Commit 9ff59ad1 authored by krkk's avatar krkk Committed by Weblate

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 92.1% (614 of 666 strings)

Translation: Pleroma/Pleroma-FE
Translate-URL: https://translate.pleroma.social/projects/pleroma/pleroma-fe/pl/
parent f0e29629
......@@ -68,7 +68,9 @@
"disable": "Wyłącz",
"enable": "Włącz",
"confirm": "Potwierdź",
"verify": "Zweryfikuj"
"verify": "Zweryfikuj",
"close": "Zamknij",
"loading": "Ładowanie…"
},
"image_cropper": {
"crop_picture": "Przytnij obrazek",
......@@ -118,7 +120,8 @@
"user_search": "Wyszukiwanie użytkowników",
"search": "Wyszukiwanie",
"who_to_follow": "Sugestie obserwacji",
"preferences": "Preferencje"
"preferences": "Preferencje",
"bookmarks": "Zakładki"
},
"notifications": {
"broken_favorite": "Nieznany status, szukam go…",
......@@ -190,7 +193,9 @@
"private": "Tylko dla obserwujących – Umieść dla osób, które cię obserwują",
"public": "Publiczny – Umieść na publicznych osiach czasu",
"unlisted": "Niewidoczny – Nie umieszczaj na publicznych osiach czasu"
}
},
"preview_empty": "Pusty",
"preview": "Podgląd"
},
"registration": {
"bio": "Bio",
......@@ -553,7 +558,12 @@
},
"notification_setting_privacy": "Prywatność",
"notification_setting_filters": "Filtry",
"notification_setting_privacy_option": "Ukryj nadawcę i zawartość powiadomień push"
"notification_setting_privacy_option": "Ukryj nadawcę i zawartość powiadomień push",
"reset_avatar": "Zresetuj awatar",
"profile_fields": {
"value": "Zawartość",
"label": "Metadane profilu"
}
},
"time": {
"day": "{0} dzień",
......@@ -599,7 +609,8 @@
"show_new": "Pokaż nowe",
"up_to_date": "Na bieżąco",
"no_more_statuses": "Brak kolejnych statusów",
"no_statuses": "Brak statusów"
"no_statuses": "Brak statusów",
"reload": "Odśwież"
},
"status": {
"favorites": "Ulubione",
......@@ -732,5 +743,16 @@
"password_reset_disabled": "Resetowanie hasła jest wyłączone. Proszę skontaktuj się z administratorem tej instancji.",
"password_reset_required": "Musisz zresetować hasło, by się zalogować.",
"password_reset_required_but_mailer_is_disabled": "Musisz zresetować hasło, ale resetowanie hasła jest wyłączone. Proszę skontaktuj się z administratorem tej instancji."
},
"file_type": {
"file": "Plik"
},
"chats": {
"more": "Więcej",
"delete": "Usuń",
"you": "Ty:"
},
"display_date": {
"today": "Dzisiaj"
}
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment