienie",
"is_replaced_by": "→"
},
"mrf_policies": "Włączone zasady MRF",
"mrf_policies_desc": "Zasady MRF zmieniają zachowanie federowania instancji. Następujące zasady są włączone:",
"simple": {
"simple_policies": "Zasady specyficzne dla instancji",
"accept": "Akceptowanie",
"accept_desc": "Ta instancja akceptuje tylko posty z wymienionych instancji:",
"reject": "Odrzucanie",
"reject_desc": "Ta instancja odrzuca posty z wymienionych instancji:",
"quarantine": "Kwarantanna",
"quarantine_desc": "Ta instancja wysyła tylko publiczne posty do wymienionych instancji:",
"ftl_removal": "Usunięcie z \"Całej znanej sieci\"",
"ftl_removal_desc": "Ta instancja usuwa te instancje z \"Całej znanej sieci\"",
"media_removal": "Usuwanie multimediów",
"media_removal_desc": "Ta instancja usuwa multimedia z postów od wymienionych instancji:",
"media_nsfw": "Multimedia ustawione jako wrażliwe",
"media_nsfw_desc": "Ta instancja wymusza, by multimedia z wymienionych instancji były ustawione jako wrażliwe:"
}
},
"staff": "Obsługa"
},
"chat": {
"title": "Czat"
},
"domain_mute_card": {
"mute": "Wycisz",
"mute_progress": "Wyciszam...",
"unmute": "Odcisz",
"unmute_progress": "Odciszam..."
},
"exporter": {
"export": "Eksportuj",
"processing": "Przetwarzam, za chwilę zostaniesz zapytany o ściągnięcie pliku"
},
"features_panel": {
"chat": "Czat",
"gopher": "Gopher",
......@@ -20,7 +60,15 @@
"submit": "Wyślij",
"more": "Więcej",
"generic_error": "Wystąpił błąd",
"optional": "nieobowiązkowe"
"optional": "nieobowiązkowe",
"show_more": "Pokaż więcej",
"show_less": "Pokaż mniej",
"dismiss": "Odrzuć",
"cancel": "Anuluj",
"disable": "Wyłącz",
"enable": "Włącz",
"confirm": "Potwierdź",
"verify": "Zweryfikuj"
},
"image_cropper": {
"crop_picture": "Przytnij obrazek",
......@@ -28,6 +76,11 @@
"save_without_cropping": "Zapisz bez przycinania",
"cancel": "Anuluj"
},
"importer": {
"submit": "Wyślij",
"success": "Zaimportowano pomyślnie",
"error": "Wystąpił błąd podczas importowania pliku."
},
"login": {
"login": "Zaloguj",
"description": "Zaloguj używając OAuth",
......@@ -36,7 +89,15 @@
"placeholder": "n.p. lain",
"register": "Zarejestruj",
"username": "Użytkownik",
"hint": "Zaloguj się, aby dołączyć do dyskusji"
"hint": "Zaloguj się, aby dołączyć do dyskusji",
"authentication_code": "Kod weryfikacyjny",
"enter_recovery_code": "Wprowadź kod zapasowy",
"enter_two_factor_code": "Wprowadź kod weryfikacyjny",
"recovery_code": "Kod zapasowy",
"heading" : {
"totp" : "Weryfikacja dwuetapowa",
"recovery" : "Zapasowa weryfikacja dwuetapowa"
}
},
"media_modal": {
"previous": "Poprzednie",
......@@ -44,15 +105,18 @@
},
"nav": {
"about": "O nas",
"administration": "Administracja",
"back": "Wróć",
"chat": "Lokalny czat",
"friend_requests": "Prośby o możliwość obserwacji",
"mentions": "Wzmianki",
"interactions": "Interakcje",
"dms": "Wiadomości prywatne",
"public_tl": "Publiczna oś czasu",
"timeline": "Oś czasu",
"twkn": "Cała znana sieć",
"user_search": "Wyszukiwanie użytkowników",
"search": "Wyszukiwanie",
"who_to_follow": "Sugestie obserwacji",
"preferences": "Preferencje"
},
......@@ -64,7 +128,40 @@
"notifications": "Powiadomienia",
"read": "Przeczytane!",
"repeated_you": "powtórzył(-a) twój status",
"no_more_notifications": "Nie masz więcej powiadomień"
"no_more_notifications": "Nie masz więcej powiadomień",
"migrated_to": "wyemigrował do",
"reacted_with": "zareagował z {0}"
},
"polls": {
"add_poll": "Dodaj ankietę",
"add_option": "Dodaj opcję",
"option": "Opcja",
"votes": "głosów",
"vote": "Głosuj",
"type": "Typ ankiety",
"single_choice": "jednokrotnego wyboru",
"multiple_choices": "wielokrotnego wyboru",
"expiry": "Czas trwania ankiety",
"expires_in": "Ankieta kończy się za{0}",
"expired": "Ankieta skończyła się {0} temu",
"not_enough_options": "Zbyt mało unikalnych opcji w ankiecie"
},
"emoji": {
"stickers": "Naklejki",
"emoji": "Emoji",
"keep_open": "Zostaw selektor otwarty",
"search_emoji": "Wyszukaj emoji",
"add_emoji": "Wstaw emoji",
"custom": "Niestandardowe emoji",
"unicode": "Emoji unicode",
"load_all_hint": "Załadowano pierwsze {saneAmount} emoji, Załadowanie wszystkich emoji może spowodować problemy z wydajnością.",
"load_all": "Ładuję wszystkie {emojiAmount} emoji"
},
"interactions": {
"favs_repeats": "Powtórzenia i ulubione",
"follows": "Nowi obserwujący",
"moves": "Użytkownik migruje",
"load_older": "Załaduj starsze interakcje"
},
"post_status": {
"new_status": "Dodaj nowy status",
......@@ -79,8 +176,14 @@
},
"content_warning": "Temat (nieobowiązkowy)",
"default": "Właśnie wróciłem z kościoła",
"direct_warning": "Ten wpis zobaczą tylko osoby, o których wspomniałeś(-aś).",
"direct_warning_to_all": "Ten wpis zobaczą wszystkie osoby, o których wspomniałeś(-aś).",
"direct_warning_to_first_only": "Ten wpis zobaczą tylko te osoby, o których wspomniałeś(-aś) na początku wiadomości.",
"posting": "Wysyłanie",
"scope_notice": {
"public": "Ten post będzie widoczny dla każdego",
"private": "Ten post będzie widoczny tylko dla twoich obserwujących",
"unlisted": "Ten post nie będzie widoczny na publicznej osi czasu i całej znanej sieci"
},
"scope": {
"direct": "Bezpośredni – Tylko dla wspomnianych użytkowników",
"private": "Tylko dla obserwujących – Umieść dla osób, które cię obserwują",
......@@ -109,8 +212,40 @@
"password_confirmation_match": "musi być takie jak hasło"
}
},
"remote_user_resolver": {
"remote_user_resolver": "Wyszukiwarka użytkowników nietutejszych",
"searching_for": "Szukam",
"error": "Nie znaleziono."
},
"selectable_list": {
"select_all": "Zaznacz wszystko"
},
"settings": {
"app_name": "Nazwa aplikacji",
"security": "Bezpieczeństwo",
"enter_current_password_to_confirm": "Wprowadź obecne hasło, by potwierdzić twoją tożsamość",
"mfa": {
"otp" : "OTP",
"setup_otp" : "Ustaw OTP",
"wait_pre_setup_otp" : "początkowe ustawianie OTP",
"confirm_and_enable" : "Potwierdź i włącz OTP",
"title": "Weryfikacja dwuetapowa",
"generate_new_recovery_codes" : "Wygeneruj nowe kody zapasowe",
"warning_of_generate_new_codes" : "Po tym gdy generujesz nowe kody zapasowe, stare przestaną działać.",
"recovery_codes" : "Kody zapasowe.",
"waiting_a_recovery_codes": "Otrzymuję kody zapasowe...",
"recovery_codes_warning" : "Spisz kody na kartce papieru, albo zapisz je w bezpiecznym miejscu - inaczej nie zobaczysz ich już nigdy. Jeśli stracisz dostęp do twojej aplikacji 2FA i kodów zapasowych, nie będziesz miał dostępu do swojego konta.",
"authentication_methods" : "Metody weryfikacji",
"scan": {
"title": "Skanuj",
"desc": "Zeskanuj ten kod QR używając twojej aplikacji 2FA albo wpisz ten klucz:",
"secret_code": "Klucz"
},
"verify": {
"desc": "By włączyć weryfikację dwuetapową, wpisz kod z twojej aplikacji 2FA:"
}
},
"allow_following_move": "Zezwalaj na automatyczną obserwację gdy obserwowane konto migruje",
"attachmentRadius": "Załączniki",
"attachments": "Załączniki",
"autoload": "Włącz automatyczne ładowanie po przewinięciu do końca strony",
......@@ -119,12 +254,20 @@
"avatarRadius": "Awatary",
"background": "Tło",
"bio": "Bio",
"block_export": "Eksport blokad",
"block_export_button": "Eksportuj twoje blokady do pliku .csv",
"block_import": "Import blokad",
"block_import_error": "Wystąpił błąd podczas importowania blokad",
"blocks_imported": "Zaimportowano blokady, przetwarzanie może zająć trochę czasu.",
"blocks_tab": "Bloki",
"btnRadius": "Przyciski",
"cBlue": "Niebieski (odpowiedz, obserwuj)",
"cGreen": "Zielony (powtórzenia)",
"cOrange": "Pomarańczowy (ulubione)",
"cRed": "Czerwony (anuluj)",
"change_email": "Zmień email",
"change_email_error": "Wystąpił problem podczas zmiany emaila.",
"changed_email": "Pomyślnie zmieniono email!",
"change_password": "Zmień hasło",
"change_password_error": "Podczas zmiany hasła wystąpił problem.",
"changed_password": "Pomyślnie zmieniono hasło!",
......@@ -140,16 +283,20 @@
"delete_account_description": "Trwale usuń konto i wszystkie posty.",
"delete_account_error": "Wystąpił problem z usuwaniem twojego konta. Jeżeli problem powtarza się, poinformuj administratora swojej instancji.",
"delete_account_instructions": "Wprowadź swoje hasło w poniższe pole aby potwierdzić usunięcie konta.",
"discoverable": "Zezwól na odkrywanie tego konta w wynikach wyszukiwania i innych usługa.",
"domain_mutes": "Domeny",
"avatar_size_instruction": "Zalecany minimalny rozmiar awatarów to 150x150 pikseli.",
"pad_emoji": "Dodaj odstęp z obu stron emoji podczas dodawania selektorem",
"emoji_reactions_on_timeline": "Pokaż reakcje emoji na osi czasu",
"export_theme": "Zapisz motyw",
"filtering": "Filtrowanie",
"filtering_explanation": "Wszystkie statusy zawierające te słowa będą wyciszone. Jedno słowo na linijkę.",
"follow_export": "Eksport obserwowanych",
"follow_export_button": "Eksportuj swoją listę obserwowanych do pliku CSV",
"follow_export_processing": "Przetwarzanie, wkrótce twój plik zacznie się ściągać.",
"follow_import": "Import obserwowanych",
"follow_import_error": "Błąd przy importowaniu obserwowanych",
"follows_imported": "Obserwowani zaimportowani! Przetwarzanie może trochę potrwać.",
"accent": "Akcent",
"foreground": "Pierwszy plan",
"general": "Ogólne",
"hide_attachments_in_convo": "Ukrywaj załączniki w rozmowach",
......@@ -162,6 +309,7 @@
"hide_post_stats": "Ukrywaj statysyki postów (np. liczbę polubień)",
"hide_user_stats": "Ukrywaj statysyki użytkowników (np. liczbę obserwujących)",
"hide_filtered_statuses": "Ukrywaj filtrowane statusy",
"import_blocks_from_a_csv_file": "Importuj blokady z pliku CSV",
"import_followers_from_a_csv_file": "Importuj obserwowanych z pliku CSV",
"import_theme": "Załaduj motyw",
"inputRadius": "Pola tekstowe",
......@@ -181,17 +329,22 @@
"use_contain_fit": "Nie przycinaj załączników na miniaturach",
"name": "Imię",
"name_bio": "Imię i bio",
"new_email": "Nowy email",
"new_password": "Nowe hasło",
"notification_visibility": "Rodzaje powiadomień do wyświetlania",
"notification_visibility_follows": "Obserwacje",
"notification_visibility_likes": "Ulubione",
"notification_visibility_mentions": "Wzmianki",
"notification_visibility_repeats": "Powtórzenia",
"notification_visibility_moves": "Użytkownik migruje",
"notification_visibility_emoji_reactions": "Reakcje",
"no_rich_text_description": "Usuwaj formatowanie ze wszystkich postów",
"no_blocks": "Bez blokad",
"no_mutes": "Bez wyciszeń",
"hide_follows_description": "Nie pokazuj kogo obserwuję",
"hide_followers_description": "Nie pokazuj kto mnie obserwuje",
"hide_follows_count_description": "Nie pokazuj licznika obserwowanych",
"hide_followers_count_description": "Nie pokazuj licznika obserwujących",
"show_admin_badge": "Pokazuj odznakę Administrator na moim profilu",
"show_moderator_badge": "Pokazuj odznakę Moderator na moim profilu",
"nsfw_clickthrough": "Włącz domyślne ukrywanie załączników o treści nieprzyzwoitej (NSFW)",
......@@ -212,10 +365,14 @@
"reply_visibility_all": "Pokazuj wszystkie odpowiedzi",
"reply_visibility_following": "Pokazuj tylko odpowiedzi skierowane do mnie i osób które obserwuję",
"reply_visibility_self": "Pokazuj tylko odpowiedzi skierowane do mnie",
"autohide_floating_post_button": "Ukryj automatycznie przycisk \"Nowy post\" (mobile)",
"saving_err": "Nie udało się zapisać ustawień",
"saving_ok": "Zapisano ustawienia",
"search_user_to_block": "Wyszukaj kogo chcesz zablokować",
"search_user_to_mute": "Wyszukaj kogo chcesz wyciszyć",
"security_tab": "Bezpieczeństwo",
"scope_copy": "Kopiuj zakres podczas odpowiadania (DM-y zawsze są kopiowane)",
"minimal_scopes_mode": "Zminimalizuj opcje wyboru zakresu postów",
"set_new_avatar": "Ustaw nowy awatar",
"set_new_profile_background": "Ustaw nowe tło profilu",
"set_new_profile_banner": "Ustaw nowy banner profilu",
......@@ -228,19 +385,32 @@
"post_status_content_type": "Post status content type",
"stop_gifs": "Odtwarzaj GIFy po najechaniu kursorem",
"streaming": "Włącz automatycznie strumieniowanie nowych postów gdy jesteś na początku strony",
"user_mutes": "Users",
"useStreamingApi": "Otrzymuj posty i powiadomienia w czasie rzeczywistym",
"useStreamingApiWarning": "(Niezalecane, eksperymentalne, pomija posty)",
"text": "Tekst",
"theme": "Motyw",
"theme_help": "Użyj kolorów w notacji szesnastkowej (#rrggbb), by stworzyć swój motyw.",
"theme_help_v2_1": "Możesz też zastąpić kolory i widoczność poszczególnych komponentów przełączając pola wyboru, użyj „Wyczyść wszystko” aby usunąć wszystkie zastąpienia.",
"theme_help_v2_2": "Ikony pod niektórych wpisami są wskaźnikami kontrastu pomiędzy tłem a tekstem, po najechaniu na nie otrzymasz szczegółowe informacje. Zapamiętaj, że jeżeli używasz przezroczystości, wskaźniki pokazują najgorszy możliwy przypadek.",
"tooltipRadius": "Etykiety/alerty",
"type_domains_to_mute": "Wpisz domeny, które chcesz wyciszyć",
"upload_a_photo": "Wyślij zdjęcie",
"user_settings": "Ustawienia użytkownika",
"values": {
"false": "nie",
"true": "tak"
},
"fun": "Zabawa",
"greentext": "Memiczne strzałki",
"notifications": "Powiadomienia",
"notification_setting": "Otrzymuj powiadomienia od:",
"notification_setting_follows": "Ludzi których obserwujesz",
"notification_setting_non_follows": "Ludzi których nie obserwujesz",
"notification_setting_followers": "Ludzi którzy obserwują ciebie",
"notification_setting_non_followers": "Ludzi którzy nie obserwują ciebie",
"notification_mutes": "By przestać otrzymywać powiadomienia od jednego użytkownika, wycisz go",
"notification_blocks": "Blokowanie uzytkownika zatrzymuje wszystkie powiadomienia i odsubskrybowuje go.",
"enable_web_push_notifications": "Włącz powiadomienia push",
"style": {
"switcher": {
......@@ -252,7 +422,24 @@
"save_load_hint": "Opcje „zachowaj” pozwalają na pozostanie przy obecnych opcjach po wybraniu lub załadowaniu motywu, jak i przechowywanie ich podczas eksportowania motywu. Jeżeli wszystkie są odznaczone, eksportowanie motywu spowoduje zapisanie wszystkiego.",
"reset": "Wyzeruj",
"clear_all": "Wyczyść wszystko",
"clear_opacity": "Wyczyść widoczność"
"clear_opacity": "Wyczyść widoczność",
"load_theme": "Załaduj motyw",
"keep_as_is": "Zostaw po staremu",
"use_snapshot": "Stara wersja",
"use_source": "Nowa wersja",
"help": {
"upgraded_from_v2": "PleromaFE zostało zaaktualizowane, motyw może wyglądać nieco inaczej niż sobie zapamiętałeś.",
"v2_imported": "Plik który zaimportowałeś został stworzony dla starszego FE. Próbujemy zwiększyć kompatybiliność, lecz wciąż mogą występować rozbieżności.",
"future_version_imported": "Plik który zaimportowałeś został stworzony w nowszej wersji FE.",
"older_version_imported": "Plik który zaimportowałeś został stworzony w starszej wersji FE.",
"snapshot_present": "Migawka motywu jest załadowana, więc wszystkie wartości zostały nadpisane. Zamiast tego, możesz załadować właściwe dane motywu",
"snapshot_missing": "Nie znaleziono migawki motywu w pliku, więc motyw może wyglądać inaczej niż pierwotnie zaplanowano.",
"fe_upgraded": "Silnik motywów PleromaFE został zaaktualizowany.",
"fe_downgraded": "Wersja PleromaFE została cofnięta.",
"migration_snapshot_ok": "Żeby być bezpiecznym, migawka motywu została załadowana. Możesz spróbować załadować dane motywu.",
"migration_napshot_gone": "Z jakiegoś powodu migawka zniknęła, niektóre rzeczy mogą wyglądać inaczej niż sobie zapamiętałeś.",
"snapshot_source_mismatch": "Konflikt wersji: najprawdopodobniej FE zostało cofnięte do poprzedniej wersji i zaaktualizowane ponownie, jeśli zmieniłeś motyw używając starszej wersji FE, najprawdopodobniej chcesz używać starszej wersji, w przeciwnym razie użyj nowej wersji."
}
},
"common": {
"color": "Kolor",
......@@ -280,14 +467,28 @@
"_tab_label": "Zaawansowane",
"alert": "Tło alertu",
"alert_error": "Błąd",
"alert_warning": "Ostrzeżenie",
"alert_neutral": "Neutralne",
"post": "Posty/Bio użytkowników",
"badge": "Tło odznaki",
"popover": "Etykiety, menu, popovery",
"badge_notification": "Powiadomienie",
"panel_header": "Nagłówek panelu",
"top_bar": "Górny pasek",
"borders": "Granice",
"buttons": "Przyciski",
"inputs": "Pola wejścia",
"faint_text": "Zanikający tekst"
"faint_text": "Zanikający tekst",
"underlay": "Podkład",
"poll": "Wykres ankiety",
"icons": "Ikony",
"highlight": "Podświetlone elementy",
"pressed": "Naciśnięte",
"selectedPost": "Wybrany post",
"selectedMenu": "Wybrany element menu",
"disabled": "Wyłączone",
"toggled": "Przełączone",
"tabs": "Karty"
},
"radii": {
"_tab_label": "Zaokrąglenie"
......@@ -300,7 +501,7 @@
"blur": "Rozmycie",
"spread": "Szerokość",
"inset": "Inset",
"hint": "Możesz też używać --zmiennych jako kolorów, aby wykorzystać zmienne CSS3. Pamiętaj, że ustawienie widoczności nie będzie wtedy działać.",
"hintV3": "Dla cieni możesz również użyć notacji {0} by użyć inny slot koloru.",
"filter_hint": {
"always_drop_shadow": "Ostrzeżenie, ten cień zawsze używa {0} jeżeli to obsługiwane przez przeglądarkę.",
"drop_shadow_syntax": "{0} nie obsługuje parametru {1} i słowa kluczowego {2}.",
......@@ -357,6 +558,40 @@
"frontend_version": "Wersja front-endu"
}
},
"time": {
"day": "{0} dzień",
"days": "{0} dni",
"day_short": "{0}d",
"days_short": "{0}d",
"hour": "{0} godzina",
"hours": "{0} godzin",
"hour_short": "{0} godz.",
"hours_short": "{0} godz.",
"in_future": "za {0}",
"in_past": "{0} temu",
"minute": "{0} minuta",
"minutes": "{0} minut",
"minute_short": "{0}min",
"minutes_short": "{0}min",
"month": "{0} miesiąc",
"months": "{0} miesięcy",
"month_short": "{0} mies.",
"months_short": "{0} mies.",
"now": "teraz",
"now_short": "teraz",
"second": "{0} sekunda",
"seconds": "{0} sekund",
"second_short": "{0}s",
"seconds_short": "{0}s",
"week": "{0} tydzień",
"weeks": "{0} tygodni",
"week_short": "{0} tydz.",
"weeks_short": "{0} tyg.",
"year": "{0} rok",
"years": "{0} lata",
"year_short": "{0} r.",
"years_short": "{0} lata"
},
"timeline": {
"collapse": "Zwiń",
"conversation": "Rozmowa",
......@@ -370,8 +605,17 @@
"no_statuses": "Brak statusów"
},
"status": {
"favorites": "Ulubione",
"repeats": "Powtórzenia",
"delete": "Usuń status",
"pin": "Przypnij na profilu",
"unpin": "Odepnij z profilu",
"pinned": "Przypnięte",
"delete_confirm": "Czy naprawdę chcesz usunąć ten status?",
"reply_to": "Odpowiedź dla",
"replies_list": "Odpowiedzi:"
"replies_list": "Odpowiedzi:",
"mute_conversation": "Wycisz konwersację",
"unmute_conversation": "Odcisz konwersację"
},
"user_card": {
"approve": "Przyjmij",
......@@ -388,25 +632,60 @@
"followers": "Obserwujący",
"following": "Obserwowany!",
"follows_you": "Obserwuje cię!",
"hidden": "Ukryte",
"its_you": "To ty!",
"media": "Media",
"mention": "Wspomnienie",
"mute": "Wycisz",
"muted": "Wyciszony(-a)",
"per_day": "dziennie",
"remote_follow": "Zdalna obserwacja",
"report": "Raportuj",
"statuses": "Statusy",
"subscribe": "Subskrybuj",
"unsubscribe": "Odsubskrybuj",
"unblock": "Odblokuj",
"unblock_progress": "Odblokowuję…",
"block_progress": "Blokuję…",
"unmute": "Cofnij wyciszenie",
"unmute_progress": "Cofam wyciszenie…",
"mute_progress": "Wyciszam…"
"mute_progress": "Wyciszam…",
"hide_repeats": "Ukryj powtórzenia",
"show_repeats": "Pokaż powtórzenia",
"admin_menu": {
"moderation": "Moderacja",
"grant_admin": "Przyznaj admina",
"revoke_admin": "Odwołaj admina",
"grant_moderator": "Przyznaj moderatora",
"revoke_moderator": "Odwołaj moderatora",
"activate_account": "Aktywuj konto",
"deactivate_account": "Dezaktywuj konto",
"delete_account": "Usuń konto",
"force_nsfw": "Oznacz wszystkie posty jako NSFW",
"strip_media": "Usuń multimedia z postów",
"force_unlisted": "Wymuś posty na niepubliczne",
"sandbox": "Wymuś by posty były tylko dla obserwujących",
"disable_remote_subscription": "Zakaż obserwowania użytkownika ze zdalnych instancji",
"disable_any_subscription": "Zakaż całkowicie obserwowania użytkownika",
"quarantine": "Zakaż federowania postów od tego użytkownika",
"delete_user": "Usuń użytkownika",
"delete_user_confirmation": "Czy jesteś absolutnie pewny? Ta operacja nie może być cofnięta."
}
},
"user_profile": {
"timeline_title": "Oś czasu użytkownika",
"profile_does_not_exist": "Przepraszamy, ten profil nie istnieje.",
"profile_loading_error": "Przepraszamy, wystąpił błąd podczas ładowania tego profilu."
},
"user_reporting": {
"title": "Raportowanie {0}",
"add_comment_description": "Raport zostanie wysłany do moderatorów instancji. Możesz dodać powód dlaczego raportujesz to konto poniżej:",
"additional_comments": "Dodatkowe komentarze",
"forward_description": "To konto jest z innego serwera. Wysłać również tam kopię raportu?",
"forward_to": "Przekaż do{0}",
"submit": "Wyślij",
"generic_error": "Wystąpił błąd podczas przetwarzania twojej prośby."
},
"who_to_follow": {
"more": "Więcej",
"who_to_follow": "Propozycje obserwacji"
......@@ -416,6 +695,7 @@
"repeat": "Powtórz",
"reply": "Odpowiedz",
"favorite": "Dodaj do ulubionych",
"add_reaction": "Dodaj reakcję",
"user_settings": "Ustawienia użytkownika"
},
"upload":{
......@@ -431,5 +711,25 @@
"GiB": "GiB",
"TiB": "TiB"
}
},
"search": {
"people": "Ludzie",
"hashtags": "Hasztagi",
"person_talking": "{count} osoba rozmawia o tym",
"people_talking": "{count} osób rozmawia o tym",
"no_results": "Brak wyników"
},
"password_reset": {
"forgot_password": "Zapomniałeś hasła?",
"password_reset": "Reset hasła",
"instruction": "Wprowadź swój adres email lub nazwę użytkownika. Wyślemy ci link z którym możesz zresetować hasło.",
"placeholder": "Twój email lub nazwa użytkownika",
"check_email": "Sprawdź pocztę, aby uzyskać link do zresetowania hasła.",
"return_home": "Wróć do strony głównej",
"not_found": "Nie mogliśmy znaleźć tego emaila lub nazwy użytkownika.",
"too_many_requests": "Przekroczyłeś limit prób, spróbuj ponownie później.",
"password_reset_disabled": "Resetowanie hasła jest wyłączone. Proszę skontaktuj się z administratorem tej instancji.",
"password_reset_required": "Musisz zresetować hasło, by się zalogować.",
"password_reset_required_but_mailer_is_disabled": "Musisz zresetować hasło, ale resetowanie hasła jest wyłączone. Proszę skontaktuj się z administratorem tej instancji."
}
}
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment