Commit 10fce88f authored by Ben Is's avatar Ben Is Committed by Weblate

Translated using Weblate (Catalan)

Currently translated at 29.0% (192 of 662 strings)

Translation: Pleroma/Pleroma-FE
Translate-URL: https://translate.pleroma.social/projects/pleroma/pleroma-fe/ca/
parent 8f618928
......@@ -95,8 +95,8 @@
"default_vis": "Abast per defecte de les entrades",
"delete_account": "Esborra el compte",
"delete_account_description": "Esborra permanentment el teu compte i tots els missatges",
"delete_account_error": "No s'ha pogut esborrar el compte. Si continua el problema, contacta amb l'administració del node",
"delete_account_instructions": "Confirma que vols esborrar el compte escrivint la teva contrasenya aquí sota",
"delete_account_error": "No s'ha pogut esborrar el compte. Si continua el problema, contacta amb l'administració del node.",
"delete_account_instructions": "Confirma que vols esborrar el compte escrivint la teva contrasenya aquí sota.",
"export_theme": "Desa el tema",
"filtering": "Filtres",
"filtering_explanation": "Es silenciaran totes les entrades que continguin aquestes paraules. Separa-les per línies",
......@@ -118,7 +118,7 @@
"invalid_theme_imported": "No s'ha entès l'arxiu carregat perquè no és un tema vàlid de Pleroma. No s'ha fet cap canvi als temes actuals.",
"limited_availability": "No està disponible en aquest navegador",
"links": "Enllaços",
"lock_account_description": "Restringeix el teu compte només a seguidores aprovades.",
"lock_account_description": "Restringeix el teu compte només a seguidores aprovades",
"loop_video": "Reprodueix els vídeos en bucle",
"loop_video_silent_only": "Reprodueix en bucles només els vídeos sense so (com els \"GIF\" de Mastodon)",
"name": "Nom",
......@@ -158,7 +158,7 @@
"streaming": "Carrega automàticament entrades noves quan estigui a dalt de tot",
"text": "Text",
"theme": "Tema",
"theme_help": "Personalitza els colors del tema. Escriu-los en format RGB hexadecimal (#rrggbb)",
"theme_help": "Personalitza els colors del tema. Escriu-los en format RGB hexadecimal (#rrggbb).",
"tooltipRadius": "Missatges sobreposats",
"user_settings": "Configuració personal",
"values": {
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment