Commit 3414fce5 authored by Lorem Ipsum's avatar Lorem Ipsum Committed by lain

I18n: Update Czech translation

parent 89d684af
......@@ -71,7 +71,9 @@
"account_not_locked_warning_link": "uzamčen",
"attachments_sensitive": "Označovat přílohy jako citlivé",
"content_type": {
"plain_text": "Prostý text"
"plain_text": "Prostý text",
"text/html": "HTML",
"text/markdown": "Markdown"
},
"content_warning": "Předmět (volitelný)",
"default": "Právě jsem přistál v L.A.",
......@@ -95,7 +97,7 @@
"new_captcha": "Kliknutím na obrázek získáte novou CAPTCHA",
"username_placeholder": "např. lain",
"fullname_placeholder": "např. Lain Iwakura",
"bio_placeholder": "např.\nNazdar, jsem Lain\nJsem anime dívka a žiji v příměstském Japonsku. Možná mě znáte z Wired.",
"bio_placeholder": "např.\nNazdar, jsem Lain\nJsem anime dívka žijící v příměstském Japonsku. Možná mě znáte z Wired.",
"validations": {
"username_required": "nemůže být prázdné",
"fullname_required": "nemůže být prázdné",
......@@ -204,7 +206,7 @@
"radii_help": "Nastavit zakulacení rohů rozhraní (v pixelech)",
"replies_in_timeline": "Odpovědi v časové ose",
"reply_link_preview": "Povolit náhledy odkazu pro odpověď při přejetí myši",
"reply_visibility_all": "Zobrazit všechny odpovědiShow all replies",
"reply_visibility_all": "Zobrazit všechny odpovědi",
"reply_visibility_following": "Zobrazit pouze odpovědi směřované na mě nebo uživatele, které sleduji",
"reply_visibility_self": "Zobrazit pouze odpovědi směřované na mě",
"saving_err": "Chyba při ukládání nastavení",
......@@ -221,7 +223,6 @@
"subject_line_mastodon": "Jako u Mastodonu: zkopírovat tak, jak je",
"subject_line_noop": "Nekopírovat",
"post_status_content_type": "Publikovat typ obsahu příspěvku",
"status_content_type_plain": "Prostý text",
"stop_gifs": "Přehrávat GIFy při přejetí myši",
"streaming": "Povolit automatické streamování nových příspěvků při rolování nahoru",
"text": "Text",
......@@ -339,7 +340,7 @@
"button": "Tlačítko",
"text": "Spousta dalšího {0} a {1}",
"mono": "obsahu",
"input": "Just landed in L.A.",
"input": "Právě jsem přistál v L.A.",
"faint_link": "pomocný manuál",
"fine_print": "Přečtěte si náš {0} a nenaučte se nic užitečného!",
"header_faint": "Tohle je v pohodě",
......@@ -361,7 +362,7 @@
"no_statuses": "Žádné příspěvky"
},
"status": {
"reply_to": "Odpovědět uživateli",
"reply_to": "Odpověď uživateli",
"replies_list": "Odpovědi:"
},
......@@ -413,7 +414,7 @@
"upload":{
"error": {
"base": "Nahrávání selhalo.",
"file_too_big": "Soubor je úříliš velký [{filesize}{filesizeunit} / {allowedsize}{allowedsizeunit}]",
"file_too_big": "Soubor je příliš velký [{filesize}{filesizeunit} / {allowedsize}{allowedsizeunit}]",
"default": "Zkuste to znovu později"
},
"file_size_units": {
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment