Commit c0144b51 authored by Ben Is's avatar Ben Is Committed by Weblate

Translated using Weblate (Czech)

Currently translated at 55.1% (365 of 662 strings)

Translation: Pleroma/Pleroma-FE
Translate-URL: https://translate.pleroma.social/projects/pleroma/pleroma-fe/cs/
parent 10fce88f
......@@ -256,7 +256,7 @@
"contrast": {
"hint": "Poměr kontrastu je {ratio}, {level} {context}",
"level": {
"aa": "splňuje směrnici úrovně AA (minimální)",
"aa": "splňuje směrnici úrovně AA (minimální)",
"aaa": "splňuje směrnici úrovně AAA (doporučováno)",
"bad": "nesplňuje žádné směrnice přístupnosti"
},
......@@ -398,7 +398,6 @@
"reply_to": "Odpověď uživateli",
"replies_list": "Odpovědi:"
},
"user_card": {
"approve": "Schválit",
"block": "Blokovat",
......@@ -444,7 +443,7 @@
"favorite": "Oblíbit",
"user_settings": "Uživatelské nastavení"
},
"upload":{
"upload": {
"error": {
"base": "Nahrávání selhalo.",
"file_too_big": "Soubor je příliš velký [{filesize}{filesizeunit} / {allowedsize}{allowedsizeunit}]",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment