Commit edd2a38e authored by marcin mikołajczak's avatar marcin mikołajczak Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 98.0% (102 of 104 strings)

Translation: Pleroma/Pleroma backend
Translate-URL: https://translate.pleroma.social/projects/pleroma/pleroma/pl/
parent 7a9113de
......@@ -3,7 +3,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-13 16:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-07-27 18:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-08-13 15:42+0000\n"
"Last-Translator: marcin mikołajczak <me@mkljczk.pl>\n"
"Language-Team: Polish <https://translate.pleroma.social/projects/pleroma/"
"pleroma/pl/>\n"
......@@ -98,19 +98,19 @@ msgstr[2] "powinno zawierać najwyżej %{count} elementów"
## From Ecto.Changeset.validate_number/3
msgid "must be less than %{number}"
msgstr ""
msgstr "musi wynosić mniej niż %{number}"
msgid "must be greater than %{number}"
msgstr ""
msgstr "musi wynosić więcej niż %{number}"
msgid "must be less than or equal to %{number}"
msgstr ""
msgstr "musi być mniejsze lub równe %{number}"
msgid "must be greater than or equal to %{number}"
msgstr ""
msgstr "musi być większe lub równe %{number}"
msgid "must be equal to %{number}"
msgstr ""
msgstr "musi być równe %{number}"
#: lib/pleroma/web/common_api/common_api.ex:421
#, elixir-format
......@@ -152,7 +152,7 @@ msgstr "Nie znaleziono użytkownika"
#: lib/pleroma/web/pleroma_api/controllers/account_controller.ex:114
#, elixir-format
msgid "Can't get favorites"
msgstr ""
msgstr "Nie można uzyskać ulubionych"
#: lib/pleroma/web/activity_pub/activity_pub_controller.ex:437
#, elixir-format
......@@ -172,7 +172,7 @@ msgstr "Komentarz może mieć co najwyżej %{max_size} znaków"
#: lib/pleroma/config/config_db.ex:222
#, elixir-format
msgid "Config with params %{params} not found"
msgstr ""
msgstr "Nie znaleziono konfiguracji z parametrami %{params}"
#: lib/pleroma/web/common_api/common_api.ex:95
#, elixir-format
......@@ -213,38 +213,38 @@ msgstr "Nie udało się cofnąć powtórzenia"
#: lib/pleroma/web/common_api/common_api.ex:437
#, elixir-format
msgid "Could not update state"
msgstr ""
msgstr "Nie można zaktualizować stanu"
#: lib/pleroma/web/mastodon_api/controllers/timeline_controller.ex:202
#, elixir-format
msgid "Error."
msgstr ""
msgstr "Błąd."
#: lib/pleroma/web/twitter_api/twitter_api.ex:106
#, elixir-format
msgid "Invalid CAPTCHA"
msgstr ""
msgstr "Niewłaściwa CAPTCHA"
#: lib/pleroma/web/mastodon_api/controllers/account_controller.ex:117
#: lib/pleroma/web/oauth/oauth_controller.ex:569
#, elixir-format
msgid "Invalid credentials"
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowe dane uwierzytelniania"
#: lib/pleroma/plugs/ensure_authenticated_plug.ex:38
#, elixir-format
msgid "Invalid credentials."
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowe dane uwierzytelniania."
#: lib/pleroma/web/common_api/common_api.ex:265
#, elixir-format
msgid "Invalid indices"
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowe indeksy"
#: lib/pleroma/web/admin_api/admin_api_controller.ex:1147
#, elixir-format
msgid "Invalid parameters"
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowe parametry"
#: lib/pleroma/web/common_api/utils.ex:411
#, elixir-format
......@@ -307,7 +307,7 @@ msgstr "Coś się zepsuło"
#: lib/pleroma/web/common_api/activity_draft.ex:107
#, elixir-format
msgid "The message visibility must be direct"
msgstr ""
msgstr "Widoczność wiadomości musi być „Bezpośrednia”"
#: lib/pleroma/web/common_api/utils.ex:566
#, elixir-format
......@@ -317,17 +317,17 @@ msgstr "Ten status przekracza limit znaków"
#: lib/pleroma/plugs/ensure_public_or_authenticated_plug.ex:31
#, elixir-format
msgid "This resource requires authentication."
msgstr ""
msgstr "Ten zasób wymaga uwierzytelnienia."
#: lib/pleroma/plugs/rate_limiter/rate_limiter.ex:206
#, elixir-format
msgid "Throttled"
msgstr ""
msgstr "Ograniczono"
#: lib/pleroma/web/common_api/common_api.ex:266
#, elixir-format
msgid "Too many choices"
msgstr ""
msgstr "Zbyt wiele wyborów"
#: lib/pleroma/web/activity_pub/activity_pub_controller.ex:442
#, elixir-format
......@@ -349,17 +349,18 @@ msgstr "Twoje konto jest obecnie nieaktywne"
#: lib/pleroma/web/oauth/oauth_controller.ex:332
#, elixir-format
msgid "Your login is missing a confirmed e-mail address"
msgstr ""
msgstr "Twój adres e-mail nie został potwierdzony"
#: lib/pleroma/web/activity_pub/activity_pub_controller.ex:389
#, elixir-format
msgid "can't read inbox of %{nickname} as %{as_nickname}"
msgstr ""
msgstr "Nie można odczytać skrzynki odbiorczej %{nickname} jako %{as_nickname}"
#: lib/pleroma/web/activity_pub/activity_pub_controller.ex:472
#, elixir-format
msgid "can't update outbox of %{nickname} as %{as_nickname}"
msgstr ""
"Nie można zaktualizować skrzynki nadawczcej %{nickname} jako %{as_nickname}"
#: lib/pleroma/web/common_api/common_api.ex:388
#, elixir-format
......@@ -405,7 +406,7 @@ msgstr "Nie udało się"
#: lib/pleroma/web/oauth/oauth_controller.ex:411
#, elixir-format
msgid "Failed to authenticate: %{message}."
msgstr ""
msgstr "Nie udało się uwierzytelnić: %{message}."
#: lib/pleroma/web/oauth/oauth_controller.ex:442
#, elixir-format
......@@ -441,7 +442,7 @@ msgstr "Nieobsługiwana wersja schematu Nodeinfo"
#: lib/pleroma/web/oauth/oauth_controller.ex:169
#, elixir-format
msgid "This action is outside the authorized scopes"
msgstr ""
msgstr "Ta akcja wykracza poza dozwolone zakresy"
#: lib/pleroma/web/oauth/fallback_controller.ex:14
#, elixir-format
......@@ -535,6 +536,8 @@ msgstr "Wymagany reset hasła"
#, elixir-format
msgid "Security violation: OAuth scopes check was neither handled nor explicitly skipped."
msgstr ""
"Naruszenie bezpieczeństwa: sprawdzanie zakresów OAuth nie zostało ani "
"wykonane, ani celowo pominięte."
#: lib/pleroma/plugs/ensure_authenticated_plug.ex:28
#, elixir-format
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment