Commit bcde1407 authored by HJ's avatar HJ 🐼

Merge branch 'weblate-pleroma-pleroma-fe' into 'develop'

Translations update from Weblate

See merge request !1201
parents 5be55b61 28cafdd1
Pipeline #29103 passed with stages
in 9 minutes and 33 seconds
This diff is collapsed.
......@@ -805,5 +805,8 @@
"delete": "Elimina",
"message_user": "Contatta {nickname}",
"you": "Tu:"
},
"shoutbox": {
"title": "Graffiti"
}
}
......@@ -196,7 +196,8 @@
"unlisted": "Niewidoczny – Nie umieszczaj na publicznych osiach czasu"
},
"preview_empty": "Pusty",
"preview": "Podgląd"
"preview": "Podgląd",
"empty_status_error": "Nie można wysłać pustego wpisu bez plików"
},
"registration": {
"bio": "Bio",
......@@ -345,8 +346,8 @@
"notification_visibility_moves": "Użytkownik migruje",
"notification_visibility_emoji_reactions": "Reakcje",
"no_rich_text_description": "Usuwaj formatowanie ze wszystkich postów",
"no_blocks": "Bez blokad",
"no_mutes": "Bez wyciszeń",
"no_blocks": "Brak blokad",
"no_mutes": "Brak wyciszeń",
"hide_follows_description": "Nie pokazuj kogo obserwuję",
"hide_followers_description": "Nie pokazuj kto mnie obserwuje",
"hide_follows_count_description": "Nie pokazuj licznika obserwowanych",
......@@ -488,7 +489,11 @@
"selectedMenu": "Wybrany element menu",
"disabled": "Wyłączone",
"toggled": "Przełączone",
"tabs": "Karty"
"tabs": "Karty",
"chat": {
"outgoing": "Wiadomości wychodzące",
"incoming": "Wiadomości przychodzące"
}
},
"radii": {
"_tab_label": "Zaokrąglenie"
......@@ -563,9 +568,12 @@
"reset_avatar": "Zresetuj awatar",
"profile_fields": {
"value": "Zawartość",
"label": "Metadane profilu"
"label": "Metadane profilu",
"name": "Nazwa",
"add_field": "Dodaj pole"
},
"bot": "To konto jest prowadzone przez bota"
"bot": "To konto jest prowadzone przez bota",
"notification_setting_hide_notification_contents": "Ukryj nadawcę i zawartość powiadomień push"
},
"time": {
"day": "{0} dzień",
......@@ -627,7 +635,11 @@
"mute_conversation": "Wycisz konwersację",
"unmute_conversation": "Odcisz konwersację",
"status_unavailable": "Status niedostępny",
"copy_link": "Kopiuj link do statusu"
"copy_link": "Kopiuj link do statusu",
"unbookmark": "Usuń z zakładek",
"bookmark": "Dodaj do zakładek",
"hide_content": "Ukryj zawartość",
"show_content": "Pokaż zawartość"
},
"user_card": {
"approve": "Przyjmij",
......@@ -682,7 +694,8 @@
"quarantine": "Zakaż federowania postów od tego użytkownika",
"delete_user": "Usuń użytkownika",
"delete_user_confirmation": "Czy jesteś absolutnie pewny(-a)? Ta operacja nie może być cofnięta."
}
},
"message": "Napisz"
},
"user_profile": {
"timeline_title": "Oś czasu użytkownika",
......@@ -747,12 +760,21 @@
"password_reset_required_but_mailer_is_disabled": "Musisz zresetować hasło, ale resetowanie hasła jest wyłączone. Proszę skontaktuj się z administratorem tej instancji."
},
"file_type": {
"file": "Plik"
"file": "Plik",
"image": "Zdjęcie",
"video": "Wideo",
"audio": "Audio"
},
"chats": {
"more": "Więcej",
"delete": "Usuń",
"you": "Ty:"
"you": "Ty:",
"delete_confirm": "Czy na pewno chcesz usunąć tą wiadomość?",
"message_user": "Napisz do {nickname}",
"error_sending_message": "Coś poszło nie tak podczas wysyłania wiadomości.",
"error_loading_chat": "Coś poszło nie tak podczas ładowania czatu.",
"empty_message_error": "Nie można wysłać pustej wiadomości",
"new": "Nowy czat"
},
"display_date": {
"today": "Dzisiaj"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment