Commit 89379b10 authored by Ben Is's avatar Ben Is Committed by Weblate

Translated using Weblate (Irish)

Currently translated at 29.4% (195 of 662 strings)

Translation: Pleroma/Pleroma-FE
Translate-URL: https://translate.pleroma.social/projects/pleroma/pleroma-fe/ga/
parent 2fe8b393
......@@ -36,7 +36,7 @@
"twkn": "An Líonra Iomlán"
},
"notifications": {
"broken_favorite": "Post anaithnid. Cuardach dó...",
"broken_favorite": "Post anaithnid. Cuardach dó",
"favorited_you": "toghadh le do phost",
"followed_you": "lean tú",
"load_older": "Luchtaigh fógraí aosta",
......@@ -84,7 +84,7 @@
"cOrange": "Oráiste (Cosúil)",
"cRed": "Dearg (Cealaigh)",
"change_password": "Athraigh do pasfhocal",
"change_password_error": "Bhí fadhb ann ag athrú do pasfhocail",
"change_password_error": "Bhí fadhb ann ag athrú do pasfhocail.",
"changed_password": "Athraigh an pasfhocal go rathúil!",
"collapse_subject": "Poist a chosc le teidil",
"confirm_new_password": "Deimhnigh do pasfhocal nua",
......@@ -160,7 +160,7 @@
"streaming": "Cumasaigh post nua a shruthú uathoibríoch nuair a scrollaítear go barr an leathanaigh",
"text": "Téacs",
"theme": "Téama",
"theme_help": "Úsáid cód daith hex (#rrggbb) chun do schéim a saincheapadh",
"theme_help": "Úsáid cód daith hex (#rrggbb) chun do schéim a saincheapadh.",
"tooltipRadius": "Bileoga eolais",
"user_settings": "Socruithe úsáideora",
"values": {
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment