Commit 4c55e0d1 authored by Shpuld Shpludson's avatar Shpuld Shpludson

Merge branch 'eu-translate' into 'develop'

[i18n] update eu translate

See merge request !943
parents ccba92a2 6217ef47
Pipeline #17588 passed with stages
in 6 minutes and 44 seconds
......@@ -88,7 +88,7 @@
"followed_you": "Zu jarraitzen zaitu",
"load_older": "Kargatu jakinarazpen zaharragoak",
"notifications": "Jakinarazpenak",
"read": "Irakurri!",
"read": "Irakurrita!",
"repeated_you": "zure mezua errepikatu du",
"no_more_notifications": "Ez dago jakinarazpen gehiago"
},
......@@ -116,7 +116,7 @@
},
"post_status": {
"new_status": "Mezu berri bat idatzi",
"account_not_locked_warning": "Zure kontua ez dago {0}. Edozeinek jarraitzen hastearekin, zure mezuak irakur dezake.",
"account_not_locked_warning": "Zure kontua ez dago {0}. Edozeinek jarraitzen hastearekin, zure mezuak irakur ditzake.",
"account_not_locked_warning_link": "Blokeatuta",
"attachments_sensitive": "Nabarmendu eranskinak hunkigarri gisa ",
"content_type": {
......@@ -136,10 +136,10 @@
"unlisted": "Mezu hau ez da argitaratuko Denbora-lerro Publikoan ezta Ezagutzen den Sarean"
},
"scope": {
"direct": "Zuzena - Bidali aipatutako erabiltzaileei besterik ez",
"private": "Jarraitzaileentzako bakarrik- Bidali jarraitzaileentzat bakarrik",
"public": "Publickoa - Bistaratu denbora-lerro publikoetan",
"unlisted": "Zerrendatu gabea - ez bidali denbora-lerro publikoetan"
"direct": "Zuzena: Bidali aipatutako erabiltzaileei besterik ez",
"private": "Jarraitzaileentzako bakarrik: Bidali jarraitzaileentzat bakarrik",
"public": "Publikoa: Bistaratu denbora-lerro publikoetan",
"unlisted": "Zerrendatu gabea: ez bidali denbora-lerro publikoetara"
}
},
"registration": {
......@@ -228,7 +228,7 @@
"avatar_size_instruction": "Avatar irudien gomendatutako gutxieneko tamaina 150x150 pixel dira.",
"export_theme": "Gorde aurre-ezarpena",
"filtering": "Iragazten",
"filtering_explanation": "Hitz hauek dituzten muzu guztiak isilduak izango dira. Lerro bakoitzeko bat",
"filtering_explanation": "Hitz hauek dituzten mezu guztiak isilduak izango dira. Lerro bakoitzeko bat",
"follow_export": "Jarraitzen dituzunak esportatu",
"follow_export_button": "Esportatu zure jarraitzaileak csv fitxategi batean",
"follow_import": "Jarraitzen dituzunak inportatu",
......@@ -276,7 +276,7 @@
"no_blocks": "Ez daude erabiltzaile blokeatutak",
"no_mutes": "Ez daude erabiltzaile mututuak",
"hide_follows_description": "Ez erakutsi nor jarraitzen ari naizen",
"hide_followers_description": "Ez erakutsi nor ari de ni jarraitzen",
"hide_followers_description": "Ez erakutsi nor ari den ni jarraitzen",
"show_admin_badge": "Erakutsi Administratzaile etiketa nire profilan",
"show_moderator_badge": "Erakutsi Moderatzaile etiketa nire profilan",
"nsfw_clickthrough": "Gaitu klika hunkigarri eranskinak ezkutatzeko",
......@@ -456,8 +456,8 @@
"time": {
"day": "{0} egun",
"days": "{0} egun",
"day_short": "{0}d",
"days_short": "{0}d",
"day_short": "{0}e",
"days_short": "{0}e",
"hour": "{0} ordu",
"hours": "{0} ordu",
"hour_short": "{0}o",
......@@ -492,7 +492,7 @@
"conversation": "Elkarrizketa",
"error_fetching": "Errorea eguneraketak eskuratzen",
"load_older": "Kargatu mezu zaharragoak",
"no_retweet_hint": "Mezu hau jarraitzailentzko bakarrik markatuta dago eta ezin da errepikatu",
"no_retweet_hint": "Mezu hau jarraitzailentzako bakarrik markatuta dago eta ezin da errepikatu",
"repeated": "Errepikatuta",
"show_new": "Berriena erakutsi",
"up_to_date": "Eguneratuta",
......@@ -507,8 +507,10 @@
"unpin": "Aingura ezeztatu profilatik",
"pinned": "Ainguratuta",
"delete_confirm": "Mezu hau benetan ezabatu nahi duzu?",
"reply_to": "Erantzun",
"replies_list": "Erantzunak:"
"reply_to": "Erantzuten",
"replies_list": "Erantzunak:",
"mute_conversation": "Elkarrizketa isilarazi",
"unmute_conversation": "Elkarrizketa aktibatu"
},
"user_card": {
"approve": "Onartu",
......@@ -581,7 +583,7 @@
},
"tool_tip": {
"media_upload": "Multimedia igo",
"repeat": "Erreplikatu",
"repeat": "Errepikatu",
"reply": "Erantzun",
"favorite": "Gogokoa",
"user_settings": "Erabiltzaile ezarpenak"
......@@ -601,10 +603,21 @@
}
},
"search": {
"people": "Gendea",
"people": "Erabiltzaileak",
"hashtags": "Traolak",
"person_talking": "{count} pertsona hitzegiten",
"people_talking": "{count} gende hitzegiten",
"people_talking": "{count} jende hitzegiten",
"no_results": "Emaitzarik ez"
},
"password_reset": {
"forgot_password": "Pasahitza ahaztua?",
"password_reset": "Pasahitza berrezarri",
"instruction": "Idatzi zure helbide elektronikoa edo erabiltzaile izena. Pasahitza berrezartzeko esteka bidaliko dizugu.",
"placeholder": "Zure e-posta edo erabiltzaile izena",
"check_email": "Begiratu zure posta elektronikoa pasahitza berrezarri ahal izateko.",
"return_home": "Itzuli hasierara",
"not_found": "Ezin izan dugu helbide elektroniko edo erabiltzaile hori aurkitu.",
"too_many_requests": "Saiakera gehiegi burutu ditzu, saiatu berriro geroxeago.",
"password_reset_disabled": "Pasahitza berrezartzea debekatuta dago. Mesedez, jarri harremanetan instantzia administratzailearekin."
}
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment