Commit c7966a20 authored by krkk's avatar krkk Committed by Weblate

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 92.5% (613 of 662 strings)

Translation: Pleroma/Pleroma-FE
Translate-URL: https://translate.pleroma.social/projects/pleroma/pleroma-fe/pl/
parent 537c1fd8
......@@ -240,7 +240,7 @@
"generate_new_recovery_codes": "Wygeneruj nowe kody zapasowe",
"warning_of_generate_new_codes": "Po tym gdy wygenerujesz nowe kody zapasowe, stare przestaną działać.",
"recovery_codes": "Kody zapasowe.",
"waiting_a_recovery_codes": "Otrzymuję kody zapasowe...",
"waiting_a_recovery_codes": "Otrzymuję kody zapasowe",
"recovery_codes_warning": "Spisz kody na kartce papieru, albo zapisz je w bezpiecznym miejscu - inaczej nie zobaczysz ich już nigdy. Jeśli stracisz dostęp do twojej aplikacji 2FA i kodów zapasowych, nie będziesz miał(-a) dostępu do swojego konta.",
"authentication_methods": "Metody weryfikacji",
"scan": {
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment