Commit 3c8ced53 authored by Hồ Nhất Duy's avatar Hồ Nhất Duy Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Vietnamese)

Currently translated at 100.0% (722 of 722 strings)

Translation: Pleroma/Pleroma-FE
Translate-URL: https://translate.pleroma.social/projects/pleroma/pleroma-fe/vi/
parent 80dd6b25
......@@ -633,7 +633,10 @@
"useStreamingApi": "Nhận tút và thông báo theo thời gian thực",
"theme_help_v2_1": "Bạn cũng có thể xóa hết màu thành phần và làm theme trong suốt, chọn nút \"Xóa hết\".",
"theme_help_v2_2": "Các biểu tượng bên dưới các mục có độ tương phản nền/văn bản, hãy rê chuột qua để biết thông tin chi tiết. Xin lưu ý rằng, khi sử dụng các độ tương phản trong suốt có thể khiến đọc chữ không ra.",
"enable_web_push_notifications": "Cho phép thông báo đẩy trên web"
"enable_web_push_notifications": "Cho phép thông báo đẩy trên web",
"mentions_new_style": "Lượt nhắc màu mè",
"mentions_new_place": "Đặt lượt nhắc ở dòng riêng",
"always_show_post_button": "Luôn hiện nút viết tút mới"
},
"errors": {
"storage_unavailable": "Pleroma không thể truy cập lưu trữ trình duyệt. Thông tin đăng nhập và những thiết lập tạm thời sẽ bị mất. Hãy cho phép cookies."
......@@ -712,7 +715,10 @@
"expand": "Xem nguyên văn",
"favorites": "Thích",
"delete_confirm": "Bạn có chắc chắn muốn xóa tút này?",
"show_full_subject": "Hiện đầy đủ tiêu đề"
"show_full_subject": "Hiện đầy đủ tiêu đề",
"you": "(Bạn)",
"mentions": "Lượt nhắc",
"plus_more": "+{number} nhiều hơn"
},
"user_card": {
"approve": "Chấp nhận",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment