Commit 58a92c1b authored by Pavlo Bilous's avatar Pavlo Bilous Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Ukrainian)

Currently translated at 100.0% (679 of 679 strings)

Translation: Pleroma/Pleroma-FE
Translate-URL: https://translate.pleroma.social/projects/pleroma/pleroma-fe/uk/
parent 286527b4
......@@ -29,7 +29,7 @@
"chat": "Міні-чат",
"who_to_follow": "Кого відстежувати",
"title": "Особливості",
"scope_options": "Параметри осягу",
"scope_options": "Параметри обсягу",
"media_proxy": "Посередник медіа-даних",
"text_limit": "Ліміт символів",
"upload_limit": "Обмеження завантажень"
......@@ -39,9 +39,9 @@
"export": "Експорт"
},
"domain_mute_card": {
"unmute_progress": имикаю…",
"unmute_progress": "Вмикаю…",
"unmute": "Вимкнути заглушення",
"mute_progress": "Вмикаю…",
"mute_progress": имикаю…",
"mute": "Ігнорувати"
},
"shoutbox": {
......@@ -51,13 +51,13 @@
"staff": "Адміністрація",
"mrf": {
"simple": {
"media_nsfw_desc": "Даний інстанс примусово позначає медіа в наступних інстансах як NSFW:",
"media_nsfw_desc": "Даний інстанс примусово позначає медіа в наступних інстансах як дратівливий:",
"media_nsfw": "Примусове визначення медіа як дратівливого",
"media_removal_desc": "Поточний інстанс видаляє медіа з дописів на перелічених інстансах:",
"media_removal": "Видалення медіа",
"ftl_removal_desc": "Цей інстанс видаляє перелічені інстанси з \"Усієї відомої мережі\":",
"ftl_removal": "Видалення з \"Усієї відомої мережі\"",
"quarantine_desc": "Поточний інстанс буде надсилати тільки публічні дописи наступним інстансам:",
"ftl_removal_desc": "Цей інстанс видаляє перелічені інстанси з Федеративної стрічки:",
"ftl_removal": "Видалення зі стрічки Федеративної мережі",
"quarantine_desc": "Поточний інстанс надсилатиме тільки публічні дописи наступним інстансам:",
"quarantine": "Карантин",
"reject_desc": "Поточний інстанс не прийматиме повідомлення з перелічених інстансів:",
"accept": "Прийняти",
......@@ -66,7 +66,7 @@
"simple_policies": "Правила поточного інстансу"
},
"mrf_policies_desc": "Правила MRF розповсюджуються на даний інстанс. Наступні правила активні:",
"mrf_policies": "Активні правила MRF (модуль переписування повідомлень)",
"mrf_policies": "Активувати правила MRF (модуль переписування повідомлень)",
"keyword": {
"is_replaced_by": "→",
"replace": "Замінити",
......@@ -546,7 +546,8 @@
"disabled": "Вимкнено",
"selectedMenu": "Вибраний пункт меню",
"tabs": "Вкладки",
"pressed": "Натиснуто"
"pressed": "Натиснуто",
"wallpaper": "Шпалери"
},
"common_colors": {
"rgbo": "Піктограми, акценти, значки",
......@@ -602,7 +603,8 @@
"frontend_version": "Версія фронтенду",
"backend_version": "Версія бекенду",
"title": "Версія"
}
},
"hide_wallpaper": "Сховати шпалери екземпляру"
},
"selectable_list": {
"select_all": "Вибрати все"
......@@ -758,7 +760,11 @@
"unblock": "Розблокувати",
"remote_follow": "Підписатись",
"muted": "Заглушений",
"mute": "Заглушити"
"mute": "Заглушити",
"roles": {
"moderator": "Модератор",
"admin": "Адміністратор"
}
},
"status": {
"copy_link": "Скопіювати посилання на допис",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment