settings.js.map 69 KB
Newer Older
1
{"version":3,"sources":["webpack:///app/javascript/builds/pleroma/mastofe/app/javascript/mastodon/initial_state.js","webpack:///app/javascript/builds/pleroma/mastofe/app/javascript/mastodon/features/emoji/unicode_to_filename.js","webpack:///./node_modules/process/browser.js","webpack:///app/javascript/builds/pleroma/mastofe/app/javascript/mastodon/features/emoji/emoji.js","webpack:///./node_modules/substring-trie/index.js","webpack:///./node_modules/rails-ujs/lib/assets/compiled/rails-ujs.js","webpack:///app/javascript/builds/pleroma/mastofe/app/javascript/core/settings.js","webpack:///./node_modules/escape-html/index.js","webpack:///app/javascript/builds/pleroma/mastofe/app/javascript/mastodon/features/emoji/emoji_unicode_mapping_light.js"],"names":["__webpack_require__","d","__webpack_exports__","reduceMotion","autoPlayGif","displayMedia","expandSpoilers","unfollowModal","boostModal","deleteModal","me","searchEnabled","maxChars","invitesEnabled","profile_directory","isStaff","deleteOthersNotice","prop","element","document","getElementById","initialState","JSON","parse","textContent","getMeta","meta","rights","exports","unicodeToFilename","str","result","charCode","p","i","length","charCodeAt","toString","cachedSetTimeout","cachedClearTimeout","process","module","defaultSetTimout","Error","defaultClearTimeout","runTimeout","fun","setTimeout","e","call","this","clearTimeout","currentQueue","queue","draining","queueIndex","cleanUpNextTick","concat","drainQueue","timeout","len","run","marker","runClearTimeout","Item","array","noop","nextTick","args","Array","arguments","push","prototype","apply","title","browser","env","argv","version","versions","on","addListener","once","off","removeListener","removeAllListeners","emit","prependListener","prependOnceListener","listeners","name","binding","cwd","chdir","dir","umask","r","buildCustomEmojis","_initial_state__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__","_emoji_unicode_mapping_light__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__","_emoji_unicode_mapping_light__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1___default","n","substring_trie__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__","trie","Trie","Object","keys","unicodeMapping","assetHost","CDN_HOST","emojify","customEmojis","tagCharsWithEmojis","rtn","tagChars","invisible","_loop","match","tag","indexOf","search","slice","codePointAt","rend","replacement","lt","shortname","filename","url","static_url","startsWith","_unicodeMapping$match","shortCode","emojis","forEach","emoji","shortcode","get","replace","id","short_names","text","emoticons","keywords","imageUrl","custom","MiniTrie","words","_dict","word","dict","j","len2","char","charAt","stack","pop","substring","__WEBPACK_AMD_DEFINE_FACTORY__","__WEBPACK_AMD_DEFINE_RESULT__","Rails","linkClickSelector","buttonClickSelector","selector","exclude","inputChangeSelector","formSubmitSelector","formInputClickSelector","formDisableSelector","formEnableSelector","fileInputSelector","linkDisableSelector","buttonDisableSelector","cspNonce","querySelector","content","expando","m","Element","matches","matchesSelector","mozMatchesSelector","msMatchesSelector","oMatchesSelector","webkitMatchesSelector","getData","key","ref","setData","value","$","querySelectorAll","csrfParam","csrfToken","CSRFProtection","xhr","token","setRequestHeader","refreshCSRFTokens","param","input","CustomEvent","fire","preventDefault","window","event","params","evt","createEvent","initCustomEvent","bubbles","cancelable","detail","Event","defaultPrevented","defineProperty","obj","data","dispatchEvent","stopEverything","target","stopPropagation","stopImmediatePropagation","delegate","eventType","handler","addEventListener","parentNode","AcceptHeaders","createXHR","prepareOptions","processResponse","*","html","xml","json","script","ajax","options","response","responseText","getResponseHeader","Math","floor","status","success","statusText","error","complete","beforeSend","readyState","XMLHttpRequest","OPENED","send","location","href","type","toUpperCase","dataType","accept","done","open","crossDomain","withCredentials","onreadystatechange","DONE","parser","createElement","setAttribute","head","appendChild","removeChild","DOMParser","parseFromString","isCrossDomain","originAnchor","urlAnchor","protocol","host","toArray","serializeElement","additionalParam","inputs","elements","disabled","option","selected","checked","map","encodeURIComponent","join","formElements","form","filter","el","allowAction","handleConfirm","answer","callback","message","getAttribute","confirm","disableFormElement","disableFormElements","disableLinkElement","enableFormElement","enableFormElements","enableLinkElement","handleDisabledElement","enableElement","disableElement","innerHTML","originalText","removeEventListener","handleMethod","formContent","method","action","style","display","body","click","isRemote","handleRemote","button","enctype","FormData","append","formSubmitButtonClick","formNoValidate","handleMetaClick","metaKey","ctrlKey","jQuery","rails","ajaxPrefilter","originalOptions","start","_rails_loaded","undefined","define","escape_html__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__","escape_html__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default","_mastodon_features_emoji_emoji__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__","require","_ref","escapeTextContentForBrowser","_ref2","avatar","file","files","URL","createObjectURL","dataset","originalSrc","src","_ref4","header","_ref6","lock","_ref7","select","_ref8","focus","execCommand","blur","classList","add","remove","err","console","matchHtmlRegExp","string","escape","exec","index","lastIndex","shortCodesToEmojiData","emojisWithoutShortCodes","processEmojiMapData","emojiMapData","native"],"mappings":"m92KAAAA,EAAAC,EAAAC,EAAA,sBAAAC,IAAAH,EAAAC,EAAAC,EAAA,sBAAAE,IAAAJ,EAAAC,EAAAC,EAAA,sBAAAG,IAAAL,EAAAC,EAAAC,EAAA,sBAAAI,IAAAN,EAAAC,EAAAC,EAAA,sBAAAK,IAAAP,EAAAC,EAAAC,EAAA,sBAAAM,IAAAR,EAAAC,EAAAC,EAAA,sBAAAO,IAAAT,EAAAC,EAAAC,EAAA,sBAAAQ,IAAAV,EAAAC,EAAAC,EAAA,sBAAAS,IAAAX,EAAAC,EAAAC,EAAA,sBAAAU,IAAAZ,EAAAC,EAAAC,EAAA,sBAAAW,IAAAb,EAAAC,EAAAC,EAAA,sBAAAY,IAAAd,EAAAC,EAAAC,EAAA,sBAAAa,IAAAf,EAAAC,EAAAC,EAAA,sBAAAc,IAAA,IAIkBC,EAJZC,EAAUC,SAASC,eAAe,iBAClCC,EAAeH,GAAWI,KAAKC,MAAML,EAAQM,aAE7CC,EAAU,SAACR,GAAD,OAAUI,GAAgBA,EAAaK,MAAQL,EAAaK,KAAKT,IAGpEd,EAAesB,EAAQ,iBACvBrB,EAAcqB,EAAQ,iBACtBpB,EAAeoB,EAAQ,iBACvBnB,EAAiBmB,EAAQ,mBACzBlB,EAAgBkB,EAAQ,kBACxBjB,EAAaiB,EAAQ,eACrBhB,EAAcgB,EAAQ,gBACtBf,EAAKe,EAAQ,MACbd,EAAgBc,EAAQ,kBACxBb,EAAWa,EAAQ,mBAAqBA,EAAQ,eAAiB,IACjEZ,EAAiBY,EAAQ,mBAGzBX,GAFUW,EAAQ,WACTA,EAAQ,UACGA,EAAQ,sBAC5BV,EAAUU,EAAQ,YAElBT,GAlBKC,EAkByB,uBAlBhBI,GAAgBA,EAAaM,QAAUN,EAAaM,OAAOV,IAoBvEI,yBCtBfO,EAAQC,kBAAoB,SAACC,GAK3B,IAJA,IAAIC,EAAS,GACTC,EAAW,EACXC,EAAI,EACJC,EAAI,EACDA,EAAIJ,EAAIK,QACbH,EAAWF,EAAIM,WAAWF,KACtBD,GACkB,EAAhBF,EAAOI,SACTJ,GAAU,KAEZA,IAAW,OAAYE,EAAI,OAAW,KAAOD,EAAW,QAASK,SAAS,IAC1EJ,EAAI,GACK,OAAUD,GAAYA,GAAY,MAC3CC,EAAID,GAEgB,EAAhBD,EAAOI,SACTJ,GAAU,KAEZA,GAAUC,EAASK,SAAS,KAGhC,OAAON,qBCvBT,IAOIO,EACAC,EARAC,EAAUC,EAAOb,QAAU,GAU/B,SAASc,IACL,MAAM,IAAIC,MAAM,mCAEpB,SAASC,IACL,MAAM,IAAID,MAAM,qCAsBpB,SAASE,EAAWC,GAChB,GAAIR,IAAqBS,WAErB,OAAOA,WAAWD,EAAK,GAG3B,IAAKR,IAAqBI,IAAqBJ,IAAqBS,WAEhE,OADAT,EAAmBS,WACZA,WAAWD,EAAK,GAE3B,IAEI,OAAOR,EAAiBQ,EAAK,GAC/B,MAAME,GACJ,IAEI,OAAOV,EAAiBW,KAAK,KAAMH,EAAK,GAC1C,MAAME,GAEJ,OAAOV,EAAiBW,KAAKC,KAAMJ,EAAK,MAvCnD,WACG,IAEQR,EADsB,mBAAfS,WACYA,WAEAL,EAEzB,MAAOM,GACLV,EAAmBI,EAEvB,IAEQH,EADwB,mBAAjBY,aACcA,aAEAP,EAE3B,MAAOI,GACLT,EAAqBK,GAjB5B,GAwED,IAEIQ,EAFAC,EAAQ,GACRC,GAAW,EAEXC,GAAc,EAElB,SAASC,IACAF,GAAaF,IAGlBE,GAAW,EACPF,EAAajB,OACbkB,EAAQD,EAAaK,OAAOJ,GAE5BE,GAAc,EAEdF,EAAMlB,QACNuB,KAIR,SAASA,IACL,IAAIJ,EAAJ,CAGA,IAAIK,EAAUd,EAAWW,GACzBF,GAAW,EAGX,IADA,IAAIM,EAAMP,EAAMlB,OACVyB,GAAK,CAGP,IAFAR,EAAeC,EACfA,EAAQ,KACCE,EAAaK,GACdR,GACAA,EAAaG,GAAYM,MAGjCN,GAAc,EACdK,EAAMP,EAAMlB,OAEhBiB,EAAe,KACfE,GAAW,EAnEf,SAAyBQ,GACrB,GAAIvB,IAAuBY,aAEvB,OAAOA,aAAaW,GAGxB,IAAKvB,IAAuBK,IAAwBL,IAAuBY,aAEvE,OADAZ,EAAqBY,aACdA,aAAaW,GAExB,IAEWvB,EAAmBuB,GAC5B,MAAOd,GACL,IAEI,OAAOT,EAAmBU,KAAK,KAAMa,GACvC,MAAOd,GAGL,OAAOT,EAAmBU,KAAKC,KAAMY,KAgD7CC,CAAgBJ,IAiBpB,SAASK,EAAKlB,EAAKmB,GACff,KAAKJ,IAAMA,EACXI,KAAKe,MAAQA,EAYjB,SAASC,KA5BT1B,EAAQ2B,SAAW,SAAUrB,GACzB,IAAIsB,EAAO,IAAIC,MAAMC,UAAUnC,OAAS,GACxC,GAAuB,EAAnBmC,UAAUnC,OACV,IAAK,IAAID,EAAI,EAAGA,EAAIoC,UAAUnC,OAAQD,IAClCkC,EAAKlC,EAAI,GAAKoC,UAAUpC,GAGhCmB,EAAMkB,KAAK,IAAIP,EAAKlB,EAAKsB,IACJ,IAAjBf,EAAMlB,QAAiBmB,GACvBT,EAAWa,IASnBM,EAAKQ,UAAUX,IAAM,WACjBX,KAAKJ,IAAI2B,MAAM,KAAMvB,KAAKe,QAE9BzB,EAAQkC,MAAQ,UAChBlC,EAAQmC,SAAU,EAClBnC,EAAQoC,IAAM,GACdpC,EAAQqC,KAAO,GACfrC,EAAQsC,QAAU,GAClBtC,EAAQuC,SAAW,GAInBvC,EAAQwC,GAAKd,EACb1B,EAAQyC,YAAcf,EACtB1B,EAAQ0C,KAAOhB,EACf1B,EAAQ2C,IAAMjB,EACd1B,EAAQ4C,eAAiBlB,EACzB1B,EAAQ6C,mBAAqBnB,EAC7B1B,EAAQ8C,KAAOpB,EACf1B,EAAQ+C,gBAAkBrB,EAC1B1B,EAAQgD,oBAAsBtB,EAE9B1B,EAAQiD,UAAY,SAAUC,GAAQ,MAAO,IAE7ClD,EAAQmD,QAAU,SAAUD,GACxB,MAAM,IAAI/C,MAAM,qCAGpBH,EAAQoD,IAAM,WAAc,MAAO,KACnCpD,EAAQqD,MAAQ,SAAUC,GACtB,MAAM,IAAInD,MAAM,mCAEpBH,EAAQuD,MAAQ,WAAa,OAAO,oCCvLpC/F,EAAAgG,EAAA9F,GAAA,SAAAsC,GAAAxC,EAAAC,EAAAC,EAAA,sCAAA+F,IAAA,IAAAC,EAAAlG,EAAA,IAAAmG,EAAAnG,EAAA,IAAAoG,EAAApG,EAAAqG,EAAAF,GAAAG,EAAAtG,EAAA,IAIMuG,EAAO,IAJbvG,EAAAqG,EAAAC,GAIiBE,GAAKC,OAAOC,KAAKC,MAE5BC,EAAYpE,EAAQoC,IAAIiC,UAAY,GAqE3BC,UAnEC,SAAChF,EAAKiF,QAAsB,IAAtBA,MAAe,IAInC,IAHA,IACMC,EAAqBP,OAAOC,KAAKK,GAAc5E,OAAS,MAAQ,KAClE8E,EAAM,GAAIC,EAAWF,EAAoBG,EAAY,EAHfC,EAAA,WAMxC,IADA,IAAIC,OAAK,EAAEnF,EAAI,EAAGoF,OAAG,EACdpF,EAAIJ,EAAIK,SAAgD,KAArCmF,EAAMJ,EAASK,QAAQzF,EAAII,OAAgBiF,KAAeE,EAAQd,EAAKiB,OAAO1F,EAAI2F,MAAMvF,OAChHA,GAAKJ,EAAI4F,YAAYxF,GAAK,MAAQ,EAAI,EAExC,IAAIyF,OAAI,EAAEC,EAAc,GACxB,GAAI1F,IAAMJ,EAAIK,OACZ,cACK,GAAe,MAAXL,EAAII,IACP,WAEJ,KADAyF,EAAO7F,EAAIyF,QAAQ,IAAKrF,EAAI,GAAK,GACtB,OAAO,EAClB,IAAM2F,EAAK/F,EAAIyF,QAAQ,IAAKrF,EAAI,GAChC,MAAc,IAAR2F,GAAmBF,GAANE,GAAa,OAAO,EACvC,IAAMC,EAAYhG,EAAI2F,MAAMvF,EAAGyF,GAG/B,GAAIG,KAAaf,EAAc,CAC7B,IAAMgB,EAAW3H,IAAc2G,EAAae,GAAWE,IAAMjB,EAAae,GAAWG,WAErF,OADAL,EAAW,gDAAmDE,EAAnD,YAAwEA,EAAxE,UAA2FC,EAA3F,QACJ,EAET,OAAO,GAbH,KAcAJ,IAASzF,QACV,GAAW,GAAPoF,EAAU,CAEnB,KADAK,EAAO7F,EAAIyF,QAAQ,KAAKD,GAAMpF,EAAI,GAAK,GAErC,cAEU,IAARoF,IACEH,EACiB,MAAfrF,EAAII,EAAI,KACHiF,IACLD,EAAWF,GAEc,MAAlBlF,EAAI6F,EAAO,IACpBR,IAGErF,EAAIoG,WAAW,2BAA4BhG,KAE7CiF,EAAY,EACZD,EA7CoB,OAiD1BhF,EAAIyF,MACC,KAAAQ,EAC2BxB,IAAeU,GAAvCU,EADHI,EACGJ,SAAUK,EADbD,EACaC,UAElBR,EAAW,gDAAmDP,EAAnD,aADGe,EAAS,IAAOA,EAAP,IAAsB,IAClC,UAAmFxB,EAAnF,UAAsGmB,EAAtG,WACXJ,EAAOzF,EAAImF,EAAMlF,OAEa,QAA1BL,EAAI4F,YAAYC,KAClBA,GAAQ,GAGZV,GAAOnF,EAAI2F,MAAM,EAAGvF,GAAK0F,EACzB9F,EAAMA,EAAI2F,MAAME,IA1DT,UAAAP,MA4DT,OAAOH,EAAMnF,GAKR,IAAMmE,EAAoB,SAACc,GAChC,IAAMsB,EAAS,GAmBf,OAjBAtB,EAAauB,QAAQ,SAAAC,GACnB,IAAMC,EAAYD,EAAME,IAAI,aACtBT,EAAY5H,IAAcmI,EAAME,IAAI,OAASF,EAAME,IAAI,cACvD/C,EAAY8C,EAAUE,QAAQ,IAAK,IAEzCL,EAAO9D,KAAK,CACVoE,GAAIjD,EACJA,OACAkD,YAAa,CAAClD,GACdmD,KAAM,GACNC,UAAW,GACXC,SAAU,CAACrD,GACXsD,SAAUhB,EACViB,QAAQ,MAILZ,sDC7FT,SAASa,EAAUC,GACjBjG,KAAKkG,MAAQ,GACb,IAAK,IAAIlH,EAAI,EAAG0B,EAAMuF,EAAMhH,OAAQD,EAAI0B,EAAK1B,IAAK,CAGhD,IAFA,IAAImH,EAAOF,EAAMjH,GACboH,EAAOpG,KAAKkG,MACPG,EAAI,EAAGC,EAAOH,EAAKlH,OAAQoH,EAAIC,EAAMD,IAAK,CACjD,IAAIE,EAAOJ,EAAKK,OAAOH,GACvBD,EAAQA,EAAKG,GAAQH,EAAKG,IAAS,GAErCH,EAAI,IAAgB,GAIxBJ,EAAS1E,UAAUgD,OAAS,SAAU1F,GAIpC,IAHA,IAAII,GAAK,EACL0B,EAAM9B,EAAIK,OACVwH,EAAQ,CAACzG,KAAKkG,SACTlH,EAAI0B,GAAK,CAChB,IAAI0F,EAAOK,EAAMzH,GACbuH,EAAO3H,EAAI4H,OAAOxH,GACtB,KAAIuH,KAAQH,GAGV,MAFAK,EAAMpF,KAAK+E,EAAKG,IAKpB,KAAOE,EAAMxH,QACX,GAAIwH,EAAMC,MAAN,GACF,OAAO9H,EAAI+H,UAAU,EAAGF,EAAMxH,SAKpCM,EAAOb,QAAUsH,sBCrCjB,IAAAY,EAAAC,GAMA,YAGE,YACE,WACE7G,KAAK8G,MAAQ,CACXC,kBAAmB,yGACnBC,oBAAqB,CACnBC,SAAU,oEACVC,QAAS,eAEXC,oBAAqB,iEACrBC,mBAAoB,OACpBC,uBAAwB,6MACxBC,oBAAqB,sMACrBC,mBAAoB,4MACpBC,kBAAmB,yCACnBC,oBAAqB,wCACrBC,sBAAuB,+EAGxB3H,KAAKC,QACPD,KArBWC,MAuBd,IAAI8G,EAvBU9G,KAuBM8G,OAEpB,YACE,WAGaA,EAAMa,SAAW,WAC1B,IAAInJ,EAEJ,OADAA,EAAOP,SAAS2J,cAAc,0BACfpJ,EAAKqJ,WAGrB9H,KAAKC,MACR,WACE,IAAI8H,EAASC,EAEbA,EAAIC,QAAQ1G,UAAU2G,SAAWD,QAAQ1G,UAAU4G,iBAAmBF,QAAQ1G,UAAU6G,oBAAsBH,QAAQ1G,UAAU8G,mBAAqBJ,QAAQ1G,UAAU+G,kBAAoBL,QAAQ1G,UAAUgH,sBAE7MxB,EAAMmB,QAAU,SAASjK,EAASiJ,GAChC,OAAwB,MAApBA,EAASC,QACJa,EAAEhI,KAAK/B,EAASiJ,EAASA,YAAcc,EAAEhI,KAAK/B,EAASiJ,EAASC,SAEhEa,EAAEhI,KAAK/B,EAASiJ,IAI3Ba,EAAU,WAEVhB,EAAMyB,QAAU,SAASvK,EAASwK,GAChC,IAAIC,EACJ,OAAmC,OAA3BA,EAAMzK,EAAQ8J,IAAoBW,EAAID,QAAO,GAGvD1B,EAAM4B,QAAU,SAAS1K,EAASwK,EAAKG,GAIrC,OAHwB,MAApB3K,EAAQ8J,KACV9J,EAAQ8J,GAAW,IAEd9J,EAAQ8J,GAASU,GAAOG,GAGjC7B,EAAM8B,EAAI,SAAS3B,GACjB,OAAO9F,MAAMG,UAAUiD,MAAMxE,KAAK9B,SAAS4K,iBAAiB5B,MAG7DlH,KAAKC,MACR,WACE,IAAI4I,EAAGE,EAAWC,EAElBH,EAAI9B,EAAM8B,EAEVG,EAAYjC,EAAMiC,UAAY,WAC5B,IAAIvK,EAEJ,OADAA,EAAOP,SAAS2J,cAAc,2BACfpJ,EAAKqJ,SAGtBiB,EAAYhC,EAAMgC,UAAY,WAC5B,IAAItK,EAEJ,OADAA,EAAOP,SAAS2J,cAAc,2BACfpJ,EAAKqJ,SAGtBf,EAAMkC,eAAiB,SAASC,GAC9B,IAAIC,EAEJ,GAAa,OADbA,EAAQH,KAEN,OAAOE,EAAIE,iBAAiB,eAAgBD,IAIhDpC,EAAMsC,kBAAoB,WACxB,IAAIC,EAAOH,EAGX,GAFAA,EAAQH,IACRM,EAAQP,IACM,MAATI,GAA4B,MAATG,EACtB,OAAOT,EAAE,oBAAsBS,EAAQ,MAAMjE,QAAQ,SAASkE,GAC5D,OAAOA,EAAMX,MAAQO,MAK1BnJ,KAAKC,MACR,WACE,IAAIuJ,EAAaC,EAAMvB,EAASwB,EAEhCxB,EAAUnB,EAAMmB,QAIW,mBAF3BsB,EAAcG,OAAOH,gBAGnBA,EAAc,SAASI,EAAOC,GAC5B,IAAIC,EAGJ,OAFAA,EAAM5L,SAAS6L,YAAY,gBACvBC,gBAAgBJ,EAAOC,EAAOI,QAASJ,EAAOK,WAAYL,EAAOM,QAC9DL,IAEGvI,UAAYoI,OAAOS,MAAM7I,UACrCmI,EAAiBF,EAAYjI,UAAUmI,eACvCF,EAAYjI,UAAUmI,eAAiB,WACrC,IAAI5K,EASJ,OARAA,EAAS4K,EAAe1J,KAAKC,MACzBA,KAAKiK,aAAejK,KAAKoK,kBAC3B7G,OAAO8G,eAAerK,KAAM,mBAAoB,CAC9CuF,IAAK,WACH,OAAO,KAIN1G,IAIX2K,EAAO1C,EAAM0C,KAAO,SAASc,EAAK9H,EAAM+H,GACtC,IAAIZ,EAOJ,OANAA,EAAQ,IAAIJ,EAAY/G,EAAM,CAC5BwH,SAAS,EACTC,YAAY,EACZC,OAAQK,IAEVD,EAAIE,cAAcb,IACVA,EAAMS,kBAGhBtD,EAAM2D,eAAiB,SAAS3K,GAI9B,OAHA0J,EAAK1J,EAAE4K,OAAQ,yBACf5K,EAAE2J,iBACF3J,EAAE6K,kBACK7K,EAAE8K,4BAGX9D,EAAM+D,SAAW,SAAS7M,EAASiJ,EAAU6D,EAAWC,GACtD,OAAO/M,EAAQgN,iBAAiBF,EAAW,SAAShL,GAClD,IAAI4K,EAEJ,IADAA,EAAS5K,EAAE4K,OACAA,aAAkB1C,UAAYC,EAAQyC,EAAQzD,IACvDyD,EAASA,EAAOO,WAElB,GAAIP,aAAkB1C,UAAuC,IAA5B+C,EAAQhL,KAAK2K,EAAQ5K,GAEpD,OADAA,EAAE2J,iBACK3J,EAAE6K,sBAKd5K,KAAKC,MACR,WACE,IAAIkL,EAAelC,EAAgBmC,EAAWxD,EAAgByD,EAAgBC,EAE9E1D,EAAWb,EAAMa,SAAUqB,EAAiBlC,EAAMkC,eAAuBlC,EAAM0C,KAE/E0B,EAAgB,CACdI,IAAK,MACL3F,KAAM,aACN4F,KAAM,YACNC,IAAK,4BACLC,KAAM,oCACNC,OAAQ,6FAGV5E,EAAM6E,KAAO,SAASC,GACpB,IAAI3C,EAgBJ,OAfA2C,EAAUR,EAAeQ,GACzB3C,EAAMkC,EAAUS,EAAS,WACvB,IAAInD,EAAKoD,EAWT,OAVAA,EAAWR,EAAwC,OAAvB5C,EAAMQ,EAAI4C,UAAoBpD,EAAMQ,EAAI6C,aAAc7C,EAAI8C,kBAAkB,iBACnE,IAAjCC,KAAKC,MAAMhD,EAAIiD,OAAS,KACK,mBAApBN,EAAQO,SACjBP,EAAQO,QAAQN,EAAU5C,EAAImD,WAAYnD,GAGf,mBAAlB2C,EAAQS,OACjBT,EAAQS,MAAMR,EAAU5C,EAAImD,WAAYnD,GAGT,mBAArB2C,EAAQU,SAA0BV,EAAQU,SAASrD,EAAKA,EAAImD,iBAAc,MAE/D,MAAtBR,EAAQW,aAAwBX,EAAQW,WAAWtD,EAAK2C,MAGzD3C,EAAIuD,aAAeC,eAAeC,OAC7BzD,EAAI0D,KAAKf,EAAQrB,WAD1B,IAKFa,EAAiB,SAASQ,GAiBxB,OAhBAA,EAAQ9G,IAAM8G,EAAQ9G,KAAO8H,SAASC,KACtCjB,EAAQkB,KAAOlB,EAAQkB,KAAKC,cACP,QAAjBnB,EAAQkB,MAAkBlB,EAAQrB,OAChCqB,EAAQ9G,IAAIT,QAAQ,KAAO,EAC7BuH,EAAQ9G,KAAO,IAAM8G,EAAQrB,KAE7BqB,EAAQ9G,KAAO,IAAM8G,EAAQrB,MAGM,MAAnCW,EAAcU,EAAQoB,YACxBpB,EAAQoB,SAAW,KAErBpB,EAAQqB,OAAS/B,EAAcU,EAAQoB,UACd,MAArBpB,EAAQoB,WACVpB,EAAQqB,QAAU,iBAEbrB,GAGTT,EAAY,SAASS,EAASsB,GAC5B,IAAIjE,EAiBJ,OAhBAA,EAAM,IAAIwD,gBACNU,KAAKvB,EAAQkB,KAAMlB,EAAQ9G,KAAK,GACpCmE,EAAIE,iBAAiB,SAAUyC,EAAQqB,QACX,iBAAjBrB,EAAQrB,MACjBtB,EAAIE,iBAAiB,eAAgB,oDAElCyC,EAAQwB,aACXnE,EAAIE,iBAAiB,mBAAoB,kBAE3CH,EAAeC,GACfA,EAAIoE,kBAAoBzB,EAAQyB,gBAChCpE,EAAIqE,mBAAqB,WACvB,GAAIrE,EAAIuD,aAAeC,eAAec,KACpC,OAAOL,EAAKjE,IAGTA,GAGToC,EAAkB,SAASQ,EAAUiB,GACnC,IAAIU,EAAQ9B,EACZ,GAAwB,iBAAbG,GAAyC,iBAATiB,EACzC,GAAIA,EAAK3I,MAAM,YACb,IACE0H,EAAWzN,KAAKC,MAAMwN,GACtB,MAAOQ,SACJ,GAAIS,EAAK3I,MAAM,4BACpBuH,EAASzN,SAASwP,cAAc,WACzBC,aAAa,QAAS/F,KAC7B+D,EAAO/F,KAAOkG,EACd5N,SAAS0P,KAAKC,YAAYlC,GAAQT,WAAW4C,YAAYnC,QACpD,GAAIoB,EAAK3I,MAAM,sBAAuB,CAC3CqJ,EAAS,IAAIM,UACbhB,EAAOA,EAAKtH,QAAQ,MAAO,IAC3B,IACEqG,EAAW2B,EAAOO,gBAAgBlC,EAAUiB,GAC5C,MAAOT,KAGb,OAAOR,GAGT/E,EAAM+F,KAAO,SAAS7O,GACpB,OAAOA,EAAQ6O,MAGjB/F,EAAMkH,cAAgB,SAASlJ,GAC7B,IAAOmJ,EAAcC,GACrBD,EAAehQ,SAASwP,cAAc,MACzBZ,KAAOD,SAASC,KAC7BqB,EAAYjQ,SAASwP,cAAc,KACnC,IAEE,OADAS,EAAUrB,KAAO/H,MACLoJ,EAAUC,UAAmC,MAAvBD,EAAUC,YAAsBD,EAAUE,MAAUH,EAAaE,SAAW,KAAOF,EAAaG,MAASF,EAAUC,SAAW,KAAOD,EAAUE,MACjL,MAAO/B,GAEP,OADIA,GACG,KAIVtM,KAAKC,MACR,WACE,IAAIiI,EAASoG,EAEbpG,EAAUnB,EAAMmB,QAEhBoG,EAAU,SAASvO,GACjB,OAAOqB,MAAMG,UAAUiD,MAAMxE,KAAKD,IAGpCgH,EAAMwH,iBAAmB,SAAStQ,EAASuQ,GACzC,IAAIC,EAAQ5E,EA6BZ,OA5BA4E,EAAS,CAACxQ,GACNiK,EAAQjK,EAAS,UACnBwQ,EAASH,EAAQrQ,EAAQyQ,WAE3B7E,EAAS,GACT4E,EAAOpJ,QAAQ,SAASkE,GACtB,GAAKA,EAAM9G,OAAQ8G,EAAMoF,SAGzB,OAAIzG,EAAQqB,EAAO,UACV+E,EAAQ/E,EAAMsC,SAASxG,QAAQ,SAASuJ,GAC7C,GAAIA,EAAOC,SACT,OAAOhF,EAAOvI,KAAK,CACjBmB,KAAM8G,EAAM9G,KACZmG,MAAOgG,EAAOhG,UAIXW,EAAMuF,UAAoE,IAAzD,CAAC,QAAS,WAAY,UAAUxK,QAAQiF,EAAMwD,MACjElD,EAAOvI,KAAK,CACjBmB,KAAM8G,EAAM9G,KACZmG,MAAOW,EAAMX,aAHV,IAOL4F,GACF3E,EAAOvI,KAAKkN,GAEP3E,EAAOkF,IAAI,SAASzF,GACzB,OAAkB,MAAdA,EAAM7G,KACAuM,mBAAmB1F,EAAM7G,MAAS,IAAOuM,mBAAmB1F,EAAMV,OAEnEU,IAER2F,KAAK,MAGVlI,EAAMmI,aAAe,SAASC,EAAMjI,GAClC,OAAIgB,EAAQiH,EAAM,QACTb,EAAQa,EAAKT,UAAUU,OAAO,SAASC,GAC5C,OAAOnH,EAAQmH,EAAInI,KAGdoH,EAAQa,EAAKrG,iBAAiB5B,MAIxClH,KAAKC,MACR,WACE,IAAIqP,EAAa7F,EAAMiB,EAEvBjB,EAAO1C,EAAM0C,KAAMiB,EAAiB3D,EAAM2D,eAE1C3D,EAAMwI,cAAgB,SAASxP,GAC7B,IAAKuP,EAAYrP,MACf,OAAOyK,EAAe3K,IAI1BuP,EAAc,SAASrR,GACrB,IAAIuR,EAAQC,EAAUC,EAEtB,KADAA,EAAUzR,EAAQ0R,aAAa,iBAE7B,OAAO,EAGT,GADAH,GAAS,EACL/F,EAAKxL,EAAS,WAAY,CAC5B,IACEuR,EAASI,QAAQF,GACjB,MAAOpD,IACTmD,EAAWhG,EAAKxL,EAAS,mBAAoB,CAACuR,IAEhD,OAAOA,GAAUC,IAGlBzP,KAAKC,MACR,WACE,IAAI4P,EAAoBC,EAAqBC,EAAoBC,EAAmBC,EAAoBC,EAAmBhB,EAAc1G,EAASN,EAASS,EAAS+B,EAEpKxC,EAAUnB,EAAMmB,QAASM,EAAUzB,EAAMyB,QAASG,EAAU5B,EAAM4B,QAAS+B,EAAiB3D,EAAM2D,eAAgBwE,EAAenI,EAAMmI,aAEvInI,EAAMoJ,sBAAwB,SAASpQ,GAGrC,GADUE,KACE0O,SACV,OAAOjE,EAAe3K,IAI1BgH,EAAMqJ,cAAgB,SAASrQ,GAC7B,IAAI9B,EAEJ,OADAA,EAAU8B,aAAaqK,MAAQrK,EAAE4K,OAAS5K,EACtCmI,EAAQjK,EAAS8I,EAAMW,qBAClBwI,EAAkBjS,GAChBiK,EAAQjK,EAAS8I,EAAMY,wBAA0BO,EAAQjK,EAAS8I,EAAMS,oBAC1EwI,EAAkB/R,GAChBiK,EAAQjK,EAAS8I,EAAMM,oBACzB4I,EAAmBhS,QADrB,GAKT8I,EAAMsJ,eAAiB,SAAStQ,GAC9B,IAAI9B,EAEJ,OADAA,EAAU8B,aAAaqK,MAAQrK,EAAE4K,OAAS5K,EACtCmI,EAAQjK,EAAS8I,EAAMW,qBAClBqI,EAAmB9R,GACjBiK,EAAQjK,EAAS8I,EAAMY,wBAA0BO,EAAQjK,EAAS8I,EAAMQ,qBAC1EsI,EAAmB5R,GACjBiK,EAAQjK,EAAS8I,EAAMM,oBACzByI,EAAoB7R,QADtB,GAKT8R,EAAqB,SAAS9R,GAC5B,IAAI0G,EAOJ,OALmB,OADnBA,EAAc1G,EAAQ0R,aAAa,wBAEjChH,EAAQ1K,EAAS,kBAAmBA,EAAQqS,WAC5CrS,EAAQqS,UAAY3L,GAEtB1G,EAAQgN,iBAAiB,QAASP,GAC3B/B,EAAQ1K,EAAS,gBAAgB,IAG1CiS,EAAoB,SAASjS,GAC3B,IAAIsS,EAOJ,OALoB,OADpBA,EAAe/H,EAAQvK,EAAS,sBAE9BA,EAAQqS,UAAYC,EACpB5H,EAAQ1K,EAAS,kBAAmB,OAEtCA,EAAQuS,oBAAoB,QAAS9F,GAC9B/B,EAAQ1K,EAAS,eAAgB,OAG1C6R,EAAsB,SAASX,GAC7B,OAAOD,EAAaC,EAAMpI,EAAMQ,qBAAqBlC,QAAQwK,IAG/DA,EAAqB,SAAS5R,GAC5B,IAAI0G,EAYJ,OAVmB,OADnBA,EAAc1G,EAAQ0R,aAAa,wBAE7BzH,EAAQjK,EAAS,WACnB0K,EAAQ1K,EAAS,kBAAmBA,EAAQqS,WAC5CrS,EAAQqS,UAAY3L,IAEpBgE,EAAQ1K,EAAS,kBAAmBA,EAAQ2K,OAC5C3K,EAAQ2K,MAAQjE,IAGpB1G,EAAQ0Q,UAAW,EACZhG,EAAQ1K,EAAS,gBAAgB,IAG1CgS,EAAqB,SAASd,GAC5B,OAAOD,EAAaC,EAAMpI,EAAMS,oBAAoBnC,QAAQ2K,IAG9DA,EAAoB,SAAS/R,GAC3B,IAAIsS,EAWJ,OAToB,OADpBA,EAAe/H,EAAQvK,EAAS,sBAE1BiK,EAAQjK,EAAS,UACnBA,EAAQqS,UAAYC,EAEpBtS,EAAQ2K,MAAQ2H,EAElB5H,EAAQ1K,EAAS,kBAAmB,OAEtCA,EAAQ0Q,UAAW,EACZhG,EAAQ1K,EAAS,eAAgB,QAGzC+B,KAAKC,MACR,WACE,IAAIyK,EAEJA,EAAiB3D,EAAM2D,eAEvB3D,EAAM0J,aAAe,SAAS1Q,GAC5B,IAAIgJ,EAAWC,EAAWmG,EAAMuB,EAAa5D,EAAY6D,EAGzD,GADAA,EADO1Q,KACO0P,aAAa,eAoB3B,OAhBA7C,EAAO/F,EAAM+F,KALN7M,MAMP+I,EAAYjC,EAAMiC,YAClBD,EAAYhC,EAAMgC,YAClBoG,EAAOjR,SAASwP,cAAc,QAC9BgD,EAAc,gCAAkCC,EAAS,qBACvC,MAAb5H,GAAoC,MAAbC,GAAuBjC,EAAMkH,cAAcnB,KACrE4D,GAAe,gBAAkB3H,EAAY,YAAcC,EAAY,sBAEzE0H,GAAe,0BACfvB,EAAKwB,OAAS,OACdxB,EAAKyB,OAAS9D,EACdqC,EAAKxE,OAhBE1K,KAgBY0K,OACnBwE,EAAKmB,UAAYI,EACjBvB,EAAK0B,MAAMC,QAAU,OACrB5S,SAAS6S,KAAKlD,YAAYsB,GAC1BA,EAAKtH,cAAc,mBAAmBmJ,QAC/BtG,EAAe3K,KAGvBC,KAAKC,MACR,WACE,IAAI2L,EAAMnC,EAAMjB,EAASyF,EAAegD,EAAU/I,EAASqG,EAAkB5F,EAAS+B,EACpFlG,EAAQ,GAAGA,MAEb0D,EAAUnB,EAAMmB,QAASM,EAAUzB,EAAMyB,QAASG,EAAU5B,EAAM4B,QAASc,EAAO1C,EAAM0C,KAAMiB,EAAiB3D,EAAM2D,eAAgBkB,EAAO7E,EAAM6E,KAAMqC,EAAgBlH,EAAMkH,cAAeM,EAAmBxH,EAAMwH,iBAEtN0C,EAAW,SAAShT,GAClB,IAAI2K,EAEJ,OAAiB,OADjBA,EAAQ3K,EAAQ0R,aAAa,iBACO,UAAV/G,GAG5B7B,EAAMmK,aAAe,SAASnR,GAC5B,IAAIoR,EAAQ3G,EAAMyC,EAAUhP,EAAS0S,EAAQ5L,EAAKuI,EAElD,OAAK2D,EADLhT,EAAUgC,QAILwJ,EAAKxL,EAAS,gBAInBqP,EAAkBrP,EAAQ0R,aAAa,yBACvC1C,EAAWhP,EAAQ0R,aAAa,cAAgB,SAC5CzH,EAAQjK,EAAS8I,EAAMM,qBACzB8J,EAAS3I,EAAQvK,EAAS,qBAC1B0S,EAASnI,EAAQvK,EAAS,iCAAmCA,EAAQ0S,OACrE5L,EAAMyD,EAAQvK,EAAS,iCAAmCA,EAAQ0R,aAAa,WAAa9C,SAASC,KACxE,QAAzB6D,EAAO3D,gBACTjI,EAAMA,EAAIU,QAAQ,QAAS,KAEL,wBAApBxH,EAAQmT,SACV5G,EAAO,IAAI6G,SAASpT,GACN,MAAVkT,GACF3G,EAAK8G,OAAOH,EAAO1O,KAAM0O,EAAOvI,QAGlC4B,EAAO+D,EAAiBtQ,EAASkT,GAEnCxI,EAAQ1K,EAAS,oBAAqB,MACtC0K,EAAQ1K,EAAS,+BAAgC,MACjD0K,EAAQ1K,EAAS,+BAAgC,OAIjDuM,EAHStC,EAAQjK,EAAS8I,EAAME,sBAAwBiB,EAAQjK,EAAS8I,EAAMK,sBAC/EuJ,EAAS1S,EAAQ0R,aAAa,eAC9B5K,EAAM9G,EAAQ0R,aAAa,YACpBpB,EAAiBtQ,EAASA,EAAQ0R,aAAa,kBAEtDgB,EAAS1S,EAAQ0R,aAAa,eAC9B5K,EAAMgC,EAAM+F,KAAK7O,GACVA,EAAQ0R,aAAa,gBAE9B/D,EAAK,CACHmB,KAAM4D,GAAU,MAChB5L,IAAKA,EACLyF,KAAMA,EACNyC,SAAUA,EACVT,WAAY,SAAStD,EAAK2C,GACxB,OAAIpC,EAAKxL,EAAS,kBAAmB,CAACiL,EAAK2C,IAClCpC,EAAKxL,EAAS,YAAa,CAACiL,KAEnCO,EAAKxL,EAAS,iBACP,IAGXmO,QAAS,WACP,IAAIjL,EAEJ,OADAA,EAAO,GAAKE,UAAUnC,OAASsF,EAAMxE,KAAKqB,UAAW,GAAK,GACnDoI,EAAKxL,EAAS,eAAgBkD,IAEvCmL,MAAO,WACL,IAAInL,EAEJ,OADAA,EAAO,GAAKE,UAAUnC,OAASsF,EAAMxE,KAAKqB,UAAW,GAAK,GACnDoI,EAAKxL,EAAS,aAAckD,IAErCoL,SAAU,WACR,IAAIpL,EAEJ,OADAA,EAAO,GAAKE,UAAUnC,OAASsF,EAAMxE,KAAKqB,UAAW,GAAK,GACnDoI,EAAKxL,EAAS,gBAAiBkD,IAExCkM,YAAaY,EAAclJ,GAC3BuI,gBAAqC,MAAnBA,GAAgD,UAApBA,IAEzC5C,EAAe3K,KA/DpB0J,EAAKxL,EAAS,iBACP,KAiEX8I,EAAMwK,sBAAwB,SAASxR,GACrC,IAAIoR,EAAQhC,EAGZ,GADAA,GADAgC,EAASlR,MACKkP,KAYd,OARIgC,EAAO1O,MACTkG,EAAQwG,EAAM,oBAAqB,CACjC1M,KAAM0O,EAAO1O,KACbmG,MAAOuI,EAAOvI,QAGlBD,EAAQwG,EAAM,4BAA6BgC,EAAOK,gBAClD7I,EAAQwG,EAAM,+BAAgCgC,EAAOxB,aAAa,eAC3DhH,EAAQwG,EAAM,+BAAgCgC,EAAOxB,aAAa,gBAG3E5I,EAAM0K,gBAAkB,SAAS1R,GAC/B,IAAIyK,EAAuBmG,EAK3B,GAHAA,GADO1Q,KACQ0P,aAAa,gBAAkB,OAAO3C,cACrDxC,EAFOvK,KAEK0P,aAAa,gBACb5P,EAAE2R,SAAW3R,EAAE4R,UACC,QAAXhB,IAAqBnG,EACpC,OAAOzK,EAAE8K,6BAIZ7K,KAAKC,MACR,WACE,IAAI4I,EAAGI,EAAgB6B,EAAUuF,EAAgBD,EAAe3G,EAAM8H,EAAuB/I,EAAS+G,EAAeY,EAAuBsB,EAAiBhB,EAAcS,EAAc7H,EAIzL,GAFAI,EAAO1C,EAAM0C,KAAMqB,EAAW/D,EAAM+D,SAAUtC,EAAUzB,EAAMyB,QAASK,EAAI9B,EAAM8B,EAAGQ,EAAoBtC,EAAMsC,kBAAmBJ,EAAiBlC,EAAMkC,eAAgBmH,EAAgBrJ,EAAMqJ,cAAeC,EAAiBtJ,EAAMsJ,eAAgBF,EAAwBpJ,EAAMoJ,sBAAuBZ,EAAgBxI,EAAMwI,cAAe2B,EAAenK,EAAMmK,aAAcK,EAAwBxK,EAAMwK,sBAAuBE,EAAkB1K,EAAM0K,gBAAiBhB,EAAe1J,EAAM0J,aAE7c,oBAAXmB,QAAqC,OAAXA,QAAoC,MAAfA,OAAOhG,KAAe,CAC/E,GAAIgG,OAAOC,MACT,MAAM,IAAInS,MAAM,kEAElBkS,OAAOC,MAAQ9K,EACf6K,OAAOE,cAAc,SAASjG,EAASkG,EAAiB7I,GACtD,IAAK2C,EAAQwB,YACX,OAAOpE,EAAeC,KAK5BnC,EAAMiL,MAAQ,WACZ,GAAIrI,OAAOsI,cACT,MAAM,IAAIvS,MAAM,sCA6ClB,OA3CAiK,OAAOsB,iBAAiB,WAAY,WAMlC,OALApC,EAAE9B,EAAMS,oBAAoBnC,QAAQ,SAASgK,GAC3C,GAAI7G,EAAQ6G,EAAI,gBACd,OAAOe,EAAcf,KAGlBxG,EAAE9B,EAAMW,qBAAqBrC,QAAQ,SAASgK,GACnD,GAAI7G,EAAQ6G,EAAI,gBACd,OAAOe,EAAcf,OAI3BvE,EAAS5M,SAAU6I,EAAMW,oBAAqB,gBAAiB0I,GAC/DtF,EAAS5M,SAAU6I,EAAMW,oBAAqB,eAAgB0I,GAC9DtF,EAAS5M,SAAU6I,EAAMY,sBAAuB,gBAAiByI,GACjEtF,EAAS5M,SAAU6I,EAAMY,sBAAuB,eAAgByI,GAChEtF,EAAS5M,SAAU6I,EAAMC,kBAAmB,QAASmJ,GACrDrF,EAAS5M,SAAU6I,EAAMC,kBAAmB,QAASuI,GACrDzE,EAAS5M,SAAU6I,EAAMC,kBAAmB,QAASyK,GACrD3G,EAAS5M,SAAU6I,EAAMC,kBAAmB,QAASqJ,GACrDvF,EAAS5M,SAAU6I,EAAMC,kBAAmB,QAASkK,GACrDpG,EAAS5M,SAAU6I,EAAMC,kBAAmB,QAASyJ,GACrD3F,EAAS5M,SAAU6I,EAAME,oBAAqB,QAASkJ,GACvDrF,EAAS5M,SAAU6I,EAAME,oBAAqB,QAASsI,GACvDzE,EAAS5M,SAAU6I,EAAME,oBAAqB,QAASoJ,GACvDvF,EAAS5M,SAAU6I,EAAME,oBAAqB,QAASiK,GACvDpG,EAAS5M,SAAU6I,EAAMK,oBAAqB,SAAU+I,GACxDrF,EAAS5M,SAAU6I,EAAMK,oBAAqB,SAAUmI,GACxDzE,EAAS5M,SAAU6I,EAAMK,oBAAqB,SAAU8J,GACxDpG,EAAS5M,SAAU6I,EAAMM,mBAAoB,SAAU8I,GACvDrF,EAAS5M,SAAU6I,EAAMM,mBAAoB,SAAUkI,GACvDzE,EAAS5M,SAAU6I,EAAMM,mBAAoB,SAAU6J,GACvDpG,EAAS5M,SAAU6I,EAAMM,mBAAoB,SAAU,SAAStH,GAC9D,OAAOD,WAAY,WACjB,OAAOuQ,EAAetQ,IACpB,MAEN+K,EAAS5M,SAAU6I,EAAMM,mBAAoB,YAAagJ,GAC1DvF,EAAS5M,SAAU6I,EAAMM,mBAAoB,gBAAiB+I,GAC9DtF,EAAS5M,SAAU6I,EAAMO,uBAAwB,QAAS6I,GAC1DrF,EAAS5M,SAAU6I,EAAMO,uBAAwB,QAASiI,GAC1DzE,EAAS5M,SAAU6I,EAAMO,uBAAwB,QAASiK,GAC1DrT,SAAS+M,iBAAiB,mBAAoB5B,GACvCM,OAAOsI,eAAgB,GAG5BtI,OAAO5C,QAAUA,GAAS0C,EAAKvL,SAAU,yBAC3C6I,EAAMiL,SAGPhS,KAAKC,QACPD,KAAKC,MAE0BT,EAAOb,QACvCa,EAAOb,QAAUoI,OAEXmL,KAAApL,EAAA,mBAANqL,KAAMtL,EAAA7G,KAAArB,EAAA5B,EAAA4B,EAAAa,GAAAqH,KAAArH,EAAAb,QAAAmI,KAEP9G,KAAKC,wCCrsBRlD,EAAAgG,EAAA9F,GAAA,IAAAmV,EAAArV,EAAA,IAAAsV,EAAAtV,EAAAqG,EAAAgP,GAAAE,EAAAvV,EAAA,IAGQ+N,EAAayH,EAAQ,IAArBzH,SAGRA,EAAS5M,SAAU,wBAAyB,QAAS,SAAAsU,GAAgB,IAAb7H,EAAa6H,EAAb7H,OAChDlI,EAAOvE,SAAS2J,cAAc,8BAChCpF,IACEkI,EAAO/B,MACTnG,EAAK6N,UAAYzM,kBAAQ4O,IAA4B9H,EAAO/B,QAE5DnG,EAAKlE,YAAcL,SAAS2J,cAAc,iCAAiCtJ,eAKjFuM,EAAS5M,SAAU,kBAAmB,SAAU,SAAAwU,GAAgB,IAAb/H,EAAa+H,EAAb/H,OAC3CgI,EAASzU,SAAS2J,cAAc,qBAC/B+K,GAAQjI,EAAOkI,OAAS,IAF+B,GAGxD9N,EAAM6N,EAAOE,IAAIC,gBAAgBH,GAAQD,EAAOK,QAAQC,YAE9DN,EAAOO,IAAMnO,IAGf+F,EAAS5M,SAAU,kBAAmB,SAAU,SAAAiV,GAAgB,IAAbxI,EAAawI,EAAbxI,OAC3CyI,EAASlV,SAAS2J,cAAc,wBAC/B+K,GAAQjI,EAAOkI,OAAS,IAF+B,GAGxD9N,EAAM6N,EAAOE,IAAIC,gBAAgBH,GAAQQ,EAAOJ,QAAQC,YAE9DG,EAAOF,IAAMnO,IAGf+F,EAAS5M,SAAU,kBAAmB,SAAU,SAAAmV,GAAgB,IAAb1I,EAAa0I,EAAb1I,OAC3C2I,EAAOpV,SAAS2J,cAAc,yBAEhC8C,EAAOmE,QACTwE,EAAKzC,MAAMC,QAAU,SAErBwC,EAAKzC,MAAMC,QAAU,SAIzBhG,EAAS5M,SAAU,oBAAqB,QAAS,SAAAqV,GAAgBA,EAAb5I,OAC3C6I,WAGT1I,EAAS5M,SAAU,qBAAsB,QAAS,SAAAuV,GAAgB,IAAb9I,EAAa8I,EAAb9I,OAC7CpB,EAAQoB,EAAOO,WAAWrD,cAAc,8BAE9C0B,EAAMmK,QACNnK,EAAMiK,SAEN,IACMtV,SAASyV,YAAY,UACvBpK,EAAMqK,OACNjJ,EAAOO,WAAW2I,UAAUC,IAAI,UAElChU,WAAW,WACP6K,EAAOO,WAAW2I,UAAUE,OAAO,WAClC,MAEL,MAAOC,GACPC,QAAQ3H,MAAM0H,uCChDlB,IAAIE,EAAkB,UAOtB1U,EAAOb,QAUP,SAAoBwV,GAClB,IAOIC,EAPAvV,EAAM,GAAKsV,EACX/P,EAAQ8P,EAAgBG,KAAKxV,GAEjC,IAAKuF,EACH,OAAOvF,EAIT,IAAI2M,EAAO,GACP8I,EAAQ,EACRC,EAAY,EAEhB,IAAKD,EAAQlQ,EAAMkQ,MAAOA,EAAQzV,EAAIK,OAAQoV,IAAS,CACrD,OAAQzV,EAAIM,WAAWmV,IACrB,KAAK,GACHF,EAAS,SACT,MACF,KAAK,GACHA,EAAS,QACT,MACF,KAAK,GACHA,EAAS,QACT,MACF,KAAK,GACHA,EAAS,OACT,MACF,KAAK,GACHA,EAAS,OACT,MACF,QACE,SAGAG,IAAcD,IAChB9I,GAAQ3M,EAAI+H,UAAU2N,EAAWD,IAGnCC,EAAYD,EAAQ,EACpB9I,GAAQ4I,EAGV,OAAOG,IAAcD,EACjB9I,EAAO3M,EAAI+H,UAAU2N,EAAWD,GAChC9I,6BClEF+G,EAAQ,KALViC,OAIAC,wBAEM7V,EAAsB2T,EAAQ,KAA9B3T,kBAGF8E,EAAiB,GAEvB,SAASgR,EAAoBC,EAAcxP,GAAW,IAC9CyP,EAAqBD,EADyB,GACtC7P,EAAa6P,EADyB,GAE/C7P,IAEHA,EAAWlG,EAAkBgW,IAE/BlR,EAAekR,GAAU,CACvBzP,UAAWA,EACXL,SAAUA,GAIdtB,OAAOC,KAAK+Q,GAAuBnP,QAAQ,SAACF,GACnBqP,EAAsBrP,GADW,GAE3CE,QAAQ,SAAAsP,GAAY,OAAID,EAAoBC,EAAcxP,OAEzEsP,EAAwBpP,QAAQ,SAAAsP,GAAY,OAAID,EAAoBC,KAEpEnV,EAAOb,QAAU+E","file":"core/settings.js","sourcesContent":["const element = document.getElementById('initial-state');\nconst initialState = element && JSON.parse(element.textContent);\n\nconst getMeta = (prop) => initialState && initialState.meta && initialState.meta[prop];\nconst getRight = (prop) => initialState && initialState.rights && initialState.rights[prop];\n\nexport const reduceMotion = getMeta('reduce_motion');\nexport const autoPlayGif = getMeta('auto_play_gif');\nexport const displayMedia = getMeta('display_media');\nexport const expandSpoilers = getMeta('expand_spoilers');\nexport const unfollowModal = getMeta('unfollow_modal');\nexport const boostModal = getMeta('boost_modal');\nexport const deleteModal = getMeta('delete_modal');\nexport const me = getMeta('me');\nexport const searchEnabled = getMeta('search_enabled');\nexport const maxChars = getMeta('max_toot_chars') || getMeta('char_limit') || 5000;\nexport const invitesEnabled = getMeta('invites_enabled');\nexport const version = getMeta('version');\nexport const mascot = getMeta('mascot');\nexport const profile_directory = getMeta('profile_directory');\nexport const isStaff = getMeta('is_staff');\n\nexport const deleteOthersNotice = getRight('delete_others_notice');\n\nexport default initialState;\n","// taken from:\n// https://github.com/twitter/twemoji/blob/47732c7/twemoji-generator.js#L848-L866\nexports.unicodeToFilename = (str) => {\n let result = '';\n let charCode = 0;\n let p = 0;\n let i = 0;\n while (i < str.length) {\n  charCode = str.charCodeAt(i++);\n  if (p) {\n   if (result.length > 0) {\n    result += '-';\n   }\n   result += (0x10000 + ((p - 0xD800) << 10) + (charCode - 0xDC00)).toString(16);\n   p = 0;\n  } else if (0xD800 <= charCode && charCode <= 0xDBFF) {\n   p = charCode;\n  } else {\n   if (result.length > 0) {\n    result += '-';\n   }\n   result += charCode.toString(16);\n  }\n }\n return result;\n};\n","// shim for using process in browser\nvar process = module.exports = {};\n\n// cached from whatever global is present so that test runners that stub it\n// don't break things. But we need to wrap it in a try catch in case it is\n// wrapped in strict mode code which doesn't define any globals. It's inside a\n// function because try/catches deoptimize in certain engines.\n\nvar cachedSetTimeout;\nvar cachedClearTimeout;\n\nfunction defaultSetTimout() {\n  throw new Error('setTimeout has not been defined');\n}\nfunction defaultClearTimeout () {\n  throw new Error('clearTimeout has not been defined');\n}\n(function () {\n  try {\n    if (typeof setTimeout === 'function') {\n      cachedSetTimeout = setTimeout;\n    } else {\n      cachedSetTimeout = defaultSetTimout;\n    }\n  } catch (e) {\n    cachedSetTimeout = defaultSetTimout;\n  }\n  try {\n    if (typeof clearTimeout === 'function') {\n      cachedClearTimeout = clearTimeout;\n    } else {\n      cachedClearTimeout = defaultClearTimeout;\n    }\n  } catch (e) {\n    cachedClearTimeout = defaultClearTimeout;\n  }\n} ())\nfunction runTimeout(fun) {\n  if (cachedSetTimeout === setTimeout) {\n    //normal enviroments in sane situations\n    return setTimeout(fun, 0);\n  }\n  // if setTimeout wasn't available but was latter defined\n  if ((cachedSetTimeout === defaultSetTimout || !cachedSetTimeout) && setTimeout) {\n    cachedSetTimeout = setTimeout;\n    return setTimeout(fun, 0);\n  }\n  try {\n    // when when somebody has screwed with setTimeout but no I.E. maddness\n    return cachedSetTimeout(fun, 0);\n  } catch(e){\n    try {\n      // When we are in I.E. but the script has been evaled so I.E. doesn't trust the global object when called normally\n      return cachedSetTimeout.call(null, fun, 0);\n    } catch(e){\n      // same as above but when it's a version of I.E. that must have the global object for 'this', hopfully our context correct otherwise it will throw a global error\n      return cachedSetTimeout.call(this, fun, 0);\n    }\n  }\n\n\n}\nfunction runClearTimeout(marker) {\n  if (cachedClearTimeout === clearTimeout) {\n    //normal enviroments in sane situations\n    return clearTimeout(marker);\n  }\n  // if clearTimeout wasn't available but was latter defined\n  if ((cachedClearTimeout === defaultClearTimeout || !cachedClearTimeout) && clearTimeout) {\n    cachedClearTimeout = clearTimeout;\n    return clearTimeout(marker);\n  }\n  try {\n    // when when somebody has screwed with setTimeout but no I.E. maddness\n    return cachedClearTimeout(marker);\n  } catch (e){\n    try {\n      // When we are in I.E. but the script has been evaled so I.E. doesn't trust the global object when called normally\n      return cachedClearTimeout.call(null, marker);\n    } catch (e){\n      // same as above but when it's a version of I.E. that must have the global object for 'this', hopfully our context correct otherwise it will throw a global error.\n      // Some versions of I.E. have different rules for clearTimeout vs setTimeout\n      return cachedClearTimeout.call(this, marker);\n    }\n  }\n\n\n\n}\nvar queue = [];\nvar draining = false;\nvar currentQueue;\nvar queueIndex = -1;\n\nfunction cleanUpNextTick() {\n  if (!draining || !currentQueue) {\n    return;\n  }\n  draining = false;\n  if (currentQueue.length) {\n    queue = currentQueue.concat(queue);\n  } else {\n    queueIndex = -1;\n  }\n  if (queue.length) {\n    drainQueue();\n  }\n}\n\nfunction drainQueue() {\n  if (draining) {\n    return;\n  }\n  var timeout = runTimeout(cleanUpNextTick);\n  draining = true;\n\n  var len = queue.length;\n  while(len) {\n    currentQueue = queue;\n    queue = [];\n    while (++queueIndex < len) {\n      if (currentQueue) {\n        currentQueue[queueIndex].run();\n      }\n    }\n    queueIndex = -1;\n    len = queue.length;\n  }\n  currentQueue = null;\n  draining = false;\n  runClearTimeout(timeout);\n}\n\nprocess.nextTick = function (fun) {\n  var args = new Array(arguments.length - 1);\n  if (arguments.length > 1) {\n    for (var i = 1; i < arguments.length; i++) {\n      args[i - 1] = arguments[i];\n    }\n  }\n  queue.push(new Item(fun, args));\n  if (queue.length === 1 && !draining) {\n    runTimeout(drainQueue);\n  }\n};\n\n// v8 likes predictible objects\nfunction Item(fun, array) {\n  this.fun = fun;\n  this.array = array;\n}\nItem.prototype.run = function () {\n  this.fun.apply(null, this.array);\n};\nprocess.title = 'browser';\nprocess.browser = true;\nprocess.env = {};\nprocess.argv = [];\nprocess.version = ''; // empty string to avoid regexp issues\nprocess.versions = {};\n\nfunction noop() {}\n\nprocess.on = noop;\nprocess.addListener = noop;\nprocess.once = noop;\nprocess.off = noop;\nprocess.removeListener = noop;\nprocess.removeAllListeners = noop;\nprocess.emit = noop;\nprocess.prependListener = noop;\nprocess.prependOnceListener = noop;\n\nprocess.listeners = function (name) { return [] }\n\nprocess.binding = function (name) {\n  throw new Error('process.binding is not supported');\n};\n\nprocess.cwd = function () { return '/' };\nprocess.chdir = function (dir) {\n  throw new Error('process.chdir is not supported');\n};\nprocess.umask = function() { return 0; };\n","import { autoPlayGif } from '../../initial_state';\nimport unicodeMapping from './emoji_unicode_mapping_light';\nimport Trie from 'substring-trie';\n\nconst trie = new Trie(Object.keys(unicodeMapping));\n\nconst assetHost = process.env.CDN_HOST || '';\n\nconst emojify = (str, customEmojis = {}) => {\n const tagCharsWithoutEmojis = '<&';\n const tagCharsWithEmojis = Object.keys(customEmojis).length ? '<&:' : '<&';\n let rtn = '', tagChars = tagCharsWithEmojis, invisible = 0;\n for (;;) {\n  let match, i = 0, tag;\n  while (i < str.length && (tag = tagChars.indexOf(str[i])) === -1 && (invisible || !(match = trie.search(str.slice(i))))) {\n   i += str.codePointAt(i) < 65536 ? 1 : 2;\n  }\n  let rend, replacement = '';\n  if (i === str.length) {\n   break;\n  } else if (str[i] === ':') {\n   if (!(() => {\n    rend = str.indexOf(':', i + 1) + 1;\n    if (!rend) return false; // no pair of ':'\n    const lt = str.indexOf('<', i + 1);\n    if (!(lt === -1 || lt >= rend)) return false; // tag appeared before closing ':'\n    const shortname = str.slice(i, rend);\n    // now got a replacee as ':shortname:'\n    // if you want additional emoji handler, add statements below which set replacement and return true.\n    if (shortname in customEmojis) {\n     const filename = autoPlayGif ? customEmojis[shortname].url : customEmojis[shortname].static_url;\n     replacement = `<img draggable=\"false\" class=\"emojione\" alt=\"${shortname}\" title=\"${shortname}\" src=\"${filename}\" />`;\n     return true;\n    }\n    return false;\n   })()) rend = ++i;\n  } else if (tag >= 0) { // <, &\n   rend = str.indexOf('>;'[tag], i + 1) + 1;\n   if (!rend) {\n    break;\n   }\n   if (tag === 0) {\n    if (invisible) {\n     if (str[i + 1] === '/') { // closing tag\n      if (!--invisible) {\n       tagChars = tagCharsWithEmojis;\n      }\n     } else if (str[rend - 2] !== '/') { // opening tag\n      invisible++;\n     }\n    } else {\n     if (str.startsWith('<span class=\"invisible\">', i)) {\n      // avoid emojifying on invisible text\n      invisible = 1;\n      tagChars = tagCharsWithoutEmojis;\n     }\n    }\n   }\n   i = rend;\n  } else { // matched to unicode emoji\n   const { filename, shortCode } = unicodeMapping[match];\n   const title = shortCode ? `:${shortCode}:` : '';\n   replacement = `<img draggable=\"false\" class=\"emojione\" alt=\"${match}\" title=\"${title}\" src=\"${assetHost}/emoji/${filename}.svg\" />`;\n   rend = i + match.length;\n   // If the matched character was followed by VS15 (for selecting text presentation), skip it.\n   if (str.codePointAt(rend) === 65038) {\n    rend += 1;\n   }\n  }\n  rtn += str.slice(0, i) + replacement;\n  str = str.slice(rend);\n }\n return rtn + str;\n};\n\nexport default emojify;\n\nexport const buildCustomEmojis = (customEmojis) => {\n const emojis = [];\n\n customEmojis.forEach(emoji => {\n  const shortcode = emoji.get('shortcode');\n  const url    = autoPlayGif ? emoji.get('url') : emoji.get('static_url');\n  const name   = shortcode.replace(':', '');\n\n  emojis.push({\n   id: name,\n   name,\n   short_names: [name],\n   text: '',\n   emoticons: [],\n   keywords: [name],\n   imageUrl: url,\n   custom: true,\n  });\n });\n\n return emojis;\n};\n","'use strict'\n\nvar CODA_MARKER = '$$' // marks the end of the string\n\nfunction MiniTrie (words) {\n this._dict = {}\n for (var i = 0, len = words.length; i < len; i++) {\n  var word = words[i]\n  var dict = this._dict\n  for (var j = 0, len2 = word.length; j < len2; j++) {\n   var char = word.charAt(j)\n   dict = (dict[char] = dict[char] || {})\n  }\n  dict[CODA_MARKER] = true\n }\n}\n\nMiniTrie.prototype.search = function (str) {\n var i = -1\n var len = str.length\n var stack = [this._dict]\n while (++i < len) {\n  var dict = stack[i]\n  var char = str.charAt(i)\n  if (char in dict) {\n   stack.push(dict[char])\n  } else {\n   break\n  }\n }\n while (stack.length) {\n  if (stack.pop()[CODA_MARKER]) {\n   return str.substring(0, stack.length)\n  }\n }\n}\n\nmodule.exports = MiniTrie\n","/*\nUnobtrusive JavaScript\nhttps://github.com/rails/rails/blob/master/actionview/app/assets/javascripts\nReleased under the MIT license\n */\n\n(function() {\n var context = this;\n\n (function() {\n  (function() {\n   this.Rails = {\n    linkClickSelector: 'a[data-confirm], a[data-method], a[data-remote]:not([disabled]), a[data-disable-with], a[data-disable]',\n    buttonClickSelector: {\n     selector: 'button[data-remote]:not([form]), button[data-confirm]:not([form])',\n     exclude: 'form button'\n    },\n    inputChangeSelector: 'select[data-remote], input[data-remote], textarea[data-remote]',\n    formSubmitSelector: 'form',\n    formInputClickSelector: 'form input[type=submit], form input[type=image], form button[type=submit], form button:not([type]), input[type=submit][form], input[type=image][form], button[type=submit][form], button[form]:not([type])',\n    formDisableSelector: 'input[data-disable-with]:enabled, button[data-disable-with]:enabled, textarea[data-disable-with]:enabled, input[data-disable]:enabled, button[data-disable]:enabled, textarea[data-disable]:enabled',\n    formEnableSelector: 'input[data-disable-with]:disabled, button[data-disable-with]:disabled, textarea[data-disable-with]:disabled, input[data-disable]:disabled, button[data-disable]:disabled, textarea[data-disable]:disabled',\n    fileInputSelector: 'input[name][type=file]:not([disabled])',\n    linkDisableSelector: 'a[data-disable-with], a[data-disable]',\n    buttonDisableSelector: 'button[data-remote][data-disable-with], button[data-remote][data-disable]'\n   };\n\n  }).call(this);\n }).call(context);\n\n var Rails = context.Rails;\n\n (function() {\n  (function() {\n   var cspNonce;\n\n   cspNonce = Rails.cspNonce = function() {\n    var meta;\n    meta = document.querySelector('meta[name=csp-nonce]');\n    return meta && meta.content;\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var expando, m;\n\n   m = Element.prototype.matches || Element.prototype.matchesSelector || Element.prototype.mozMatchesSelector || Element.prototype.msMatchesSelector || Element.prototype.oMatchesSelector || Element.prototype.webkitMatchesSelector;\n\n   Rails.matches = function(element, selector) {\n    if (selector.exclude != null) {\n     return m.call(element, selector.selector) && !m.call(element, selector.exclude);\n    } else {\n     return m.call(element, selector);\n    }\n   };\n\n   expando = '_ujsData';\n\n   Rails.getData = function(element, key) {\n    var ref;\n    return (ref = element[expando]) != null ? ref[key] : void 0;\n   };\n\n   Rails.setData = function(element, key, value) {\n    if (element[expando] == null) {\n     element[expando] = {};\n    }\n    return element[expando][key] = value;\n   };\n\n   Rails.$ = function(selector) {\n    return Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(selector));\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var $, csrfParam, csrfToken;\n\n   $ = Rails.$;\n\n   csrfToken = Rails.csrfToken = function() {\n    var meta;\n    meta = document.querySelector('meta[name=csrf-token]');\n    return meta && meta.content;\n   };\n\n   csrfParam = Rails.csrfParam = function() {\n    var meta;\n    meta = document.querySelector('meta[name=csrf-param]');\n    return meta && meta.content;\n   };\n\n   Rails.CSRFProtection = function(xhr) {\n    var token;\n    token = csrfToken();\n    if (token != null) {\n     return xhr.setRequestHeader('X-CSRF-Token', token);\n    }\n   };\n\n   Rails.refreshCSRFTokens = function() {\n    var param, token;\n    token = csrfToken();\n    param = csrfParam();\n    if ((token != null) && (param != null)) {\n     return $('form input[name=\"' + param + '\"]').forEach(function(input) {\n      return input.value = token;\n     });\n    }\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var CustomEvent, fire, matches, preventDefault;\n\n   matches = Rails.matches;\n\n   CustomEvent = window.CustomEvent;\n\n   if (typeof CustomEvent !== 'function') {\n    CustomEvent = function(event, params) {\n     var evt;\n     evt = document.createEvent('CustomEvent');\n     evt.initCustomEvent(event, params.bubbles, params.cancelable, params.detail);\n     return evt;\n    };\n    CustomEvent.prototype = window.Event.prototype;\n    preventDefault = CustomEvent.prototype.preventDefault;\n    CustomEvent.prototype.preventDefault = function() {\n     var result;\n     result = preventDefault.call(this);\n     if (this.cancelable && !this.defaultPrevented) {\n      Object.defineProperty(this, 'defaultPrevented', {\n       get: function() {\n        return true;\n       }\n      });\n     }\n     return result;\n    };\n   }\n\n   fire = Rails.fire = function(obj, name, data) {\n    var event;\n    event = new CustomEvent(name, {\n     bubbles: true,\n     cancelable: true,\n     detail: data\n    });\n    obj.dispatchEvent(event);\n    return !event.defaultPrevented;\n   };\n\n   Rails.stopEverything = function(e) {\n    fire(e.target, 'ujs:everythingStopped');\n    e.preventDefault();\n    e.stopPropagation();\n    return e.stopImmediatePropagation();\n   };\n\n   Rails.delegate = function(element, selector, eventType, handler) {\n    return element.addEventListener(eventType, function(e) {\n     var target;\n     target = e.target;\n     while (!(!(target instanceof Element) || matches(target, selector))) {\n      target = target.parentNode;\n     }\n     if (target instanceof Element && handler.call(target, e) === false) {\n      e.preventDefault();\n      return e.stopPropagation();\n     }\n    });\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var AcceptHeaders, CSRFProtection, createXHR, cspNonce, fire, prepareOptions, processResponse;\n\n   cspNonce = Rails.cspNonce, CSRFProtection = Rails.CSRFProtection, fire = Rails.fire;\n\n   AcceptHeaders = {\n    '*': '*/*',\n    text: 'text/plain',\n    html: 'text/html',\n    xml: 'application/xml, text/xml',\n    json: 'application/json, text/javascript',\n    script: 'text/javascript, application/javascript, application/ecmascript, application/x-ecmascript'\n   };\n\n   Rails.ajax = function(options) {\n    var xhr;\n    options = prepareOptions(options);\n    xhr = createXHR(options, function() {\n     var ref, response;\n     response = processResponse((ref = xhr.response) != null ? ref : xhr.responseText, xhr.getResponseHeader('Content-Type'));\n     if (Math.floor(xhr.status / 100) === 2) {\n      if (typeof options.success === \"function\") {\n       options.success(response, xhr.statusText, xhr);\n      }\n     } else {\n      if (typeof options.error === \"function\") {\n       options.error(response, xhr.statusText, xhr);\n      }\n     }\n     return typeof options.complete === \"function\" ? options.complete(xhr, xhr.statusText) : void 0;\n    });\n    if ((options.beforeSend != null) && !options.beforeSend(xhr, options)) {\n     return false;\n    }\n    if (xhr.readyState === XMLHttpRequest.OPENED) {\n     return xhr.send(options.data);\n    }\n   };\n\n   prepareOptions = function(options) {\n    options.url = options.url || location.href;\n    options.type = options.type.toUpperCase();\n    if (options.type === 'GET' && options.data) {\n     if (options.url.indexOf('?') < 0) {\n      options.url += '?' + options.data;\n     } else {\n      options.url += '&' + options.data;\n     }\n    }\n    if (AcceptHeaders[options.dataType] == null) {\n     options.dataType = '*';\n    }\n    options.accept = AcceptHeaders[options.dataType];\n    if (options.dataType !== '*') {\n     options.accept += ', */*; q=0.01';\n    }\n    return options;\n   };\n\n   createXHR = function(options, done) {\n    var xhr;\n    xhr = new XMLHttpRequest();\n    xhr.open(options.type, options.url, true);\n    xhr.setRequestHeader('Accept', options.accept);\n    if (typeof options.data === 'string') {\n     xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8');\n    }\n    if (!options.crossDomain) {\n     xhr.setRequestHeader('X-Requested-With', 'XMLHttpRequest');\n    }\n    CSRFProtection(xhr);\n    xhr.withCredentials = !!options.withCredentials;\n    xhr.onreadystatechange = function() {\n     if (xhr.readyState === XMLHttpRequest.DONE) {\n      return done(xhr);\n     }\n    };\n    return xhr;\n   };\n\n   processResponse = function(response, type) {\n    var parser, script;\n    if (typeof response === 'string' && typeof type === 'string') {\n     if (type.match(/\\bjson\\b/)) {\n      try {\n       response = JSON.parse(response);\n      } catch (error) {}\n     } else if (type.match(/\\b(?:java|ecma)script\\b/)) {\n      script = document.createElement('script');\n      script.setAttribute('nonce', cspNonce());\n      script.text = response;\n      document.head.appendChild(script).parentNode.removeChild(script);\n     } else if (type.match(/\\b(xml|html|svg)\\b/)) {\n      parser = new DOMParser();\n      type = type.replace(/;.+/, '');\n      try {\n       response = parser.parseFromString(response, type);\n      } catch (error) {}\n     }\n    }\n    return response;\n   };\n\n   Rails.href = function(element) {\n    return element.href;\n   };\n\n   Rails.isCrossDomain = function(url) {\n    var e, originAnchor, urlAnchor;\n    originAnchor = document.createElement('a');\n    originAnchor.href = location.href;\n    urlAnchor = document.createElement('a');\n    try {\n     urlAnchor.href = url;\n     return !(((!urlAnchor.protocol || urlAnchor.protocol === ':') && !urlAnchor.host) || (originAnchor.protocol + '//' + originAnchor.host === urlAnchor.protocol + '//' + urlAnchor.host));\n    } catch (error) {\n     e = error;\n     return true;\n    }\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var matches, toArray;\n\n   matches = Rails.matches;\n\n   toArray = function(e) {\n    return Array.prototype.slice.call(e);\n   };\n\n   Rails.serializeElement = function(element, additionalParam) {\n    var inputs, params;\n    inputs = [element];\n    if (matches(element, 'form')) {\n     inputs = toArray(element.elements);\n    }\n    params = [];\n    inputs.forEach(function(input) {\n     if (!input.name || input.disabled) {\n      return;\n     }\n     if (matches(input, 'select')) {\n      return toArray(input.options).forEach(function(option) {\n       if (option.selected) {\n        return params.push({\n         name: input.name,\n         value: option.value\n        });\n       }\n      });\n     } else if (input.checked || ['radio', 'checkbox', 'submit'].indexOf(input.type) === -1) {\n      return params.push({\n       name: input.name,\n       value: input.value\n      });\n     }\n    });\n    if (additionalParam) {\n     params.push(additionalParam);\n    }\n    return params.map(function(param) {\n     if (param.name != null) {\n      return (encodeURIComponent(param.name)) + \"=\" + (encodeURIComponent(param.value));\n     } else {\n      return param;\n     }\n    }).join('&');\n   };\n\n   Rails.formElements = function(form, selector) {\n    if (matches(form, 'form')) {\n     return toArray(form.elements).filter(function(el) {\n      return matches(el, selector);\n     });\n    } else {\n     return toArray(form.querySelectorAll(selector));\n    }\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var allowAction, fire, stopEverything;\n\n   fire = Rails.fire, stopEverything = Rails.stopEverything;\n\n   Rails.handleConfirm = function(e) {\n    if (!allowAction(this)) {\n     return stopEverything(e);\n    }\n   };\n\n   allowAction = function(element) {\n    var answer, callback, message;\n    message = element.getAttribute('data-confirm');\n    if (!message) {\n     return true;\n    }\n    answer = false;\n    if (fire(element, 'confirm')) {\n     try {\n      answer = confirm(message);\n     } catch (error) {}\n     callback = fire(element, 'confirm:complete', [answer]);\n    }\n    return answer && callback;\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var disableFormElement, disableFormElements, disableLinkElement, enableFormElement, enableFormElements, enableLinkElement, formElements, getData, matches, setData, stopEverything;\n\n   matches = Rails.matches, getData = Rails.getData, setData = Rails.setData, stopEverything = Rails.stopEverything, formElements = Rails.formElements;\n\n   Rails.handleDisabledElement = function(e) {\n    var element;\n    element = this;\n    if (element.disabled) {\n     return stopEverything(e);\n    }\n   };\n\n   Rails.enableElement = function(e) {\n    var element;\n    element = e instanceof Event ? e.target : e;\n    if (matches(element, Rails.linkDisableSelector)) {\n     return enableLinkElement(element);\n    } else if (matches(element, Rails.buttonDisableSelector) || matches(element, Rails.formEnableSelector)) {\n     return enableFormElement(element);\n    } else if (matches(element, Rails.formSubmitSelector)) {\n     return enableFormElements(element);\n    }\n   };\n\n   Rails.disableElement = function(e) {\n    var element;\n    element = e instanceof Event ? e.target : e;\n    if (matches(element, Rails.linkDisableSelector)) {\n     return disableLinkElement(element);\n    } else if (matches(element, Rails.buttonDisableSelector) || matches(element, Rails.formDisableSelector)) {\n     return disableFormElement(element);\n    } else if (matches(element, Rails.formSubmitSelector)) {\n     return disableFormElements(element);\n    }\n   };\n\n   disableLinkElement = function(element) {\n    var replacement;\n    replacement = element.getAttribute('data-disable-with');\n    if (replacement != null) {\n     setData(element, 'ujs:enable-with', element.innerHTML);\n     element.innerHTML = replacement;\n    }\n    element.addEventListener('click', stopEverything);\n    return setData(element, 'ujs:disabled', true);\n   };\n\n   enableLinkElement = function(element) {\n    var originalText;\n    originalText = getData(element, 'ujs:enable-with');\n    if (originalText != null) {\n     element.innerHTML = originalText;\n     setData(element, 'ujs:enable-with', null);\n    }\n    element.removeEventListener('click', stopEverything);\n    return setData(element, 'ujs:disabled', null);\n   };\n\n   disableFormElements = function(form) {\n    return formElements(form, Rails.formDisableSelector).forEach(disableFormElement);\n   };\n\n   disableFormElement = function(element) {\n    var replacement;\n    replacement = element.getAttribute('data-disable-with');\n    if (replacement != null) {\n     if (matches(element, 'button')) {\n      setData(element, 'ujs:enable-with', element.innerHTML);\n      element.innerHTML = replacement;\n     } else {\n      setData(element, 'ujs:enable-with', element.value);\n      element.value = replacement;\n     }\n    }\n    element.disabled = true;\n    return setData(element, 'ujs:disabled', true);\n   };\n\n   enableFormElements = function(form) {\n    return formElements(form, Rails.formEnableSelector).forEach(enableFormElement);\n   };\n\n   enableFormElement = function(element) {\n    var originalText;\n    originalText = getData(element, 'ujs:enable-with');\n    if (originalText != null) {\n     if (matches(element, 'button')) {\n      element.innerHTML = originalText;\n     } else {\n      element.value = originalText;\n     }\n     setData(element, 'ujs:enable-with', null);\n    }\n    element.disabled = false;\n    return setData(element, 'ujs:disabled', null);\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var stopEverything;\n\n   stopEverything = Rails.stopEverything;\n\n   Rails.handleMethod = function(e) {\n    var csrfParam, csrfToken, form, formContent, href, link, method;\n    link = this;\n    method = link.getAttribute('data-method');\n    if (!method) {\n     return;\n    }\n    href = Rails.href(link);\n    csrfToken = Rails.csrfToken();\n    csrfParam = Rails.csrfParam();\n    form = document.createElement('form');\n    formContent = \"<input name='_method' value='\" + method + \"' type='hidden' />\";\n    if ((csrfParam != null) && (csrfToken != null) && !Rails.isCrossDomain(href)) {\n     formContent += \"<input name='\" + csrfParam + \"' value='\" + csrfToken + \"' type='hidden' />\";\n    }\n    formContent += '<input type=\"submit\" />';\n    form.method = 'post';\n    form.action = href;\n    form.target = link.target;\n    form.innerHTML = formContent;\n    form.style.display = 'none';\n    document.body.appendChild(form);\n    form.querySelector('[type=\"submit\"]').click();\n    return stopEverything(e);\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var ajax, fire, getData, isCrossDomain, isRemote, matches, serializeElement, setData, stopEverything,\n    slice = [].slice;\n\n   matches = Rails.matches, getData = Rails.getData, setData = Rails.setData, fire = Rails.fire, stopEverything = Rails.stopEverything, ajax = Rails.ajax, isCrossDomain = Rails.isCrossDomain, serializeElement = Rails.serializeElement;\n\n   isRemote = function(element) {\n    var value;\n    value = element.getAttribute('data-remote');\n    return (value != null) && value !== 'false';\n   };\n\n   Rails.handleRemote = function(e) {\n    var button, data, dataType, element, method, url, withCredentials;\n    element = this;\n    if (!isRemote(element)) {\n     return true;\n    }\n    if (!fire(element, 'ajax:before')) {\n     fire(element, 'ajax:stopped');\n     return false;\n    }\n    withCredentials = element.getAttribute('data-with-credentials');\n    dataType = element.getAttribute('data-type') || 'script';\n    if (matches(element, Rails.formSubmitSelector)) {\n     button = getData(element, 'ujs:submit-button');\n     method = getData(element, 'ujs:submit-button-formmethod') || element.method;\n     url = getData(element, 'ujs:submit-button-formaction') || element.getAttribute('action') || location.href;\n     if (method.toUpperCase() === 'GET') {\n      url = url.replace(/\\?.*$/, '');\n     }\n     if (element.enctype === 'multipart/form-data') {\n      data = new FormData(element);\n      if (button != null) {\n       data.append(button.name, button.value);\n      }\n     } else {\n      data = serializeElement(element, button);\n     }\n     setData(element, 'ujs:submit-button', null);\n     setData(element, 'ujs:submit-button-formmethod', null);\n     setData(element, 'ujs:submit-button-formaction', null);\n    } else if (matches(element, Rails.buttonClickSelector) || matches(element, Rails.inputChangeSelector)) {\n     method = element.getAttribute('data-method');\n     url = element.getAttribute('data-url');\n     data = serializeElement(element, element.getAttribute('data-params'));\n    } else {\n     method = element.getAttribute('data-method');\n     url = Rails.href(element);\n     data = element.getAttribute('data-params');\n    }\n    ajax({\n     type: method || 'GET',\n     url: url,\n     data: data,\n     dataType: dataType,\n     beforeSend: function(xhr, options) {\n      if (fire(element, 'ajax:beforeSend', [xhr, options])) {\n       return fire(element, 'ajax:send', [xhr]);\n      } else {\n       fire(element, 'ajax:stopped');\n       return false;\n      }\n     },\n     success: function() {\n      var args;\n      args = 1 <= arguments.length ? slice.call(arguments, 0) : [];\n      return fire(element, 'ajax:success', args);\n     },\n     error: function() {\n      var args;\n      args = 1 <= arguments.length ? slice.call(arguments, 0) : [];\n      return fire(element, 'ajax:error', args);\n     },\n     complete: function() {\n      var args;\n      args = 1 <= arguments.length ? slice.call(arguments, 0) : [];\n      return fire(element, 'ajax:complete', args);\n     },\n     crossDomain: isCrossDomain(url),\n     withCredentials: (withCredentials != null) && withCredentials !== 'false'\n    });\n    return stopEverything(e);\n   };\n\n   Rails.formSubmitButtonClick = function(e) {\n    var button, form;\n    button = this;\n    form = button.form;\n    if (!form) {\n     return;\n    }\n    if (button.name) {\n     setData(form, 'ujs:submit-button', {\n      name: button.name,\n      value: button.value\n     });\n    }\n    setData(form, 'ujs:formnovalidate-button', button.formNoValidate);\n    setData(form, 'ujs:submit-button-formaction', button.getAttribute('formaction'));\n    return setData(form, 'ujs:submit-button-formmethod', button.getAttribute('formmethod'));\n   };\n\n   Rails.handleMetaClick = function(e) {\n    var data, link, metaClick, method;\n    link = this;\n    method = (link.getAttribute('data-method') || 'GET').toUpperCase();\n    data = link.getAttribute('data-params');\n    metaClick = e.metaKey || e.ctrlKey;\n    if (metaClick && method === 'GET' && !data) {\n     return e.stopImmediatePropagation();\n    }\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var $, CSRFProtection, delegate, disableElement, enableElement, fire, formSubmitButtonClick, getData, handleConfirm, handleDisabledElement, handleMetaClick, handleMethod, handleRemote, refreshCSRFTokens;\n\n   fire = Rails.fire, delegate = Rails.delegate, getData = Rails.getData, $ = Rails.$, refreshCSRFTokens = Rails.refreshCSRFTokens, CSRFProtection = Rails.CSRFProtection, enableElement = Rails.enableElement, disableElement = Rails.disableElement, handleDisabledElement = Rails.handleDisabledElement, handleConfirm = Rails.handleConfirm, handleRemote = Rails.handleRemote, formSubmitButtonClick = Rails.formSubmitButtonClick, handleMetaClick = Rails.handleMetaClick, handleMethod = Rails.handleMethod;\n\n   if ((typeof jQuery !== \"undefined\" && jQuery !== null) && (jQuery.ajax != null)) {\n    if (jQuery.rails) {\n     throw new Error('If you load both jquery_ujs and rails-ujs, use rails-ujs only.');\n    }\n    jQuery.rails = Rails;\n    jQuery.ajaxPrefilter(function(options, originalOptions, xhr) {\n     if (!options.crossDomain) {\n      return CSRFProtection(xhr);\n     }\n    });\n   }\n\n   Rails.start = function() {\n    if (window._rails_loaded) {\n     throw new Error('rails-ujs has already been loaded!');\n    }\n    window.addEventListener('pageshow', function() {\n     $(Rails.formEnableSelector).forEach(function(el) {\n      if (getData(el, 'ujs:disabled')) {\n       return enableElement(el);\n      }\n     });\n     return $(Rails.linkDisableSelector).forEach(function(el) {\n      if (getData(el, 'ujs:disabled')) {\n       return enableElement(el);\n      }\n     });\n    });\n    delegate(document, Rails.linkDisableSelector, 'ajax:complete', enableElement);\n    delegate(document, Rails.linkDisableSelector, 'ajax:stopped', enableElement);\n    delegate(document, Rails.buttonDisableSelector, 'ajax:complete', enableElement);\n    delegate(document, Rails.buttonDisableSelector, 'ajax:stopped', enableElement);\n    delegate(document, Rails.linkClickSelector, 'click', handleDisabledElement);\n    delegate(document, Rails.linkClickSelector, 'click', handleConfirm);\n    delegate(document, Rails.linkClickSelector, 'click', handleMetaClick);\n    delegate(document, Rails.linkClickSelector, 'click', disableElement);\n    delegate(document, Rails.linkClickSelector, 'click', handleRemote);\n    delegate(document, Rails.linkClickSelector, 'click', handleMethod);\n    delegate(document, Rails.buttonClickSelector, 'click', handleDisabledElement);\n    delegate(document, Rails.buttonClickSelector, 'click', handleConfirm);\n    delegate(document, Rails.buttonClickSelector, 'click', disableElement);\n    delegate(document, Rails.buttonClickSelector, 'click', handleRemote);\n    delegate(document, Rails.inputChangeSelector, 'change', handleDisabledElement);\n    delegate(document, Rails.inputChangeSelector, 'change', handleConfirm);\n    delegate(document, Rails.inputChangeSelector, 'change', handleRemote);\n    delegate(document, Rails.formSubmitSelector, 'submit', handleDisabledElement);\n    delegate(document, Rails.formSubmitSelector, 'submit', handleConfirm);\n    delegate(document, Rails.formSubmitSelector, 'submit', handleRemote);\n    delegate(document, Rails.formSubmitSelector, 'submit', function(e) {\n     return setTimeout((function() {\n      return disableElement(e);\n     }), 13);\n    });\n    delegate(document, Rails.formSubmitSelector, 'ajax:send', disableElement);\n    delegate(document, Rails.formSubmitSelector, 'ajax:complete', enableElement);\n    delegate(document, Rails.formInputClickSelector, 'click', handleDisabledElement);\n    delegate(document, Rails.formInputClickSelector, 'click', handleConfirm);\n    delegate(document, Rails.formInputClickSelector, 'click', formSubmitButtonClick);\n    document.addEventListener('DOMContentLoaded', refreshCSRFTokens);\n    return window._rails_loaded = true;\n   };\n\n   if (window.Rails === Rails && fire(document, 'rails:attachBindings')) {\n    Rails.start();\n   }\n\n  }).call(this);\n }).call(this);\n\n if (typeof module === \"object\" && module.exports) {\n  module.exports = Rails;\n } else if (typeof define === \"function\" && define.amd) {\n  define(Rails);\n }\n}).call(this);\n","// This file will be loaded on settings pages, regardless of theme.\n\nimport escapeTextContentForBrowser from 'escape-html';\nconst { delegate } = require('rails-ujs');\nimport emojify from '../mastodon/features/emoji/emoji';\n\ndelegate(document, '#account_display_name', 'input', ({ target }) => {\n const name = document.querySelector('.card .display-name strong');\n if (name) {\n  if (target.value) {\n   name.innerHTML = emojify(escapeTextContentForBrowser(target.value));\n  } else {\n   name.textContent = document.querySelector('#default_account_display_name').textContent;\n  }\n }\n});\n\ndelegate(document, '#account_avatar', 'change', ({ target }) => {\n const avatar = document.querySelector('.card .avatar img');\n const [file] = target.files || [];\n const url = file ? URL.createObjectURL(file) : avatar.dataset.originalSrc;\n\n avatar.src = url;\n});\n\ndelegate(document, '#account_header', 'change', ({ target }) => {\n const header = document.querySelector('.card .card__img img');\n const [file] = target.files || [];\n const url = file ? URL.createObjectURL(file) : header.dataset.originalSrc;\n\n header.src = url;\n});\n\ndelegate(document, '#account_locked', 'change', ({ target }) => {\n const lock = document.querySelector('.card .display-name i');\n\n if (target.checked) {\n  lock.style.display = 'inline';\n } else {\n  lock.style.display = 'none';\n }\n});\n\ndelegate(document, '.input-copy input', 'click', ({ target }) => {\n target.select();\n});\n\ndelegate(document, '.input-copy button', 'click', ({ target }) => {\n const input = target.parentNode.querySelector('.input-copy__wrapper input');\n\n input.focus();\n input.select();\n\n try {\n  if (document.execCommand('copy')) {\n   input.blur();\n   target.parentNode.classList.add('copied');\n\n  setTimeout(() => {\n    target.parentNode.classList.remove('copied');\n   }, 700);\n  }\n } catch (err) {\n  console.error(err);\n }\n});\n","/*!\n * escape-html\n * Copyright(c) 2012-2013 TJ Holowaychuk\n * Copyright(c) 2015 Andreas Lubbe\n * Copyright(c) 2015 Tiancheng \"Timothy\" Gu\n * MIT Licensed\n */\n\n'use strict';\n\n/**\n * Module variables.\n * @private\n */\n\nvar matchHtmlRegExp = /[\"'&<>]/;\n\n/**\n * Module exports.\n * @public\n */\n\nmodule.exports = escapeHtml;\n\n/**\n * Escape special characters in the given string of html.\n *\n * @param {string} string The string to escape for inserting into HTML\n * @return {string}\n * @public\n */\n\nfunction escapeHtml(string) {\n var str = '' + string;\n var match = matchHtmlRegExp.exec(str);\n\n if (!match) {\n  return str;\n }\n\n var escape;\n var html = '';\n var index = 0;\n var lastIndex = 0;\n\n for (index = match.index; index < str.length; index++) {\n  switch (str.charCodeAt(index)) {\n   case 34: // \"\n    escape = '&quot;';\n    break;\n   case 38: // &\n    escape = '&amp;';\n    break;\n   case 39: // '\n    escape = '&#39;';\n    break;\n   case 60: // <\n    escape = '&lt;';\n    break;\n   case 62: // >\n    escape = '&gt;';\n    break;\n   default:\n    continue;\n  }\n\n  if (lastIndex !== index) {\n   html += str.substring(lastIndex, index);\n  }\n\n  lastIndex = index + 1;\n  html += escape;\n }\n\n return lastIndex !== index\n  ? html + str.substring(lastIndex, index)\n  : html;\n}\n","// A mapping of unicode strings to an object containing the filename\n// (i.e. the svg filename) and a shortCode intended to be shown\n// as a \"title\" attribute in an HTML element (aka tooltip).\n\nconst [\n shortCodesToEmojiData,\n skins, // eslint-disable-line no-unused-vars\n categories, // eslint-disable-line no-unused-vars\n short_names, // eslint-disable-line no-unused-vars\n emojisWithoutShortCodes,\n] = require('./emoji_compressed');\nconst { unicodeToFilename } = require('./unicode_to_filename');\n\n// decompress\nconst unicodeMapping = {};\n\nfunction processEmojiMapData(emojiMapData, shortCode) {\n let [ native, filename ] = emojiMapData;\n if (!filename) {\n  // filename name can be derived from unicodeToFilename\n  filename = unicodeToFilename(native);\n }\n unicodeMapping[native] = {\n  shortCode: shortCode,\n  filename: filename,\n };\n}\n\nObject.keys(shortCodesToEmojiData).forEach((shortCode) => {\n let [ filenameData ] = shortCodesToEmojiData[shortCode];\n filenameData.forEach(emojiMapData => processEmojiMapData(emojiMapData, shortCode));\n});\nemojisWithoutShortCodes.forEach(emojiMapData => processEmojiMapData(emojiMapData));\n\nmodule.exports = unicodeMapping;\n"],"sourceRoot":""}